BARTER SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BARTER SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta …… adresinde mukim …… AŞ. (bundan böyle … Barter olarak anılacaktır) ile diğer tarafta;

Firma ünvanı: ……

Adres: ……

Posta Kodu: ……; İlçe: ……, İl: ……

Telefon/İş: ……; Telefon/Ev: …….

(bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda işbu … Barter üyelik sözleşmesi imzalanmıştır.

2- Sözleşmenin İçeriği

2.1.           İşbu sözleşmenin konusu, Üye’nin, Barter Sistemi ile satış yapma esaslarını tanımlamak suretiyle … Barter hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaktan ibarettir.

2.2.           Sözleşmenin imzalanması ile birlikte Barter Sistemi’ne konu olan işlemler, üyenin diğer üyelerle yaptığı … Barter tarafından onaylanan alım ve/veya satım işlemleridir.

3- Kavramlar

Bu sözleşmede kullanılan özel kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

 1. A) Barter Sistemi: Üye firmaların satın aldığı mal veya hizmetlerin bedelini yine üye firmalara mal veya hizmet satarak ödediği ya da üye firmalara sattığı mal veya hizmetlerin bedelini yine üye firmalardan mal veya hizmet satın alarak tahsil etmek suretiyle çalıştırdıkları sistemdir. Sistem, Barter Pazarı’nı oluşturan firmaların arzlarının satışı ve taleplerinin karşılanması esasında çalışır.
 2. B) Barter Pazarı: Barter sistemi ile çalışan firmaların bir araya gelerek oluşturdukları pazarın adıdır.
 3. C) Barter Şirketi: Firmaların kendi aralarında Barter Sistemi ile çalışanlarını organize eden aracı bir kuruluştur. Firmaların Barter Sistemi imkânlarından faydalanma biçim ve esaslarını düzenler. Barter Sistemi ile çalışan firmaların cari hesaplarını tutar; alım yapan firmaların borçlarını ödemelerini sağlar, satış yapan firmaların alacaklarını Barter Sistemi ile tahsil etmesine imkân verir. Firmaların, Barter Sistemi’nden etkin faydalanabilmeleri için üye firmalar arasında bilgi akışını sağlayan bir bilgi işletim sistemi kullanılır.
 4. D) Üyelik: Firmanın, Barter Sistemi ile çalışmak istediğinin onaylanması ve sonrasında iş bu sözleşme imzalanarak firmaya ÜYE statüsünün verilmesidir.
 5. E) Müşteri İlişkileri Danışmanı (Broker): … Barter adına, Üye Firmalara, Barter Sistemi ile çalışmalarında yardımcı olan kişidir.
 6. F) Barter Kredisi: ÜYE’nin, Barter Sistemi’ne borçlanacağı şekilde, ödemeyi Barter Çeki ile yaparak Barter Pazarı’ndan mal ve/veya hizmet satın almasıdır.
 7. G) Satın alma Kredi Limiti: … Barter tarafından belirlenen Üye’nin kullanabileceği maksimum Barter Kredisi miktarıdır.
 8. H) Teminat: Bartor Kredisi kullanmak isteyen ÜYE’nin, Satınalma Kredi Limiti oluşturmak için … Barter’a verdiği ekonomik değerdir.
 9. I) Arz Listesi: … Barter’ın;, ÜYE firmaların Barter Sistemi ile satmak istedikleri malların ve/veya hizmetlerinin bilgilerinin bulunduğu, … Barter tarafından yayınlanan liste.
 10. J) Talep Listesi: … Barter’ın; ÜYE firmaların Barter Sistemi ile satın almak istedikleri malların ve/veya hizmetlerinin bilgilerinin bulunduğu, … Barter tarafından yayınlanan liste.
 11. K) Barter Çeki: Üyeler arasında gerçekleşen alım satım işlemlerinde bir ödeme ve tahsilat aracı olarak kullanılan, üzerinde yapılan işlemin Amerikan Doları cinsinden tutarın yazılı olduğu, mal veya hizmeti alan tarafından imzalanıp kaşelenen, … Barter sistemi’nin kıymetli evrakıdır.
 12. L) Satış Provizyon Kodu: Barter Sistemi ile satış yapacak firmaya, satın alacak firmanın bu ürünü satın alabileceğine dair verilen onay kodu.
 13. M) Arz Bildirim Formu: ÜYE’nin Barter Pazarı’nda satmak istediği malların ve hizmetlerinin bilgilerini … Barter’a duyurmakta kullandığı form.
 14. N) Talep Bildirim Formu: ÜYE’nin Barter Pazarı’ndan satın almak istediği malların ve/veya hizmetlerin bilgilerini … Barter’a duyurmakta kullandığı form.
 15. O) Kalite ve Fiyat Kontrol Komisyonu: … Barter’ın Sisteme arz edilen ürün ve hizmetlerin kalite ve fiyat açısından uygunluğunu tespit etmek maksadıyla oluşturduğu kuruldur.
 16. P) Cari Hesap Ekstresi: Barter Sistemi ile alış ve satış yapan üyenin sistemi içerisindeki cari hareketleri, Borç&Alacak Bakiyesi, Kredi Limiti gibi detayları içeren ekstredir.

4- Üye Olma Koşulları

4.1.           İşlem Yapma Etkisi almak için ÜYE, Yıllık Üyelik Bedeli’ni ödeyerek … Barter tarafından istenen belge ve evraklardan kendisi ile ilgili olanların tamamını Müşteri Temsilcisi’ne veya … Barter Genel Merkezi’ne verir.

ÜYE’den istenen belge ve evraklar şunlardır:

–    Şirket Kuruluş Gazetesi,

–    İmza Sirküleri,

–    Son yıl vergi levhası fotokopisi,

–    Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,

–    Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti,

–    Şirket imza yetkililerinin ikametgah belgesi,

–    Arz ve Talep bildirim formu,

–    Firma Bilgi Formu.

4.2.           ÜYE, yukarıda 4.1. Maddede istenen belgelerde kendi tarafından veya başka yollardan yapılacak her türlü değişikliklere, özellikle ÜYE’yi temsil ve ilzama yetkili kimselerin değişmesi durumunda; bu değişiklikleri 7 gün içerisinde Barter’a yazılı olarak bildirmelidir.

4.3.           … Barter, bu sözleşme dâhilinde ÜYE’nin sistemi kullanmaya başlaması için gerekli evrakların tanzimi ve sözleşmenin imzasını müteakip yedi gün içerisinde işlem yapma yetkisi verir.

5- BARTER Sistemi İşlemlerine İlişkin Genel Hükümler

5.1.           … Barter, işlem Yapma Yetkisi alan ÜYE adına Cari Hesap açar ve ÜYE’nin Barter Pazarı’ndan gerçekleştirdiği alım ve satım işlemlerinin bedellerini, Amerikan Doları cinsinden Cari Hesapta muhasebeleştirir. Ayrıca, ÜYE’ye Barter Sistemi çalışmalarında yardımcısı olması için bir Müşteri ilişkileri Danışmanı (Broker) görevlendirir ve … Barter Çeki teslim eder. … Barter Çeki’nin iş bu kapsam dışında kullanımdan doğan sorumluluk ÜYE’ye aittir.

5.2.           ÜYE, Barter Sistemi’nin, aynı zamanda internet ortamında işlem gören bir Pazar olduğunu kabul eder. ÜYE, internet üzerinden her türlü Barter işlemlerini yapabilmesi için iş bu sözleşmeyi imzalamak suretiyle; internette … Barter web sayfasına erişme yetkisine, işlem Yapma Yetkisi ile birlikte verilecek olan internet kullanıcı adı ve şifresi ile sahip olacaktır. Bu şifre, internet kullanımındaki tüm adımlarda geçerli olacağından, her türlü gizlilik ve güvenlik ihlalleri nedeniyle ileride Barter işlemlerinden doğacak problemlerin hukuki ve cezai sonuçlardan ÜYE sorumludur. ÜYE, Barter’ın vermiş olduğu internet hizmetlerinden yararlanmak sureti ile diğer üyeler ile arasında gerçekleştirdiği alım-satım işlemleri sonrasında bahse konu mal ve/veya hizmetlerle ilgili anlaşmazlıklardan … Barter’in sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.3.           ÜYE’nin Barter Pazarı’nda satmak istediği ürünlerinin bilgileri Arz Listesi’ne; Barter Pazarı’nda satın almak istediği ihtiyaçlarının bilgileri, Talep Listesi’ne kaydedilir ve … Barter tarafından diğer üyelerin görmesi sağlanır. Üyeler, işlem Yapma Yetkisi aldıktan sonra … Barter Genel Merkezi tarafından kendilerine verilen şifre ile internet’teki … Barter Arz ve Talep listesi’ni görürler.

5.4.           ÜYE, ürünlerine Barter Pazarı’nda talep geldiğinde, alıcı firma ile birebir görüşerek fiyatta, kalitede, miktarda, teslimat şartlarında, satış sonrası hizmette ve diğer şartlarda anlaşır ve sattığı ürünün bedeli karşılığı … Barter Çeki’ni kabul ederek ürünün Türk Lirası bedelinin Amerikan Doları karşılığı kadar Barter Sistemi’nden alacaklı olur. Barter Sistemi ile mal satan ÜYE, alacağını, Barter Pazarı’nda satışa sunulan ürünlerden satın alarak tahsil eder. … Barter, ÜYE’nin alacağını … Barter Pazarı’nda satılan ürünleri satın alarak tahsil etmesinde garantör firmadır. ÜYE’nin … Barter garantörlüğüne Barter Sistemi ile satış yapması, yaptığı her satışta … Barter Genel Merkezi’nde Satış Provizyon kodu alması şartına bağlıdır.

5.5.           ÜYE, Barter Pazarı’na arz ettiği ürün bilgilerini işbu sözleşme süresi içinde her zaman değiştirmeye yetkilidir. Satışını yapmak istediği ürün çeşidini arttırabilir, azaltabilir; isterse Arz Listesi’nden kaldırabilir. Ancak ÜYE’nin arz ve talep ile ilgili yapmak istediği değişiklik bilgileri … Barter Genel Merkezline ulaştıktan sonra geçerlilik kazanır.

5.6.           Aklif Barter’ın Kalite ve Fiyat kontrol komisyonunun fiyat ve kalite açısından uygun bulmadığı ve bunu belgelediği arzları kabul etmeme hakkı bulunmaktadır.

5.7.           …… USD (……dolar) ve üzeri alışverişlerde alıcı ve satıcı birbirlerinin haklarını belirleyen bir protokol yapar ve bu protokolün ve ilgili işlemin çekinin imza ve kaşe edilmiş hali ile faksı … Barter’a gönderilmesi sonucu Satış Provizyon kodu verilir. Satıcıdan ya da alıcıdan kaynaklanan problemlerin karşı tarafa verdiği zarar ziyan, yine satıcı ve alıcı arasında hukuki yollardan çözülür. Bu tür anlaşmazlıklarda … Barter’ın hukuki sorumluluğu yoktur.

5.8.           ÜYE ile alım yaptığı firma arasındaki temel ilişkiden kaynaklanabilecek itiraz, ÜYE’nin … Barter’a karşı yükümlülüklerin ifasını da geciktirmez.

5.9.           ÜYE, satın alına kredi limiti kadar Barter Pazarı’ndan ürün satın alabilir. ÜYE, henüz Barter Pazarı’na satış yapmamış veya yaptığı satışın bedelinden daha fazla değerde mal ve/veya hizmet alımı yapmak istiyorsa Satın Alma Kredi Limiti’nin oluşturulması için … Barter’a teminat vermek durumundadır. Böylesi durumlarda, teminatın cinsi, miktarı, teminata göre kredi kullanım oranı ek bir protokolle belirlenerek imza altına alınacaktır.

5.10.         İşbu sözleşme ile ÜYE, kendi adına bu sözleşme kapsamı içinde meydana gelen alacaklarının nakit veya … Barter ile tahsilatı hakkında … Barter’a tam yetki, vekâlet vermiş sayılır. Tahsil edilen alacakları için faiz veya başka bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.11.         ÜYE, satın almak istediği mal ve/veya hizmetin Barter Pazarı’nda bulunup bulunmadığı bilgisini … Barter Arz Listesi’nden soruşturul; ihtiyacını karşılayacak üye firmalar ile doğrudan iletişime geçer.

5.12.         … Barter ÜYE’ye, Barter Pazarı’nda satın aldığı ve karşılığında borçlandığı her ürünün bedelini, satın aldığı tarihten itibaren Barter Sistemi ile ödemesi için oniki (12) ay vade tanır. ÜYE, satın aldığı bir ürünün bedelini oniki aylık vadede ürününü Barter Pazarı’na satarak ödeyemezse, onikinci ayın sonunda 3 (üç) gün içinde defaten … Barter’a nakit olarak öder. Aksi halde imzalanan Teminat Protokolü işleme alınır.

5.13.         ÜYE, Barter Kredisi kullanmak için … Barter’a teminat vererek Satın Alma Kredi Limiti oluşturmuş ve bu şekilde satın aldığı bir ürünün borcunu 12 ay sonunda defaten nakit ödemiş ise … Barter bu işlem için komisyon hakkından feragat eder. ÜYE, bu durumda sadece satın aldığı ürünün Amerikan Doları değerini öder.

5.14.         ÜYE firmalar Barter Pazarı’nda yaptıkları alım ve satım işlemlerinde bu alışverişin uygunluğunu kendi serbest iradeleri ile değerlendirerek karar verirler, … Barter’ın görevlendirdiği Müşteri ilişkileri danışmanının (Broker) alım ve satım işlemlerindeki rolü, ÜYE’nin kendi serbest iradesi ile işlem yaptığı gerçeğini değiştirmez. Bu sebeple ürünün fiyatından, kalitesinden, niceliğinden, satış sonrası teknik hizmetlerden ve ürün garanti şartlarına yönelik hizmetlerden kaynaklanan problemleri sorumluluğunu, alıcı ve satıcı firmaların kendisi üstlenir. Bu problemler için … Barter alıcının veya satıcının lehine veya aleyhinde taraf değildir.

5.15.         Barterli işleme konu olan gayrimenkul (devre mülk, devre tatil dâhil), her türlü taşıt (kara, deniz ve hava taşıtları) alım satımlarında, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tapularının alınması, kooperatif ise tapuların teslim süresi, kooperatif üyeliği tahsis belgesi, noter onaylı kooperatif hakkı devir sözleşmesi, oto ruhsat ve trafik işlemleri vb. konularda işlem esnasında ve sonrasında çıkabilecek her türlü problemlerin sorumluluğu alıcı ve satıcı firmaların kendisi üstlenir. … Barter bahse konu işlemlerde taraf değildir.

5.16.         … Barter Genel Merkezi, gerçekleşen işlem için alıcı ve satıcı firmaların imzaladığı … Barter Çeki üzerindeki ve 5.7 maddede belirtilen protokoldeki bilgileri esas alır. Alım yapan ÜYE, satış yapan ÜYE’ye … Barter Çeki düzenleyerek verir. … Barter Çeki’nin asıl suretini, … Barter Genel Merkezi’ne ulaştırmak satıcı firmanın sorumluluğudur; … Barter Çeki’nin asıl sureti provizyon kodu verdiği tarihten itibaren yedi (7) gün içinde … Barter Genel Merkezi’ne ulaştırır. … Barter, … Barter Çeki eline ne zaman geçmiş olursa olsun, gerçekleşen işlemin kayıtlarını provizyon kodu’nun verildiği tarihi dikkate alarak muhasebeleştirir.

5.17.         Satıcı firma tarafından provizyon kodu alınmış … Barter Çeki’nin asıl sureti … Barter Genel Merkezi’ne ulaştırılmamış ise bu işlemle ilgili satın alma kredi limiti oluşmaz.

5.18.         ÜYE’ler, Barter Pazarı’nda gerçekleşen işlemle ilgili söz konusu ürünün Türk Lirası değerini, T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru ile Amerikan Dolarına çevirerek ya da, üye firmaların kendi aralarında mutabık kaldıkları Amerikan Dolan cinsinden … Barter Çeki üzerine yazar.

5.19.         … Barter üyeler arasında kısmi barter işlemlerine onay verir. Ancak, üyeler de toplam işlem üzerinden komisyon vermeyi kabul eder.

5.20.         Alıcı ve satıcı firmanın karşılıklı anlaşıp … Barter’dan satış provizyon kodu aldıkları işlemlerin iptalini talep ettiklerinde her iki firmanın karşılıklı mutabakata varması durumunda işlem iptal edilir. Ancak, … Barter komisyon hakkından feragat etmez.

5.21.         ÜYE, ……’ın faksına gönderdiği belgelerin de aslı yerine geçeceğini kabul eder.

6- Üyelik Aidatı ve İşlem Komisyonu

6.1.           Üye, Barter Sistemi’ni kuran, işleten, denetleyen ve bu hususta gerekli yatırımları yapan … Barter’a yıllık üyelik bedeli ve her bir işlem için işlem komisyonu öder.

6.2.           Yıllık üyelik bedeli olarak 600 USD+KDV’yi … Barter’a yukarıda belirtilen Banka hesap numaralarına, Genel Merkez’e elden ya da kredi kartı talimatı ile sözleşmenin imzalanması ile birlikte nakit olarak öder. Yıllık üyelik aidatını ödemeyen firmaya işlem yapma yetkisi verilmez.

6.3.           … Barter, Üye’nin Barter Sistemi ile yaptığı alış ve satış işlemlerinin her birinden %5 komisyon (+KDV) alır. Alıcı firma nakit ya da kredi kartı talimatı ile satıcı firma ise %5 komisyon (+KDV) Barter ile cari hesabına borçlanır, alıcı ve satıcı KDV’yi nakit olarak öder.

6.4.           Komisyon tutarını fatura tarihini takip eden 10 gün içerisinde ödemeyen firmaya bir sonraki işlem için provizyon kodu verilmez.

7- Sözleşme Süresi ve Sona Ermesine İlişkin Hükümler

7.1.           Akdin süresi bir (1) yıldır. Akdin hitamından 30 gün önce taraflardan biri işbu akdi feshetmediği takdirde Üye yıllık üyelik aidatını belirtilen Banka hesap numarasına nakit olarak öder. Akit bir yıl süre ile uzatılmış sayılır. Devam edecek dönemler içinde aynı hükümler caridir. Yıllık üyelik ücretini ödememesi durumunda, firmanın üyelik statüsüne son verilir.

7.2.           … Barter, üyenin akde aykırı davranışı, taahhütlerini yerine getirememesi, kredibilitesi ve mali durumunda olumsuz etkilerin oluşması durumunda sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Bu yolla sözleşmenin iptalinde internet şifresi iptal edilir ve üyenin bu hizmetten yararlanmasına son verilir. … Barter’ın tek taraflı fesih yetkisini kullanmasında, üyenin aczinin sabitleşmiş veya iflasına hüküm verilmiş olması şartı aranmaz. Ayrıca fesih durumunda ÜYE’nin doğmuş olan borçları hemen tahsil edilir, gerekirse teminatlar kullanılabilir.

7.3.           Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ÜYE, ödenmemiş borçlarını … Barter’a komisyonu ile birlikte derhal ödemekle yükümlüdür. ÜYE’ye ayrıca bir ihbar ya da ihtar yapılması şartı aranmaz. … Barter, ÜYE’nin bilcümle teminatlarını nakte tahvil, kefillerini takip yetkisine sahiptir. ÜYE’nin alacağı var ise tahsilatını, ancak alacak miktarı kadar mal ve/veya hizmeti, Barter ile tahsil eder. ÜYE, … Barter’dan hiçbir zaman nakit ödeme talebinde bulunamaz.

7.4.           Sözleşme süresi sonunda sözleşmeyi yenilemeyen ÜYE, alacağı var ise Barter Pazarı’ndaki ürünlerden satın alarak tahsilatını yapar; borcu var ise borcunu defaten nakit öder. Eğer ÜYE alacağın sözleşme süresi bitiminde hemen bir ürün alarak tahsil etmemiş de ileriki günlerde tahsil edeceği belirtilmiş ve … Barter’dan tahsil edene kadar hizmetlerine devam etmesini istiyor ise o zaman Yıllık Üyelik Bedeli’ni ödemekten kaçınamaz.

8- Diğer Hükümler

8.1.           ÜYE’nin bu sözleşmeye herhangi bir aykırılığı halinde veya belirtilen sair hallerde, … Barter herhangi bir ihbara, hüküm istihsaline, mehil tayinine, borcun miktarının yetkili yargı organlarınca önceden tespitine gerek olmaksızın bilcümle teminatları nakde tahvile, mahsuba, kefilleri takibe yetkilidir, işbu sözleşmede, muaccel olabilmesi için ihbara gerek olabilecek hallerde dahi ÜYE’ye yapılan ihbarlar yeterlidir.

8.2.           İşbu sözleşme uyarınca yapılacak ihbar ve ihtarların yazılı yapılması şarttır. Bu ihtarların yetkili imzalan ihtiva etmesi de şarttır.

8.3.           İşbu sözleşmenin akdi, uygulanması ve teminatlarının alınması nedeni ile, ödenmesi gereken bilcümle harç vergi ve resimler ile masraflar ÜYE’ye aittir.

8.4.           İşbu sözleşmenin değişikliklerinin de yazılı şekilde yapılmadıkça değişiklik iddiaları dinlenemez.

8.5.           İşbu sözleşmenin bir kısmının herhangi bir sebeple hükümsüz hale gelmesi, diğer kısımların da hükümsüz kalması sonucunda doğurmaz.

8.6.           Taraflar yukarıda yazılı olan adresleri gerekli tebligat adresleri olarak kabul ve beyan etmişlerdir. Adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar hukuki olarak geçerli sayılır.

8.7.           İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda …… Mahkemeleri ve …… icra Daireleri yetkilidir.

8.8.           ÜYE’nin, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğinde veya eksik ifa durumunda, … Barter ile aralarında doğacak hukuki ihtilaflarla ilgili olarak … Barter’ın yapacağı masrafları ve %10 avukatlık ücretini defaten nakit olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8.9.           İşbu sözleşme ../../…… tarihinde, ……’da, 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat