Avukatlık Ücretinin Ödenmesi Dava Dilekçesi

Kanun Yararına Bozma İstemi

Avukatlık Ücretinin Ödenmesi Dava Dilekçesi


… …. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
 
DAVACI                                           :
 
TC KİMLİK NUMARASI              :
 
ADRES                                             :
 
VEKİLİ                                             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                                            :
 
ADRESİ                                            :
 
DAVA DEĞERİ                               :
(Malvarlığına ilişkin davalarda)
 
KONU                                               : Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İstemimizden İbarettir.
 
AÇIKLAMALAR                 :
 
1-) Davalı, …/ …/ … tarihinde, … Noterliği’nin … yevmiye nolu vekaletnamesi (EK-1) ile tarafıma özel boşanma vekaletnamesi vermiş, açmak istediği boşanma davasında kendisini temsil etmem için tarafımı vekil tayin etmiş ve aynı tarihte … … adresinde bulunan büroma gelerek, ekte sunmuş olduğum Avukatlık Ücret Sözleşmesi’ni (EK-2) imzalamıştır.
 
2-) Tarafımca, … Aile Mahkemesi’nde …/ …/ … tarihinde açılan ve mahkemenin …/… E. sayılı dosyasında (EK-3) görülen boşanma davası, …/ …/ … tarihinde hükme bağlanmış ve …/ …/ … tarihinde temyiz edilmeden kesinleşmiştir. Kesinleşme ilamı, …/ …/ … tarihinde tarafıma tebliğ edilmiş (EK-4) ve tarafımca …/ …/ … tarihinde … İcra Dairesi’nin …/ … E. sayılı dosyası (EK-5) ile takibe konmuştur.
 
3-) Davalı, …/ …/ … tarihinde … Noterliği aracılığı ile tarafıma gönderdiği ve ekte mahkemenize sunduğum yazı (EK-6) ile; kesinleşme ilamının icra takibine geç konulduğunu ve dolayısıyla vekillik görevimi zamanında yerime getirmediğimi belirterek, tarafımı vekillikten azlettiğini bildirmiştir.
 
4-) 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun, 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 16. maddesi ile değiştirilen ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren, 433. maddesi gereği;
 
“Kişiler ve aile hukukuna, taşınmaz mala ve bununla ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.”
 
Ayrıca; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 174. maddesinde;
 
“Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret isteyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır.
 
Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.
 
Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse, avukat işe başlamakla zorunlu değildir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı avukat işi takip etmek ve sonucunu elde etmekten mahrum kalırsa sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır.”
 
düzenlemesi yer almaktadır.
 
5-) Tarafıma izafe edilecek bir kusur söz konusu değildir. Davalının vekili olarak açmış olduğum boşanma davası, …/ …/ … tarihinde kesinleşmiş ve kesinleşme ilamı tarafıma tebliğ edildikten sonraki gün icra takibine konmuştur ve bu durum … İcra Dairesi’nin …/ … E. sayılı dosyası ile sabittir.
 
6-) Avukatlık ücret sözleşmesinden doğan ve …/ …/ … tarihinde imza altına alınan vekalet ücretimin ödenmemesi nedeni ile mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER        : 1136 S. K. m. 164, 174, 1086 S. K. m. 433 ve ilgili mevzuat
 
HUKUKİ DELİLLER          :1-) … Noterliği’nin … yevmiye nolu vekaletnamesi,
2-) …/ …/ … tarihli Avukatlık Ücret sözleşmesi,
3-) … Aile Mahkemesi’nin …/ … E. …/ … K. sayılı dosyası
4-) …/ …/ … tarihinde tebliğ edilen kesinleşme ilamı
5-) … İcra Dairesi’nin …/ … E. sayılı dosyası
6-)… Noterliği’nin … yevmiye nolu …/ …/ … tarihli azil belgesi
 
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, avukatlık ücret sözleşmesinden doğan alacağımın davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygıyla talep ederim. …/ …/ …
 
Davacı
    Av.
 
 
 
 
EKLER: 1-) … Noterliği’nin … yevmiye nolu vekaletnamesi,
2-) …/ …/ … tarihli Avukatlık Ücret sözleşmesi,
3-) … Aile Mahkemesi’nin …/ … E. …/ … K. sayılı dosyası
4-) …/ …/ … tarihinde tebliğ edilen kesinleşme ilamı
5-) … İcra Dairesi’nin …/ … E. sayılı dosyası
6-)… Noterliği’nin … yevmiye nolu …/ …/ … tarihli azil belgesi
                 7-) Bir adet onaylı vekaletname örneği
 
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat