AYNEN İADE VEYA BEDEL TALEBİ – BULUNTU EŞYAYI KULLANAN KİŞİDEN

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

AYNEN İADE VEYA BEDEL TALEBİ – BULUNTU EŞYAYI KULLANAN KİŞİDEN

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Müvekkile ait matkap ve parçalarının mümkünse aynen iadesi, değilse bedelinin ödetilmesi talebimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davalı, komşusu olduğu müvekkilin bahçe kapısının önünde buduğu ve müvekkile ait olduğunu bildiği alet çantası ile içindeki matkabı almış ve müvekkkilin izni dışında kullanmıştır. Bir süre sonra matkabını davalıda gören müvekkil, iadesini talep etmişse de, davalı bahsi geçen çantayı otobüs durağında bulduğunu ve bulunan eşyanın bulana ait olduğunu iddia ile iadeye yanaşmamıştır.
  2. Bu nedenle müvekkil tarafından ………………………. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve bunun üzerine davalı ………………. Ceza Mahkemesinin ……../…….. E – ……../…….. K sayılı kararıyla kaybolmuş malı sahibinin izni olmadan kullanmaktan mahkum edilmiştir. Bu karar sanık tarafından temyiz edilmiştir. Dava konusu matkap halen davalıda olup, bedeli de müvekkile ödenmediği için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  ……………… Ceza Mahkemesinin ………./……… E – ……../………K sayılı dava dosyası, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, yemin ve sair tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Haklı davanın kabulü ile …….. marka matkabın aynen iadesine, bu mümkün olmadığı takdirde, değeri olan …….. TL’nin …../…../……. tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat