AZİL DAVASI

DAVALI ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN EYLEM VE İŞLEMLERİNİN HAKSIZ REKABET OLUŞTURACAĞININ TESPİTİ İLE MUVAZAALI SATIŞ İŞLEMİNİN İPTALİ İLE TAPUNUN ESKİ HALE GETİRİLEREK DAVA KONUSU TAŞINMAZIN ŞİRKET ADINA TESCİLİ – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 7874
Karar: 2017 / 1169
Karar Tarihi: 28.02.2017

ÖZET: Davacı azınlık konumunda bulunan ortakların da zararına işlem yapılmış olduğu, yapılan işlemlerin haksız rekabet oluşturacağı, muvazaalı satışın iptali gerektiği gerekçesiyle, asıl davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına, birleşen davada müdürün azli talebi yönünden davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına, davalı şirket müdürünün eylem ve işlemlerinin haksız rekabet oluşturacağının tespiti ile muvazaalı satış işleminin iptali ile tapunun eski hale getirilerek dava konusu taşınmazın …Ltd. Şti. adına tesciline, manevi tazminat ve kayyum atanması taleplerinin reddine karar verilmiştir.Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, satış işleminin muvazaalı olduğunun kanıtlanmasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.Hükmün onanması gerekmiştir.

(6762 S. K. m. 58, 547) (818 S. K. m. 49)
Dava: Taraflar arasında görülen davada … Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen …/11/2015 tarih ve 2010/31-2015/505 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 28.02.2017 günü hazır bulunan davacılar vekili Av…. ile davalılar vekili Av…. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi …tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Asıl davada davacılar vekili, müvekkillerinin …Ltd. Şti’nin ortağı olduklarını, davalı müdür …’in şirkete ait tek gayrimenkul ve malvarlığı olan hastane binasını müvekkillerine haber vermeden davalının hissedarı ve müdürü olduğu başka bir şirkete sattığını, davalının TTK’nın 547.maddesine aykırı davrandığını belirterek, davalının TTK ilgili maddesine aykırı eyleminin tespiti ile davalı …’in müdürlükten azlini talep ve dava etmiştir.
Birleşen davada davacılar vekili, müvekkillerinin … Ltd. Şti’nin ortağı olduklarını, davalı müdür …’in şirkete ait tek gayrimenkul ve malvarlığı olan hastane binasını müvekkillerine haber vermeden davalının hissedarı ve müdürü olduğu davalı diğer şirkete sattığını, tapudaki satış tarihi itibari ile şirket mesul müdürünün TTK’nın 547. maddesine aykırı davrandığını ileri sürerek, şirkete kayyım atanmasını, ticaret kanununun ilgili maddesine aykırı işlemin tespit edilmesini, davalı …’in …Limited Şirketinin müdürlüğünden azlini, haksız eylem için TTK’nın 58. maddesi ile BK’nın 49.maddesi gereğince her davacı için 15.000,00 TL’den olmak üzere toplam 30.000,00 TL manevi tazminatın satış tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan tahsiline, gayrimenkulün satışının iptali ile maddi durumun ortadan kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, mahkemenin 2008/11 Esas sayılı dosyası ile alınan genel kurul kararlarının iptaline karar verilmesi nedeniyle dava tarihi itibarıyle davalı …’in müdür sıfatının devam etmediği, ana dosya yönünden ve birleşen davadaki azil talebine ilişkin davanın konusunun kalmadığı, yine mahkemenin 2011/97 Esas, 2011/134 Karar ve 2012/216 Esas, 2012/199 Karar sayılı kararları ile dava konusu şirkete kayyum atandığından kayyum atanma talebinin yerinde olmadığı, yapılan işlemlerin manevi tazminat isteme şartlarını ihlal eder mahiyette olmadığı, dava konusu; şirketin tek taşınmazının yeni kurulan …A.Ş’ye yapılan satışının muvazaalı olduğu, davalı şirkete yapılan bu satış sebebiyle şirketin zarara uğradığı, dolaysıyla davacı azınlık konumunda bulunan ortakların da zararına işlem yapılmış olduğu, yapılan işlemlerin haksız rekabet oluşturacağı, muvazaalı satışın iptali gerektiği gerekçesiyle, asıl davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına, birleşen davada müdürün azli talebi yönünden davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına, davalı şirket müdürünün eylem ve işlemlerinin haksız rekabet oluşturacağının tespiti ile muvazaalı satış işleminin iptali ile tapunun eski hale getirilerek dava konusu taşınmazın …Ltd. Şti. adına tesciline, manevi tazminat ve kayyum atanması taleplerinin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, satış işleminin muvazaalı olduğunun kanıtlanmasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan ….480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacılara verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 40.988,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 28.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat