Aynı soruşturmanın tekrar açılabildiği haller

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Aynı soruşturmanın tekrar açılabildiği haller

“Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara”  ilişkin sulh ceza hakimliğine yapılan  itiraz  reddedilirse,  aynı  fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi  için  172‟nci  maddenin  ikinci  fıkrası  uygulanacaktır (CMK 173/6). B KHK 680 ile yapılan değişiklik uyarınca, sadece yeterli  şüphe  oluşturacak yeni  delil  elde  edilir  ve bu hususta  sulh  ceza hakimliği  tarafından  karar  verilirse  kamu  davası  açılabilir  (CMK 172/2).

KHK 680 ile yapılan bu değişiklik sonrasında, ilk verilen KYOK ile,  itiraz  edilen  ve  sulh  ceza  hakimliği  tarafından  yerinde  bulunan KYOK arasında fark kalmamıştır.

Kanun sadece kovuşturma evresindeki kesin hükümden sonra yeni delil veya olay çıkmasını düzenlemiş ve bu olağanüstü kanun yoluna “muhakemenin yenilenmesi” adını vermiştir. Soruşturma evresinde sona eren bir  işin  tekrar ela alınmasına biz “muhakemenin dirilmesi” adını  veriyoruz.  Bu  yol  2013  yılında  6459  sayılı  Kanun  ile  CMK 172‟ye eklenen 3‟üncü fıkra ile hukuk hayatımıza girmiştir.

Etkin  soruşturma  yapılmayan  hallerde  yeniden  soruşturma

Etkin soruşturma yapılmadan verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararları  üzerine, AİHM  tarafından  ihlal  kararı  verildiğinde  yeniden soruşturma  açılması  sağlanmıştır:  Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesi‟nin  etkin  soruşturma  yapılmadığını  tespit  eden  ihlal  kararı  verdiği hallerde,  bu  kararın  kesinleştiği  tarihten  itibaren  üç  ay  içinde  talep edilmesi durumunda otomatik olarak kovuşturmaya yer olmadığı kararının kalkması hükme bağlanmıştır (CMK “2013-6459” 172/3).

Etkin soruşturma yapılmadığı, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru  sonunda  anlaşılırsa. Anayasa Mahkemesi de  soruşturmanın  yenilenmesine  karar  vermektedir. CMK  172/3  hükmüne Anayasa Mahkemesinin de eklenmesi yerinde olacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat