AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ – AYLIK ÖDEMELİ

TCK m. 180 nedir?

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ – AYLIK ÖDEMELİ

AYLIK  ÖDEMELİ  AVUKATLIK  ÜCRET  SÖZLEŞMESİ

 

 

 

İŞ SAHİBİ                              :

…………………………………………………………………………

 

AVUKAT/ORTAKLIK             :

………………………………………………………………………….

K O Ş U L L A R

Bu sözleşmede İş sahibi -birden fazla olsa da -(MÜVEKKİL) ve işi üzerine  alan (AVUKAT/ORTAKLIK) ise –birden fazla olsa da- kısaca AVUKAT diye adlandırılmıştır.

 

MADDE                 1

Avukat’ın üzerine  aldığı iş:

Avukat bu işte  müvekkillerini yasal mercilerde temsil edecek ve haklarını  savunacaktır.

 

MADDE                 2

İş sahibi avukata aylık hizmeti karşılığında her ayın 1’ i ile 5’ i arasında peşin olarak aylık ………….TL.  ücret ödeyecektir. Bu ücrete Katma Değer Vergisi ve diğer vergiler dahil edilmeyecektir. İş sahibi, bu ücret ile ilgili her türlü stopaj SSDF ile bu sözleşmenin imzalanmasından sonra hizmet ücretlerinden kesilmesi kararlaştırılan her türlü vergiyi de ayrıca üstlenecektir. Aylık ödemelerden  herhangi biri yapılmadığı takdirde  avukatın sözleşmeyi fesih ve zararını tazmin hakkı doğacaktır.

Müvekkilin birden çok olması halinde  sözleşmeyi birlikte imzalayanlar iş sahiplerinin tümünün avukata ödeyeceği vekalet ücretinin ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

 

MADDE                 3

Saptanan  ücret  avukatın yukarıda yalnızca iş sahibi olarak belirtilen kişinin hukuki işlerinin karşılığıdır. Avukat bu sözleşme gereği bir başka kişiye ya da kuruma hukuki hizmet vermek zorunda değildir. Avukat hukuki sorun niteliği taşımayan hiçbir işi takip etmek zorunda değildir.

Avukat, yapılacak işler ile ilgili olarak gerekli avansı almadığı takdirde işe başlamak zorunda değildir.

Avukata ve göstereceği diğer avukatlara yapacağı işlemler resmi merciler nezdinde ise en kısa zamanda vekalet çıkartılacaktır. Vekalet kendisine teslim edilmediği takdirde avukat duruşmalı işleri takip etmek zorunda değildir.

 

MADDE                 4

Avukat üzerine aldığı işi yasa ve bu sözleşme hükümleri uyarınca  sonuna kadar takip edecektir. Avukat verilen vekaletname  ile başkasını tevkile  yetkili bulunduğu takdirde ,üzerine aldığı işi  uygun göreceği  diğer avukatlar ya da avukatlık ortaklıkları ile birlikte takip edebileceği gibi, vereceği vekaletname ya da yetki belgeleri ile takibi tamamen onlara da bırakabilir.

Müvekkil de  Avukatın yazılı iznini almadan başka avukat ya da avukatlık ortaklıklarına vekalet veremez.

Bu hallerde 1136 sayılı  kanunun 171 ve 172 nci maddeleri  hükmü uygulanır.

 

MADDE                 5

İşin yapılması için gerekli bütün vergi resim harç gibi  giderler müvekkile aittir. Sözleşmenin imzalandığı tarih itibari ile  Müvekkil  tarafından Avukata belge karşılığında ödenmelidir.Verilen  iş için  yapılacak giderlerin tümü  müvekkile aittir ve bu giderler  ödenmedikçe  avukat iş yapmak zorunda değildir.

Yukarıda  sayılan  giderlerin avukat tarafından   yapılabilmesini sağlamak için  müvekkil , avukata bir aylık maaşı tutarında avans verecektir.

İş seyahati gerektiğinde uçak,1.mevkii yataklı tarifesine göre tren ve  vapur bilet ücretleri müvekkil tarafından ücretten  ayrı olarak ödenecektir. Bu giderler verilmeksizin avukat dava ile ilgili de olsa seyahat yapmak zorunda değildir.

Müvekkil yolculuk giderlerinden başka avukatın yazıhanesinden  ayrı kaldığı her gün için 1. dereceden bir memurun aldığı yevmiyenin on katı tutarında ücreti ödemeyi kabul etmiştir.

Bu ücretler avukata peşin ödenmedikçe avukat işi takip etmek zorunda değildir.

 

MADDE                 6

Avukat, üzerine aldığı işi,haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçtiği ve  haklı bir sebep olmaksızın vekaletten  istifa ettiği takdirde istifa ettiği ay için almış olduğu ücretin kalan günlere ait kısmını iş sahibine iade etmek zorundadır.Sarf etmediği  gider avansını ve müvekkilin işlerin takipleri için kendisine vermiş olduğu her türlü belgeyi geri vermeye  mecburdur.

Müvekkilin bu sözleşmenin akdinden sonra vekalet vermemesi, dosyasını geri alması, avukatın yazılı iznini almadan  başka avukatları ya da avukatlık ortaklıklarını teşrik etmesi veya bir başka avukata ya da avukatlık ortaklığına işini vermesi, belge karşılığı olmak üzere, istenen giderleri ödememesi, iddia ve savunma için gerekli bilgi, belge ve delilleri vermemesi, adresini değiştirdiği halde  yeni adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle  imkansız hale getirmesi, avukatın rızası olmadan davanın ya da alacağın takibinden kısmen  ya da tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması  ya da karşı tarafı ibra etmesi ya da  haklı bir sebep yokken  avukatı azletmesi gibi  işin takip ve sonuçlandırılmasını  her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda avukat sözleşmeyi bozabilir. Bu durumda  sözleşme gereği alacağı toplam maaşının kalanını iş sahibinden isteyebilir. Bu ücretin ödenmemesi durumunda avukat bu sözleşmeyi kanıt göstererek, alacağına teminatsız olarak İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz kararı alabilir.

 

MADDE                 7

Yukarıda taraflar bölümünde yazılı  adres  müvekkilin tebligat adresidir. Avukat bir başka adres araştırmak zorunda değildir. Müvekkil, Avukat tarafından bu adrese yapılacak bütün ihbar ve  tebliğlerin şahsına  yapılmış olduğunu kabul eder.

Müvekkil, adresini değiştirdiği takdirde yeni adresinin avukata derhal yazıyla bildirmek  zorundadır.

Yukarıda yazılı  adrese gönderilecek  yazıların tebliğ edilmesinden ve  yeni adresini bildirmemesinden  doğacak sonuçları müvekkil peşinen kabul eder.

 

MADDE                 8

Bu sözleşmede  açıklık  bulunmayan  durumlarda 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.

 

MADDE                 9

Bu  sözleşmeden  doğacak anlaşmazlıklarda avukatın bürosunun bulunduğu yer Mahkemeleri  ve İcra Daireleri yetkilidir.

İŞ SAHİBİ                               AVUKAT

 

…………………                            …………………

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat