Avukatın Yanında Çalıştırdığı Avukattan Sorumluluğu

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Esas No. 2014/360
Karar No. 2014/622
Karar Tarihi. 27.09.2014

>Şikayetli avukatın yanında çalıştırdığı sigortalı avukatın da eylem ve davranışlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu tartışmasızdır.

(Av. Yas. 34, 46, 134 TBB Mes. Kur 3, 4)

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

Şikayetli avukat hakkında “… 3. İcra Müdürlüğü’nün 2007/5347 Esasında açtığı takibi gerektiği gibi takip etmediği, sigortalı olarak çalıştırdığı Avukat A. Y.’ın 04.02.2011 günlü makbuzla “satış ve diğer masraflar” için 3.200,00 TL tahsil etmiş olmasına karşın hesap vermediği ve bu nedenle Avukatlık Yasası 34, 134, TBB Meslek Kuralları 3, 4 ve 42. maddelere aykırı davrandığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikayetli Avukat N. K.’ın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında savunma vermediği,

Hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına karar verilen Avukat A. Y.’ın ise, “Kendisinin 04.04.2011 tarihine kadar belirli bir ücret karşılığında diğer Şikayetli Avukat N. K.’ın yanında çalıştığını, Şikayetçiyi tanımadığını, yanında çalıştığı diğer yakınılanın yetkilendirmesi ve talimatları doğrultusunda çalışmasını sürdürdüğünü, parayı da Şikayetçiden alıp, Şikayetliye verdiğini, şikayetleri kendi adına kabul etmediğini belirterek…”savunmada bulunduğu anlaşılmaktadır.

İncelenen dosya kapsamından; … 3. İcra Müdürlüğü’nün 2007/5347 Esasında borçlu M. K. aleyhine 61.005, 04 TL’lik takip açıldığı,

Süresinde satış istenmemesi nedeniyle 28.12.2007 tarihinde haciz konmuş bulunan hacizlerin düşürülmesine karar verildiği,

… İcra Ceza Mahkemesi 2008/1544 Esasında taahhüdü ihlal” iddiası ile açılan davanın Mahkeme’nin 11.11.2008 gün ve 2008/3029 Karar Sayılı kararı ile takip edilmediğinden düşürülmesine karar verildiği,

Şikayetli avukatın sigortalı çalışanı Avukat A. K.’ın 04.02.20111 tarihli makbuzla “satış ve diğer masraflar” adı altında 3.200, 00 TL tahsil ettiği,

… 3. İcra Müdürlüğü’nün 2007/5347 Esası sayılı dosyanın incelenmesinden, yetkili kılınan Avukat A. K.’ın 07.10.2010 günlü müzekkere il … 3. İcra Müdürlüğü’ne haciz müzekkeresi yazıldığı, 07.03.2011 günlü dilekçe ile … 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2009/773 Esasında kayıtlı veraset davasını takip için İcra Müdürlüğünden yetki belgesi istendiği, 15.04.2011 tarihli talep ile Muris H. K. tarafından borçlu M. K.’a intikal edecek taşınmazlara haciz konulmasının talep edildiği,

Şikayetli avukatın … 4. Noterliği’nin 28.09.2011 gün ve 23525 Yevmiye No.lu azilnamesi ile azledildiği,

Şikayetli avukatın disiplin sicil özetinde ceza olmadığı,

Şikayetli Avukatın 20.01.2014 gün ve 466 evrak kaydı ile söz konusu karara itiraz ettiği ve itirazında “Baroya yansıyan ve devam eden soruşturmalarla ilgili olarak beraatla sonuçlanan bir dava dışında hakkımda karar verilmiş bir ceza davası da bulunmadığını, hukuki açıdan amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olan ceza yargılamasının en önemli ilkelerinin birisi olan “şüpheden sanık yararlanır” (in dubio pro reo) ilkesi göz ardı edildiğini, kusuru ve eyleminin tamamen ispatlanmadığını, karara konu olayda sadece yakınan tarafın iddiaları doğru ve yeterli kabul edildiğini, yeterli gerekli inceleme ve araştırma yapılmadan karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu bildirerek kararın bozulmasını talep ettiği görülmektedir.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ”

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Şikayetli avukatın yanında çalıştırdığı sigortalı avukatın da eylem ve davranışlarından müştereken ve müteselsillen sorumlu olduğu tartışmasızdır. Henüz bir haciz ve satış işlemi olmayan ve yukarda Avukat A. Y.’ın yaptığı işlemler tek tek yazılmış işlemler karşısında 3 müzekkere giderinden başka gider olmayan bir dönemde “ satış ve diğer gider” olarak 3, 200,00 TL tahsil adilmiş olması TBB Meslek Kurallarında 42. maddede bildirilen “avansın işin gereğini çok aşmaması” ilkesine aykırı olduğu gibi, alınan avanstan hesap verilmemesi “avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman bildirilmesi” ilkesine de aykırılıktır.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Bu nedenlerle eylemin Avukatlık Yasası 3, 134 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4, 42 maddelere aykırı olduğuna ilişkin hukuksal değerlendirme yerinde ise de eylem tarihinde şikayetli avukatın disiplin sicilinde herhangi bir disiplin suçu olmaması nedeniyle tayin ve takdir olunan 214,00 TL para cezasının kınama cezasına çevrilmek suretiyle kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak şikayetli avukat N. K.’ın itirazının kabulü ile;

1-… Barosu Disiplin Kurulu’nun “214,00 TL Para Cezası Verilmesine” ilişkin 13.12.2013 gün ve 2012/56 Esas, 2013/52 Karar sayılı kararının kınama cezasına çevrilmek suretiyle Düzeltilerek Onanmasına, Şikayetli avukat N. K.’ın “Kınama Cezası Verilmesine”,

2- Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere,

Oy birliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat