Banka yıllık hesap işletim ücretinin iadesi dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Banka yıllık hesap işletim ücretinin iadesi dilekçesi


… KAYMAKAMLIĞI’NA
(Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı)
 
 
ŞİKAYET EDEN                              :
 
VEKİLİ                                             :
 
ŞİKAYET EDİLEN                          :
 
ŞİKAYETİN KONUSU                    : Banka yıllık hesap işletim ücretinin iadesi istemimizin arzıdır.
 
ŞİKAYETİN PARASAL
DEĞERİ                                           : … TL.
 
AÇIKLAMALAR                             :
 
1-) Müvekkilimiz ……… Bankası AŞ’nin ………..hesap nolu müşterisi olup, ……/…../…… tarihinde taraflar arasında “hesap açma sözleşmesi” adı altında bir sözleşme akdedilmiştir. (EK 1)
 
2-) Adı geçen banka ile müvekkilimiz arasında bahse konu sözleşme dışında imzalanmış başka bir sözleşme bulunmamasına rağmen müvekkilimizin hesabından …… ayı içinde “hesap işletim ücreti” adı altında …….TL kesinti yapılmıştır. (EK 2) Hatta bu durumla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK -3) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde duruma ilişkin izahat verecektir.
 
 
3-) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6.maddesinde;
 
Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.
 
Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.
 
Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden,  standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.
 
Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.”
 
Şeklinde yer alan düzenleme ile, adı geçen bankanın böyle bir sözleşmeye dayanarak müvekkilimizden hem de hiçbir yazılı muvafakati olmamasına rağmen kesinti yapması yasal değildir.
 
4-) İş bu sebeplerle, yukarıda izah edilenler ışığında müvekkilimizden haksız yere alınan “hesap işletim ücreti” kesintisinin iadesi için işbu şikayetin yapılması zorunluluğu doğmuştur.
 
 
HUKUKİ NEDENLER                    : 4077 S. K. m. 2, 6, 22, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik m. 5
 
 
HUKUKİ DELİLLER                      : …../…../…. Tarihli hesap açma sözleşmesi, ….. nolu hesaptan yapılan kesintileri gösterir makbuzlar, hesap cüzdanı, bilirkişi incelemesi, Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.
 
SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, ekler kısmında yer alan makbuzlardan anlaşılacağı üzere, sair tarihlerde yapılan haksız kesintilerin; kesintilerin yapılmaya başlandığı tarih olan …/…/…. Tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …
 
EKLER          : 1…../…./…. Tarihli hesap açma sözleşmesi

  1. …… nolu hesaptan yapılan kesintileri gösterir makbuzlar

  3.Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları
gösterir tanık listesi,

  1.   ….. Bankasına ait hesap cüzdanı

5.Bir adet onaylı vekaletname örneği.
 
 
                                                                                                                  Şikayet Eden Vekili
     Av.
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat