Babalık Maddi Manevi Tazminat Davası

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Babalık Maddi Manevi Tazminat Davası

T.C
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2009/11852
KARAR NO:2009/16129
KARAR TARİHİ: : 28.09.2009

ÖZET : Türk Medeni Kanunu ‘nda babalık davası ile birlikte manevi tazminat istenebileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığından,babalık davasıyla birlikte açılan manevi tazminat davası, ancak Borçlar Kanunu madde 49’da yer alan genel hükümlere dayanabilir.Bu sebeple,babalık davası ile birlikte açılmış olan manevi tazminat talebi tefrik edilmeli ve aile mahkemesi görevsizlik kararı vermelidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacının aşağıdaki bent kapsamı dışındaki temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı, babalık davasıyla birlikte manevi tazminat da talep etmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda babalık davasında manevi tazminatla ilgili bir düzenleme ve hüküm bulunmamaktadır. Aynı Yasa’nın 304. maddesi ananın mali haklanyla ilgilidir. Bu mali hakların kapsamına giren giderler de maddede sayılmıştır. Bu bakımdan manevi tazminat isteği, Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan genel hükme dayanmakta olup, Aile Mahkemesinin görevine girmemektedir. Talep edilen manevi tazminat miktanna (5.000 YTL) göre görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. O halde, manevi tazminata ilişkin isteğin tefrik edilip, görevsizlik karan verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte yazılı gerekçeyle (BOZULMASINA), bozma kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlannın yukanda 1. bentte yazılı gerekçeyle (ONANMASINA), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 28.09.2009 gününde oybirliğiyle karar veridi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat