BAYİLİK SÖZLEŞMESİ – BİLGİSAYAR

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ – BİLGİSAYAR

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
(Bilgisayar)

Bayilik Sözleşmesi (Bilgisayar)

Bir tarafta … adresine mukim … Ltd.Şti.

Diğer tarafta … adresine mukim (Bundan böyle BAYİ diye alınacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme yapılmıştır.

 1. TANIMLAR

Bu sözleşmede aşağıdaki deyimler, aksine bir açıklama olmadıkça hizalarında gösterilen anlamı ifade edecektir.

…                                    : …LTD.ŞTİ.

BAYİ                             : Bu anlaşmanın bir tarafını oluşturan ve bu sözleşme doğrultusunda BAYİLİK hizmetlerini veren, pazarlayan gerçek veya tüzel kişi.

YETKİLİ SERVİS         : … ile yetkili servis anlaşması imzalamış gerçek veya tüzel kişiler.

MÜŞTERİ                      : BAYİ’den veya doğrudan …’den sözleşme ÜRÜNLER’i satın alan gerçek veya tüzel kişi.

ÜRÜNLER                     : …’ın pazarladığı tüm ürünler.

E-BAYİ                          : …’ın BAYİ’leri ile arasında gerçekleşen iş uygulamalarını elektronik ortalama taşıyan internet tabanlı platform.

KURUM                                    : BAYİ‘lik müracaatında bulunan tüzel kişi.

.. SATIŞ-TEKNİK SERVİS-LOJİSTİK: Doğanbey Cad. Çetinkaya Sk. No.2 Kat.5 İçerenköy-İstanbul.

BANKA                         : E-BAYİ üzerinden … ve BAYİ arasında gerçekleşen online havale işlemleri altyapısını sağlayan banka veya finansal kurum.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme ile …, sözleşme ekinde gösterilen ÜRÜNLER’in TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI içinde bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hüküm ve şartlarla pazarlanıp satılması amacıyla adı/ünvanı ve adresi yukarıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi BAYİ olarak tayin eder.

 1. E-BAYİ HİZMETLERİ

3.1 HİZMETLERİN KAPSAMI

… işbu sözleşmeyi fiziken imzalayan veya online formlar üzerinde kabul ettiğini beyan eden eden bütün BAYİ’lerine, imza veya online kabul tarihinden itibaren E-BAYİ hizmetlerini kullanma imkanı verir. BAYİ’lerin E-BAYİ’de ulaşabileceği bilgiler ve yapabileceği işlemler; BAYİ statüsü, teminat mektubu vadesi, kredi limiti, risk tutarı ve sair kriterler ile kontrol edilerek kısıtlanabilir.

3.2 BAYİ WEB HİZMETLERİNİN TANIMI

3.2.1 ÜRÜN BİLGİLERİ VE SİPARİŞ

…, E-BAYİ’de ÜRÜNLER hakkında gelen ve teknik bilgi, ÜRÜN modelleri, Ürün stok durumu gibi bilgiler gösterir ve BAYİ’lerin sipariş girmeleri için gerekli ortamı sağlar.

3.2.2 MÜZAYEDELİ SATIŞ

Bazı seçilen ÜRÜNLER, E-BAYİ’de müzayede ile de satışa çıkartılır. Müzayedelerde çeşitli açık artırma usülleri veya başka metodlar uygulanabilir.

3.2.3 FİNANSAL BİLGİLER

…, otomasyon sisteminde kayıtlı bulunan, BAYİ’ye fiyat firma kartı ve cari kartlarındaki finans hareketlerini, kredi limitini, risk tutarını ve benzeri bilgileri BAYİ’ye gerçek zamanlı (real time) görüntüleme imkanı verecek araçlar sunar ve bu bilgileri kullanarak siparişler üzerinde kontrol mekanizması kurar.

3.2.3 ÖDEME VE ŞEKLİ

BAYİ’ler Madde 7.6’da belirtilen hükümler çerçevesinde, E-BAYİ üzerinden BANKA havalesi, kişisel veya kurumsal kredi kartı, elektronik cüzdan, elektronik nakit, elektronik çek ve benzeri yöntemler ile ödeme yapabilir.

3.3 GÜVENLİK VE MAHREMİYET

… GÜVENLİK VE MAHREMİYET POLİTİKASI isimli dokümanda belirtilen esaslar uygulanır. Bu doküman her zaman E-BAYİ’de yer alır ve … bu doküman üzerinde istediği zaman değişiklik yapma haklını saklı tutar.

3.4 ONLINE BAYİLİK

Bilgisayar donanım ve yazılım hizmeti veren KURUM’lar BAYİ olmak üzere online müracaatta bulunabilir. Bu müracaatlarda verilen bilgiler gerçek zamanlı olarak, önceden belirlenmiş kıstaslar çerçevesinde, … veritabanlarındaki bilgiler ile karşılaştırılarak sistem tarafından kabul veya red edilir.

 1. BAYİ’NİN HAK VE SORUMLULUKLARI

4.1 BAYİ, ÜRÜN’LERİ Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içinde kendi nam ve hesabına pazarlayarak satmaya yetkilidir.

4.2 BAYİ, ÜRÜNLER’in satışının artırılması ve geliştirilmesi için mümkün olan her türlü çabayı ve özeni … tarafından tespit edilen satış politikalarına uygun olarak gösterecektir.

4.3 BAYİ, faaliyetlerini rekabet ve iş ahlakı prensiplerine uygun olarak yürütecek ve yönlendirecektir.

4.4 BAYİ, tatminkar seviyede pazarlama, satış ve satış sonrası destek hizmeti verebilecek en az 3 kişilik tecrübeli eleman istihdam etmekle ve bu elemanları …’ın yapacağı eğitim seminerlerine göndermekle yükümlüdür.

4.5 BAYİ …’ın acentası ve kanuni temsilcisi olmayıp … namına veya hesabına hiçbir şekilde herhangi bir sözleşme yapamayacağı veya sözleşmelere katılamayacağı gibi …’ı’ taahhüt altına sokan, …’a mükellefiyet veya sorumluluk yükleyen herhangi bir işlemde bulunamayacak, … adına veya hesabına sorumluluk veya yükümlülük kabul edemeyecek, hiçbir şekilde …’ı resmi merciiler dahil üçüncü kişilere karşı temsil edemeyecektir.

4.6 …’ın sözleşmeli bayileri, marjlarından fedakarlık ederek, …’ın ürünlerini pazarlayacak tali bayilikler oluşturulabilir. Ancak bu bayilerin bir listesini …’a önceden bildirerek onaylatmak zorundadırlar. …’ın tali bayilere karşı hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

4.7 BAYİ adına E-BAYİ ‘de işlem yapacak kullanıcılar KULLANICI ADI ve ŞİFRE’lerini kullanarak E-BAYİ’ye girerler.

4.8 Bütün KULLANICI AD’ları sadece o KULLANICI ADI ile beraber kullanılabilecek bir ŞİFRE’YE sahip olmalıdır. ŞİFRELER kullanıcının kendisi tarafından sistem üzerinde değiştirilebilir.

4.9 …, her BAYİ’de tam yetkili olan bir kişiye sadece o BAYİ’ye mahsus bir “MASTER KULLANICI ADI” tanımlar ve sadece bu KULLANICI ADI ile geçerli olan bir ŞİFRE verir. MASTER KULLANICI’nın diğer kullanıcılardan farkı, E-BAYİ’ye BAYİ adına erişen kullanıcıları yönetmesi, gerektiğinde yeni KULLANICI hesapları açabilmesi ve yetkilerini belirleyebilmesidir. Bütün bu hesapları kullanan kişilerin yapacağı işlemlerden BAYİ sorumludur. KULLANICI AD’ları genel ahlaka aykırı, kişileri veya kurumları rencide edici nitelikte olamaz.

4.10 KULLANICI AD’ları ve ŞİFRE’lerinin yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasının doğuracağı zararlardan BAYİ’nin kendisi sorumludur; … sorumlu tutulamaz.

4.11 BAYİ MASTER KULLANICI ADI ve ŞİFRE’si ile kendisinin tanımladığı KULLANICI ADI ve ŞİFRE’lerini BAYİ’yi temsil yetkisi olmayan kişilere veremez. Vermesi halinde, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin yol açacağı her türlü müsbet ve menfi zararlardan ve kar kaybından BAYİ sorumludur.

4.12 E-BAYİ oluşturan veritabanları, yazılımlar, resimler, haraketli ve hareketsiz görüntüler ve her türlü kod’un telif hakkı …’a aittir. BAYİ, bunları üzerinde bulunduran donanımlara madde 4.7 da belirtilen şeklin dışında ve kendi sine verilen yetki haricinde ulaşmaya çalışmayacağını beyan ve taahhüt eder. Böyle bir teşebbüs vukuunda … işbu sözleşmeyi derhal fesh edebilir.

4.13 E-BAYİ’de yer alan ÜRÜN’lere ait BAYİ fiyatları, stok bilgileri ve benzeri bilgiler … ile BAYİ arasında ticari sırlardır. BAYİ buradan elde edeceği bilgileri hiçbir şekilde üçüncü gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşamaz. Bayi, edindiği bilgilerin gizliliğinden sorumludur.

4.14 …’ın E-BAYİ’de yapacağı duyurular, BAYİ’ye bizzat yapılmış demektir. BAYİ E-BAYİ’ye bağlanarak, …’ın yapacağı duyuruları ve medyana gelebilecek değişiklikleri kontrol etmekle yükümlüdür.

4.15 BAYİ, … isteği taktirde satış yaptığı müşterilerine ait sair bilgileri bir liste halinde vermekle mükelleftir.

4.16 BAYİ …’dan teslim alacağı ÜRÜNLER’i teslim aldığı gün kontrol edecek ve varsa nakliye sırasında vuku bulmuş hasarları ve noksanları derhal …’a bildirecektir. Aksi taktirde, bu hasar ve eksiklik garanti kapsamında olmadığından, ücretsiz giderilmeyecektir.

4.17 BAYİ, siparişlerini E-BAYİ üzerinden bizzat kendisi verecek veya sözleşmeye ekli BAYİ sipariş formunu düzenleyerek …’a ulaştıracaktır.

4.18 BAYİ, ÜRÜNLER’e ilişkin siparişlerinde …’ın sözleşme ekinde, aylık listelerinde veya E-BAYİ’de belirtilen satış ve ödeme şartlarına uymak zorundadır. …, bir (1) hafta öncede n BAYİ’ye bildirmek kaydıyla satış ve ödeme şartlarını (kabul edilen siparişlere ilişkin olanlar hariç) değiştirebilir. Ancak ithalat maliyetine tesir edecek herhangi bir hususta, vuku bulacak değişiklikler, kabul edilmiş siparişler dahil satış şartlarına, herhangi bir önceden bildirime gerek olmaksızın derhal intikal ettirilir.

 

 1. ‘IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 …, kamu ihalelerine doğrudan kendi adına hesabına katılma hakkına sahip olduğu gibi dilediği özel ve tüzel kişilere doğrudan kendi adına ve hesabına satış yapma hakkına da sahiptir.

5.2 …, ÜRÜNLERİN cari satış bedellerini gerek gördükçe yeniden tespit ederek, BAYİ’ye bildirir. BAYİ önceden izin almaksızın ilan edilen tüketici fiyatlarından %5’ten fazla ıskonto yapamaz.

5.3 …, E-BAYİ’i sürekli olarak açık tutmaya gayret edecektir. Sistem bakımı, yazılım bakımı, yenileme, internet hatlarında meydana gelebilecek problemler sebebiyle meydana gelebilecek hizmet kesintilerinden ve BAYİ’nin internet’e bağlanmakta yaşayacağı problemlerden … sorumlu tutulamaz.

5.4 … gerekli gördüğünde BAYİ’nin E-BAYİ erişimini engelleyebilir.

5.5 …, E-BAYİ’den sağladığı bilgilerin ve gerçekleşen işlemlerin doğruluğu için gerekli yazılım ve donanım altyapısını kurar ve bunun devamlılığı içi gayret gösterir. Anacak muhtelif sebeplerle meydana gelebilecek yanlışlıklardan ve bunların doğuracağı zararlardan sorumlu tutulamaz.

5.6 …, bayi bilgilerinin güvenlik ve mahremiyetini madde 3.3’te belirtilen hususlara uygun olarak sağlamak için gerekli altyapıyı kurar ve devamlılığı için gayret gösterir. Buna rağmen istenmeyen şartlar altında meydana gelebilecek zararlardan … sorumlu değildir.

5.7 E-BAYİ’de düzenlenen müzayedelere katılım, belirli şartlar gerektirebilir. …, her müzayedede farklı şartlar ve kurallar uygulayabilir, fakat bu müzayede başladıktan sonra bitene kadar kuralları değiştirmez.

5.8 E-BAYİ’de düzenlenen müzayedeler, olağan açık artırma usulü ile yapılabileceği gibi, farklı zamanlarda farklı müzayede usülleri de uygulanabilir.

5.9 …, bütün durumlarda müzayedelerin adetli bir şekilde cereyan etmesi konusunda gerekli şartları ve BAYİLER arasında adaleti sağlamak için gayret gösterir.

5.10 …, E-BAYİ’de verildiği hizmetlere yenisini ilave edebilir, bazı hizmetleri kaldırabilir veya istediği değişikliği yapabilir.

 1. BAYİLİK KABULÜ

6.1 BAYİLİK müracaatları online olarak kabul edilir. Online müracaatın kabulü halinde KURUM’a geçici bayilik statüsü verilir.

6.2 Geçici BAYİ statüsü alan KURUM’lar işbu sözleşmeyi imzalayarak diğer evraklar ile beraber yedi (7) gün içerisinde … ‘a ulaştırmakla yükümlüdür. Evrakların bu süre içerisinde ulaşmaması halinde, …, KURUM’un geçici BAYİLİK statüsüne son verebilir veya bir süre daha uzatmaya karar verebilir.

6.3 …, geçici BAYİ statüsü verilen KURUM hakkında araştırma yapar ve madde 6.2’de belirtilen süre sonunda KURUM’un BAYİ olmasına veya … ile olan BAYİLİK sözleşmesinin son bulmasına karar verilir.

6.4 KURUM geçici BAYİLİK statüsüne sahip olduğu süre zarfında verdiği siparişler, geçici BAYİLİK müracaatı reddedilmiş olsa bile geçerlidir ve …’ın onayı olamadan KURUM tarafından iptal edilemez. KURUM sipariş ettiği ÜRÜN ve hizmetlerin bedelini, ödemekle yükümlüdür.

6.5 Online BAYİLİK müracaatında bulunan KURUM veya kişiler, verdikleri bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder ve verdikleri bilgilerin yanlışlığı ve eksikliği neticesinde …’ın uğrayacağı zararı veya kar kaybını tazmin etmeyi kabul eder.

6.6 Her türlü ihtilaf vukuunda …’ın bilgisayar muhasebe kayıtları esas alınır.

 1. SATIŞ VE ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR

7.1 TEMİNAT MEKTUBU

BAYİ, yoldaki malların ve portföydeki ödeme araçlarının riskini karşılamak üzere …’a asgari  … USD ve/veya TL bedeli kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeyi kabul ve taahhüt eder.

7.2 SATIŞ TAHMİNLERİ

BAYİ, OCAK, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının ilk haftasında, bu tarihlerden en az üç ay sonrasındaki dönemde …’dan teslim almayı planladığı ekipman için tahminlerini, talep etmesi halinde …’a yazılı olarak verilecektir. Bu tahminler BAYİ bakımından (+veya-) %20 oranında bağlayıcıdır; aksi halde BAYİ …’ın her türlü müsbet ve menfi zararı ile kar kaybı zararından sorumlu olur. Yine bu tahminlerin, …’ın ithalat planlaması yapması ve stok sorunu yaşanmaması için sağlıklı yapılması gereken …, BAYİ’nin tahminleri ile bağlı değildir ve bu tahminleri gerçekleştirme yükümlülüğü altına girmez. BAYİ’lerin makina taleplerinde öncelik sırası bu tahmin listesine göre olacaktır.

7.3 FİYATLAR

BAYİ ÜRÜNLERİ …’ın düzenleyeceği ve gerek gördükçe değiştireceği ve sipariş tarihinde cari olan BAYİ FİYAT LİSTESİ’nde gösterilen fiyatlardan, varsa ek bayi ıskontosunu düşerek alır. BAYİ tarafından …’dan satın alınacak. Donanım/Yazılım ÜRÜNLERİ’nin BAYİ fiyatları ve varsa bu fiyata dahil sair hususlar E-BAYİ sayfalarında ve BAYİ SİPARİŞ FORMU üzerine de gösterilir.

7.4 YURT İÇİ SATIŞLAR

7.4.1 BAYİ Fiyatlarının, E-BAYİ’de ve BAYİ SİPARİŞ FORMU üzerinde döviz olarak belirtilmiş olması halinde, bu bedelin Türk Lirası karşılığı, fatura ediliş tarihindeki T.C Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesaplanır. Bu uygulama, piyasa şartları doğrultusunda önceden BAYİ’ye haber vermek kaydı ile … tarafından değiştirilebilir. BAYİ, ödeme tarihine göre … aleyhine olabilecek kur farkından …’a karşı sorumlu olacaktır ve yüksek oranlı devalüasyon iddiasına dayalı olarak uyarlama veya herhangi bir bedel indirimi talebinde bulunamayacaktır.

7.4.2 BAYİ SİPARİŞ FORMU’nun veya E-BAYİ siparişlerinin tarihi ile ÜRÜNLER’in fiilen ithallerine kadarki dönemde, gümrük tarife ve resimlerde ve/veya ithalat maliyetine tesir edecek herhangi bir hususta vuku bulacak değişiklikler, fiyatlara aksettirilecektir.

7.4.3 BAYİ, hiçbir müşteri kesimi için satış yapmamaya zorlanamaz. Ancak …, doğrudan kendi satış gurubu tarafından bakılan müşterilere satış yapması halinde dilediği fiyattan bu satışları gerçekleştirilebilir; Bayi fiyatlarına uyma yükümlülüğü yoktur.

7.5 YURT DIŞINA SATIŞ

BAYİ, ÜRÜNLERİ’ni …’ın önceden yazılı müsaadesini almaksızın yurt dışına satamaz, ihraç edemez ve başka suretle gönderemez.

7.6 ÖDEME

7.6.1 BAYİ’nin satın alacağı ÜRÜNLER için ödeme planı, eğer E-BAYİ haricinde bir siparişse, BAYİ SİPARİŞ FORMU’nda gösterilir. E-BAYİ siparişlerinde ise, BAYİ’nin kendisinin seçmiş olduğu ödeme planı “SİPARİŞ ONAY SAYFASI “nda gösterilir ve BAYİ’nin onaylaması beklenilir. Sipariş işlemi sonrasında BAYİ’ye gönderilen e-mail’de de sipariş ile ilgili bütün bilgiler yer alır. Bu e-mail, tamamen bilgilendirici mahiyette olup, sistem tarafından otomatik olarak üretilmektedir ve meydana gelebilecek herhangi bir yanlışlıktan … sorumlu tutulamaz. Meydana gelen yanlışlıklar fark edildiğinde … tarafından düzeltilerek BAYİ’ye bildirilir.

7.6.2 … tarafından tedarik edilecek muhtelif ürün ve servislere ait fatura bedelleri, fatura tarihinden itibaren üç (3) iş günü içinde …’a faturada yazılı vadesine uygun aşağıda yazılı ödeme araçları ile ödenecektir. BAYİ tüm ödemeleri, nakten banka havalesi, kişisel veya kurumsal kredi kartı, elektronik cüzdan, elektronik çek veya kendi tanzim ettiği ya da ciroladığı çeklerle yapar. BAYİ’nin avanslar dahil geciken ödemeleri için aylık, …’ın cari olan vade farkından finansman kaybı hesaplanacaktır. BAYİ bu ödemeyi kendisine yazılı yapacak tebliğden sonra üç (3) iş günü içinde nakden …’a ödemekle yükümlüdür.

7.6.3. BAYİ, sipariş sırasında, … ile anlaşması olan BANKA’lar aracılığı ile E-BAYİ üzerinden otomatik talimat vererek havale ile ödeme yapmayı tercih edebilir. Bu durumda, ödeme BAYİ ve BANKA arasında yapılan sözleşmeye istinaden peşin havale, taksitlendirme veya kredilendirme seçenekleri ile olabilir. Taksitlendirme seçeneğinde, BAYİ’nin vadesi gelen borcu, ödeme planına uygun olarak BANKA tarafından … hesabına havale edilir. Kredilendirme opsiyonunda ise, BAYİ ve BANKA arasında kredi anlaşması mevcut olmak şartıyla BAYİ’nin vadesi gelen borcu, ödeme planına uygun olarak BANKA tarafından … hesabına ödenir.

7.6.4 Madde 7.6.3’e istinaden yapılan taksitli ve kredili ödemelerde, taksit vadesi geldiğinde, BAYİ hesabında yeterli tutar bulunmaması, kredi limitinin yetersiz olması veya başka bir sebeple havalenin gerçekleşmemesi halinde madde 7.6.5’te belirtile hükümler uygulanır.

7.6.5 BAYİ, satış bedellerini belirlenen günlerde nakten ve defaten ödemek durumundadır. Aksi takdirde bakiye bütün bedeller hiçbir ihtar ve ihbara yer olmaksızın muacceliyet kesbeder. Muacceliyet kesbeden bu bedel ve temerrüde düşülen toplam bedel üç gün içinde ödenmediği taktirde hiçbir ihtarata lüzüm kalmaksızın dava/takip açılmış olsun veya olması, fiili ödeme gününe kadar geçecek hergün için %1 akti temerrüt faizini ödemeyi BAYİ kabul ve taahhüt eder. … bir yandan bu ödemeleri kabul edebilir ve diğer yandan da haklı olarak işbu akti feshedebilir. Aradan zaman geçmesi aktin feshini imkansız kılmaz.

7.6.6 Fer’i alacaklar, tazminat, özel ceza-i şartlar ve sair ödemeler için de, madde 7.6.2’de belirtilen hükümler aynen uygulanır.

7.6.7. BAYİ E-BAYİ’de yaptığı online kredi kartı veya online banka havale işlemlerinin geri alınmasını, her ne şart altında olursa olsun, ilgili banka veya kredi kartı şirketinden talep etmeyeceğini kabul eder. ihtilaf vukuunda, talebini …’a e-mail ile bildirecek ve ters işlem, uygun gördüğü taktirde, … tarafından yapılacaktır.

7.7. RISTURN VE ISKONTO UYGULAMALARI

Bayi ıskontosu ve risturn uygulaması, ciro, satış platformu vesaire gibi kıstaslar esas alınarak uygulanacaktır. Ristrun ve ıskonto oranları dönemsel olarak BAYİ’ ye bildirilecektir.

7.8 VERGİLER

E-BAYİ’de veya BAYİ SİPARİŞ FORMU’larında belirtilecek bedeller, “NET” olup KDV dahil herhangi bir nam altındaki hiçbir vergiyi ihtiva etmez. BAYİ veya MÜŞTERİ ‘si tarafından ödenmesi gereken ancak fiilen … tarafından ödenen her türlü vergiyi BAYİ, bildiriminde madde 7.6.2 deki şartlar dahilinde …’a ödeyecektir.

 1. TARAFINDAN SON KULLANICIYA YAPILAN SATIŞLAR

8.1 …, BAYİ’ye yaptığı satışların dışında, MÜŞTERİ’ye WEB SİTESİN’den ÜRÜN satışı gerçekleştirilebilir ve bu satışlarla ilgili olarak ÜRÜN teslimi ve bununla ilgili diğer hususların BAYİ tarafından yerine getirilmesini isteyebilir.

8.2 , madde 8.1’e istinaden yapılan satışlar çerçevesinde hizmet veren BAYİ’ye ilgili satış modelinde belirtilen oranda veya tutarda komisyon verir.

8.3 Teslimatın BAYİ üzerinden yapıldığı durumlarda, aşağıdaki hükümler uygulanır:

8.3.1. Kargo ücreti her satış modelinde açıkça belirtilen taraf tarafından ödenir. Kargo ücretinin müşteri tarafından ödeneceği durumlarda kargo ücreti tahsilatı peşin olarak yapılır.

8.3.2 MÜŞTERİ, ödemesini sipariş sırasında kredi kartı, elektronik cüzdan, elektronik nakit, elektronik çek, online BANKA havalesi veya diğer elektronik ödeme metodları ile yapar. …, online yapılan ödeme işlemine dair matbu bir belge düzenleyerek bu belgenin mal teslimi sırasında MÜŞTERİ tarafından kimlik göstermek suretiyle imzalanmasını talep edebilir. Teslimatı yapan BAYİ MÜŞTERİ’ nin belgeyi imzalamaması veya kimliğini ibraz edememesi halinde teslimatı yapmayacaktır.

8.3.3 … tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, BAYİ WEB SİTESİ’nden yapıla ÜRÜN satışı ile ilgili olarak herhangi bir tahsilat yapmayacaktır. BAYİ’nin kendisinin MÜŞTERİ’ ye yaptığı satışlar bunun dışındadır.

8.3.4 ÜRÜN’ün … tarafından BAYİ adına faturalanması halinde, BAYİ …’ın kendisine kestiği fatura tutarına eşit tutarda veya kendisine yazılı olarak bildirilen tutarda faturayı MÜŞTERİ adına tanzim edecektir. BAYİ’nin teslimat sırasında, MÜŞTERİ ‘ye, bu ÜRÜN dışında başka bir satış yapması durumunda, o satışın tutarını bu faturaya dahil etmeyecektir.

8.3.5 BAYİ, ÜRÜN kendisine ulaştığında MÜŞTERİ’YE telefon ederek ÜRÜN ‘ünü teslim alabileceğini bildirmekle yükümlüdür.

8.3.6 BAYİ, teslim aldığı ve MÜŞTERİ’YE ait olan ÜRÜN’ü MÜŞTERİ talep ettiği anda teslim etmekle yükümlüdür.

8.3.7 MÜŞTERİ, ÜRÜN’ü, teslim aldığı andaki şekliyle kanun tarafından belirtilen zaman zarfında iade edebilir. BAYİ, ÜRÜN’ün orijinal durumunda ve hasarsız olduğundan emin olacak ve …’a göndermek üzere teslim alınacaktır. Faturasını iptal etmek BAYİ’nin sorumluluğundadır ve iptal edilmemiş olması … ‘ı herhangi bir yükümlülük altına sormaz.

8.3.8 ÜRÜN iadesi vukuunda, BAYİ ÜRÜN ‘ü müşteriden teslim alır ve iade faturası keserek …’a kargo ile ödemeli gönderilir. … ÜRÜN’ü teslim aldığında, ÜRÜN ücreti ve KDV’yi MÜŞTERİ’nin kredi kartına iade eder (charge-back), buna mukabil BAYİ hesabına kaydettiği tahsilatı geri alır ve BAYİ’ nin …’a kesmiş olduğu komisyon faturası tutarında bir iade faturasını BAYİ adına tanzim eder. ÜRÜN gönderimi sırasında kargo ücreti MÜŞTERİ tarafından ödenmişse bunu iade etmez. BAYİ ÜRÜN’ü kendi satın almayı tercih ederse, BAYİ’nin hesabı ÜRÜN tutarı kadar alacaklandırılır.

8.3.9 BAYİ, hizmetinin bedeli olarak, her satış modelinde önceden belirlenen oranda ve …’ın kendisine yazılı olarak bildirdiği tutarda bir faturayı …’a kesecektir. … tarafından kendisine bildirilen tutar önceden mail ile bildirilen orandan farklıysa, BAYİ bu durumu en kısa zamanda …’a bildirerek düzeltilmesini talep edecektir.

8.3.10 Satılan ÜRÜN’ün ve aplikasyon yazılımlarının tatbiki ve işletilmesi tamamiyle MÜŞTER’nin sorumluluğundadır. İsterse BAYİ’den ücret karşılığı hizmet talep edebilir

 1. TESLİM KURULUŞ VE İADE

9.1 Bayi’nin siparişleri, ÜRÜNLER’in siparişin verildiği depoda mevcut bulunması ve BAYİ’nin finansal riskinin müsait olması şartıyla, geliş sırasına göre en kısa zamanda faturalanarak sevk edilir. Risk hesabı, BAYİ’ye kesilmiş olan faturalar ve bayinin ödeme tip ve tutarları dikkate alınarak … otomasyon sisteminde tanımlı formüller ile yapılır. …, gerek gördüğünde bu formülleri değiştirme hakkına sahiptir.

9.2 Yurt içi satışlarda, bütün ÜRÜNLER’in sevki, BAYİ ‘ye …’ın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri ile yapılır. Kargoya teslim edilmiş ÜRÜNLER, BAYİ’ ye teslim edilmiş kabul edilir. Kargoda meydana gelecek her türlü gecikme ve kayıp işlemlerinden dolayı BAYİ’nin maruz kalabileceği zarar ve ziyandan … sorumlu tutulmayacaktır. Böyle bir durumdan Kargo şirketi mesuldür.

9.3 Her türlü ürün sevkinde belirlenen limit sipariş tutarına kadar kargo ücreti BAYİ’ye aittir. Limit üzerindeki kargo ücretleri … tarafından ödenir. Limit miktarı dönemsel olarak tespit edilerek BAYİ katalogları ve E-BAYİ’de duyurulur.

9.4 Satılan ÜRÜN’lerin ve aplikasyon yazılımlarının tatbiki ve işletilmesi tamamiyle BAYİ’ nin veya MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

9.5 …, online yapılan ödeme işlemlerine dair kredi kartı, BANKA havale emri gibi belgeler düzenleyerek bu belgelerin mal teslimi sırasında yetkili kişilerce kimlik göstermek suretiyle imzalanmasını talep edebilir. Belgelerin imzalanmaması veya imza yetkisine sahip kişinin bulunmaması halinde teslimatın gerçekleşmesini engelleme hakkına sahiptir.

9.6 BAYİ, ÜRÜN’leri teslim aldığı anındaki şekliyle ilgili kanunlarda belirtilen zaman zarfında iade edilebilir.

 1. ÜRÜN VE HİZMETLERE DAİR HÜKÜMLER

10.1 GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Donanım ÜRÜNLER’inin garanti müddetleri ve kapsamları, ÜRÜNLERİ’n teslimlerinde birlikte verilecek olan GARANTİ KARTLARI’nda belirtilir. GARANTİ MÜDDETİ’nin başlangıcı, BAYİ’nin kendi kullanacağı ÜRÜNLER için … faturasının tarihi; BAYİ’nin ÜRÜNLER’i kendisi kullanmadan satması halinde ise BAYİ’nin bu ürün için MÜŞTERİ’sine çıkaracağı faturanın tarihidir. Ancak bu halde, garanti müddetinin tarihi …’ın bu ürün için BAYİ’ye çıkarttığı faturanın tarihinden üç (3) ay sonrayı geçemez. Garanti kapsamındaki veya garantisi dolmuş cihazların bakımı yetkili servislerce yapılır. Bu servis noktalarında tamir edilemeyen arızalı cihazlar … MERKEZ DEPO’suna teslim edilir. Yetkili Teknik Servis anlaşması olmayan BAYİ’ler teslim aldıkları arızalı cihazları gerekli açıklamayla birlikte, kargo ve nakliye ücretleri kendilerine/müşterisine ait olmak üzere, en yakın Yetkili Servise teslim edecekler ya da MÜŞTERİ’sinin teslimini temin edeceklerdir. Bayi, ürünlerle beraber gelen garanti kartını uygun şekilde doldurarak müşteri ve/veya …’a teslimle yükümlüdür.

10.2 DESTEK

BAYİ’nin … ile “Teknik Servis” sözleşmesi ile imzalanması halinde kendisinin ya da başka bir BAYİ’nin satmış olduğu veya …’ın satışını yapmış olduğu ÜRÜNLER için, YETKİLİ TEKNİK SERVİS sözleşmesi şartları çerçevesinde, Donanım Teknik Arıza/Bakımını TEKNİK SERVİS departmanı ile vermeyi kabul eder.

10.3 MALZEME

Kağıt, mürekkepli şerit, disk paketleri, baskı ünitelerinin baskı kafaları ve bandları vesaire gibi her türlü sarf malzemesi, ÜRÜNLER’in satış bedellerine dahil olmadığı gibi garanti kapsamında da değildir. … bu gibi sarf malzemelerini elinde satış için mevcut oldukları müddetçe ve …’ın tespit edilmiş fiyatlarıyla normal fatura şartlarına göre BAYİ’ye veya MÜŞTERİ’sine satmayı kabul eder. Tariflerine uygun olmayan malzeme kullanımı yüzünden ÜRÜNLER’in maruz kalacağı hasar veya meydana gelebilecek başka zararlardan, … sorumlu değildir.

 1. MARKALAR VE BUNLARA İLİŞKİN HUSUSLAR

BAYİ’ye satılacak veya tevdi edilecek ÜRÜNLER’in markaları üzerinde … veya diğer hak sahibi 3. şahıslar, münhasır haklara sahip bulunmaktadır. BAYİ, münhasıran …’a veya diğer 3. şahıslara ait olan bu marka, tanıtıcı işaretleri, Ticaret Ünvanı, İşletme Adı olarak veya bu ünvan ve adlarla birlikte kullanamaz.

 1. PATENTLER VE TELİF HAKLARI

12.1 BAYİ, …’a ait bulunan FİKİR ÜRÜNLERİ (intellectual Properties) …’ın geliştirildiği veya üçüncü şahıslar tarafından geliştirilip … tarafından pazarlanan yazılım ÜRÜNLER’i ve bunların “source”ve “objest” kodlamalarına; …’ın GİZLİDİR. (Confidential) işaretini taşıyan her türlü Resim,

Teknik Resim, Plan, Bilgi vesaire gibi hususlara ilişkin olarak …’ın belirlediği ve zaman zaman değiştirebileceği esas ve kurallara aynen uymak zorundadır.

12.2 BAYİ, …’a ait bulunan FİKİR ÜRÜNLERİ (intellectual Properties) veya üçüncü şahıslar tarafından geliştirilip … tarafından pazarlanan yazılım ÜRÜNLERİ’nin aşağıdaki şartlara uygun olarak kullanmayı kabul ettiğini ve bu şartlara aykırı davranışlardan doğabilecek her türlü zararı tazmin edeceğini beyan ve kabul eder.

12.3 Her fatura edilen program sadece tek bir lokasyondaki tek bir makina kullanılır.

12.4 Programlar sadece emniyet veya düzeltme gayeleri ile kopya edilebilir.

12.5 Programların bir başka kişi veya kuruluşa devredilmesi durumunda yeni kullanıcı bu taahhütnamede belirtilen hususları kabul etmek zorundadır. Ancak fatura ile yapılabilecek bu devir esnasında, eski kullanıcı elinde bulunan bütün kopyaları imha edecektir.

12.6 Bu gibi durumlarda BAYİ’nin veya alt bayisinin programları kopyalamayı başkalarına verdiğinin tespit edilmesi halinde her kopya için en az 5 misli cari bedelden …, BAYİ’ye fatura kesecektir. Bu durum, … tarafından haklı fesih nedenidir.

 1. TİCARİ SIRLAR

13.1 BAYİ, …’a ait olan vakıf olacağı Ticari Sırları,”Know-How”ını MÜŞTERİ’leri dahil üçüncü şahıslara, …’ın önceden yazılı müsaadesini almadan açıklamayacaktır.

13.2 … tarafından BAYİ’ye verilen MÜŞTERİ bilgileri ve gerçekleşen işlemler …’ın ticari sırlarıdır. BAYİ, bu sırları üçüncü şahıslara, …’ın önceden yazılı müsaadesini almadan açıklamayacaktır.

13.3 Madde 13.1 ve 13.2’de belirtilen hükümlere aykırı davranıştan doğabilecek bütün zararlar BAYİ tarafından karşılanacaktır. Tazminat, uğranan zararın yanında, mahrum kalınan karı da kapsayacaktır. … sorumlu tutulmayacaktır. MÜŞTERİ ve …, BAYİ’den tazminat talep edebilecektir.

 1. SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu sözleşme, taraflardan herhangi biri tarafından, madde 15 hükümlerine göre fesh edilmedikçe geçerlidir.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

15.1 Taraflardan her biri, herhangi bir sebep göstermeksizin, 2 ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla, işbu sözleşmeyi her zaman fesih edilebilir.

15.2 BAYİ’nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini zamanında ve gerektiği gibi yerine getirilmemesi, sözleşme hükümlerine aykırı davranması, veya beyan edilen hususların gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması gibi hallerde … sözleşmeyi derhal feshedebilir.

15.3 Taraflardan birinin iflası, malvarlığını kısmen veya tamamen alacaklılara veya başkalarına devretmesi, konkordato akdetmesi, tasarruf yetkisinin herhangi bir şekilde kısıtlanması halinde diğer taraf sözleşmeyi derhal feshedebilir.

15.4 BAYİ’nin …’ın adını karalayacak bir şekilde davranarak müşteri memnuniyetsizliğine neden olması ve müşterinin haklı nedenlerle BAYİ’yi yazılı olarak …’a birden fazla şikayet başvurusunda bulunması ve birden fazla müşteri şikayetinin aynı BAYİ için …’a yazılı olarak ulaşması sonucu … BAYİ’yi yazılı olarak uyarır. Aynı sorunların tekrarlanması halinde, … sözleşmeyi derhal ve herhangi süre vermeye ve her hangi bir süreye uymaya gerek olmaksızın fesih edebilir. Bu kural, diğer derhal fesih hallerinde de uygulanır.

 1. FESHİN SONUÇLARI

16.1 İşbu sözleşmenin feshi halinde BAYİ, …’dan herhangi bir ad ve şekil altında tazminat, kar mahrumiyeti ve benzeri bir talepte bulunmayacaktır.

16.2 Sözleşmenin, 15’inci madde uyarınca … tarafından feshi ve/veya BAYİ tarafından haksız feshi hainde, …’ın müspet ve menfi tazminat ile cezai şart talep hakkı saklıdır.

16.3 Sözleşmenin feshi, BAYİ’nin müşterilerine karşı olan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

16.4 Sözleşmenin feshi halinde BAYİ, … tarafından kendisine ücretsiz verilmiş olan her türlü ÜRÜNLER’i, malzemeyi, broşür ve sair eşyayı …’a fesih tarihinden itibaren en geç … gün içinde iade edecektir. BAYİ, fesih tarihinden itibaren … BAYİ’si olduğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmayacak, böyle bir intiba uyandırabilecek her türlü ilan, reklam ve davranıştan kaçınacaktır.

16.5 E-BAYİ kullanımı için tahsis edilen KULLANICI ADI ve ŞİFRE’leri iptal edilecektir.

 1. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

İş bu sözleşmede yer alan hükümler uyarınca, tarafların birine yüklenmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması, diğer tarafın, hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep etmesine engel teşkil etmeyecek, haklarından ve/veya taleplerinden feragat ettiği anlamını taşımayacak, anlaşmanın bu yoldaki hükümlerinin değiştirilmiş olduğu sonucu doğurmayacaktır.

 1. DEVİR VE TEMLİK

BAYİ, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri, …’ın yazılı muvafakati olmadıkça başlarına devir edemez; ÜRÜNLER’e ilişkin BAYİ’lik (alt bayi) tayin edemez.

 1. BİLDİRİMLER

Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirim noter aracılığı ile veya telgrafla ya da iadeli taahhütlü mektupla veya yazılı olarak elden imza karşılığı yapılacak; adresin değiştirildiği aynı yollardan biriyle diğer tarafa bildirilmediği sürece, sözleşmenin başlangıç kısmında belirtilen adrese her türlü tebligat ve bildirim, geçerli ve yeterli olacaktır.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Yine taraflar Kadıköy Mahkeme ve İcra Dairesinin yetkilerini kabul ederler. Yirmi maddeden oluşan işbu sözleşme, taraflarca aynen ve özgür iradeleriyle kabul ile

…/…/… tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ

                                                       KAŞE/ÜNVAN

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat