AYIPLI MAL NEDENİYLE BEDELİN İADESİ TALEBİ

TCK m. 136 nedir?

AYIPLI MAL NEDENİYLE BEDELİN İADESİ TALEBİ

                                               ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Ayıplı mal nedeni ile ödenen bedelin iadesi talebidir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim …./…/…. tarihinde davalı ………………’den ………………… Türk Lirası karşılığında ……………. marka cep telefonu almıştır. Aldığı telefonun şarj olmadığını fark etmiş ve …./…/….tarihinde telefonu satın aldığı davalı firmaya giderek tamir hakkını kullanmıştır.
  2. Cep telefonu aynı arızayı tekrar gösterince …/…/…. tarihinde müvekkil tekrar yetkili servise başvurmuş ve tamir edilmesi için arızalı telefonunu teslim etmiştir.
  3. Bu tarihten sonra müvekkile telefonu tamir edilip teslimi yasal süresi dolmasına rağmen sağlanmadığından …/…/…. tarihinde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un kendisine sağladığı bedel iadesi ve sözleşmeden dönme hakkını kullanmak üzere ………………….. Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti Başkanlığına başvurmuştur.
  4. ……….. Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti yaptığı inceleme sonunda …./…. sayılı ve …/…/…. tarihli kararı ile müvekkili talebinde haklı bularak davalıların aldıkları …………… Türk Lirası semenin tüketiciye iadesine oybirliği ile karar vermiştir. Kararın bir örneğini tebliğ alan davalılar bugüne dek müvekkile hiçbir ödeme yapmamışlardır.
  5. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10. maddesi gereği tüketici ayıplı mal olarak tarif edilen ürünü şayet eksiklik kullandıkça ortaya çıkan gizli ayıp ise altı aylık süre ile bağlı kalmaksızın seçimlik haklarından biri olan ürünü iade edip ödediği bedelin de kendisine iadesini talep edebilir.
  6. Yine aynı Kanunun 11. maddesi gereği tüketici ücretsiz onarım hakkını kullanıp satıcı tarafından azami onarım süresi olan 30 iş gününün aşılması halinde tüketici seçimlik haklarını satıcı ve bayiine karşı müteselsilen kullanır.

DELİLLER                           :  ……….. Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti’nin  …./…. sayılı ve …/…/…. tarihli kararı, Tüketici Dosyası, Bilirkişi incelemesi, Tanık, ilgili her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  6502 Sayılı Kanun, T.B.K. ve ilgili sair mevzuat

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen ve yargılama sırasında belirlenecek durumlar karşısında yargılama yapılarak, davanın kabulü ilenüvekkilin  ayıplı mal için ödemiş olduğu ……………………….. Türk Lirasının  sözleşmenin kurulduğu …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsilini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygı ile talep ederim.

Davacı Vekili

                                                                                                                                              Av.

EK:   – Vekaletname Örneği

– İlgili Hakem Heyeti Kararı

– …….. TL.lik posta pulu

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat