AVUKATLIK VEKÂLETİ

Tek Taraflı İrade Beyanı İle Borç İlişkisinin Kurulması

AVUKATLIK VEKÂLETİ

VEKİL EDEN:
VEKİL:

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C.Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, davayı ıslah etmeye, kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldırmaya, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye,temyiz talebinde bulunmaya, temyizden vazgeçmeye, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmağa, karar düzeltilmesi ve yeniden yargılama talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, yemin teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve azline, keşif talebine, raporlara itiraza, tesbit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya ve … sulh ve ibraya, davayı ıslaha, feragat ve kabule, davadan feragate, feragati davayı kabule, davadan ve takipten vazgeçmeye, icra takiplerinde pey sürmeye, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, kabul veya redde, … , birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekâlete, başkalarını da tevkil teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere …… barosu avukatlarından  T.C. Kimlik Nolu Av. … vekil tayin edildi.

 

                                                                                    VEKİL TAYİN EDEN

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat