Avukatın Facebookta Ücretsiz İş Takibi

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Avukatın Facebookta Ücretsiz İş Takibi

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

Tarih – Esas No – Karar No Konu
T. 03.01.2016
E. 2015/864
K. 2016/28

Şikâyetli avukatın … Hakları Derneği adına Facebook sitesinde kişisel iletişim adresleri de vermek suretiyle “Ücretsiz” iş takibi yapılacağını önerdiği, bu suretle iş temin çabasında olduğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

(Av.Yas 34,134,- TBB Mes. Kur 7,8)

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

Şikâyetli avukat hakkında, “Sağlık kuruluşlarında ihmal ya da yanlış tedavi nedeniyle hakları ihlal edilen hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz olarak hukuki ve tıbbi yardımda bulunulacağından bahisle, … Hakları Derneğini kurup, mağdurlara ulaşmak amacıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 55. Maddesinin reklam yasağı hükmüne aykırı olarak ‘Facebook’ isimli paylaşım sitesi üzerinden derneğin reklamını yaptığı, ‘Facebook’ isimli paylaşım sitesi üzerinden, … Araştırma Hastanesi hakkında, hasta haklarını ihlal edici uygulamalar yaptıklarına dair gerçeğe aykırı yazılar yazdığı” iddiasıyla başlatılan disiplin kovuşturmasında, eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat önceki savunmalarında özetle; Dernek faaliyeti çerçevesinde yapılan hastane ziyaretinde gazetecilerin Dernek Başkanı Avukat Y.Y. ve Dernek Başkan Yardımcısı Avukat E.K. diye lanse edilmesinin kendileri ile bir ilgisi bulunmadığını, bu durum haber yapıcıların kendi takdiri olduğunu, amaçları reklam yapıp müvekkil toplamak olsa idi yapılan paylaşımın altına kendilerine ulaşabilecek telefon numaralarının da yazılacağını, oysa böyle bir paylaşımın yapılmadığını beyan etmiştir.

İncelenen dosya kapsamında, … Barosu Yönetim Kurulu’nun 27.02.2015 günlü ve 2015/27 sayılı kararı ile … Genel Sekreterliği tarafından yapılan şikâyet üzerine muhakkik raporu doğrultusunda Avukat E.K.’nın ve Avukat Y.Y.’nin disiplin kuruluna sevkine karar verildiği,

Şikâyetli avukatlar hakkında her biri için ayrı bir disiplin kovuşturması dosyası açıldığı,

Muhakkik raporunda; … Hakları Derneği adında Facebook’ta kurulmuş bir topluluk, bir de grup olduğu ve bu topluluk sayfasındaki hakkında bölümü tıklandığında, şikâyet olunan Avukat E.K.’ya ait …@hotmail.com mail adresi ve hem Avukat E.K.’ye hem de Avukat Y.Y.’ye ait cep telefonu ve ofis numaralarına ulaşılmaktadır. Grubun üyeleri incelendiğinde 142 üyesinin olduğu ve üyeler arasında Avukat E.K. ile Av. Y.Y.’nın da olduğunun,

Facebook grubunda da Avukat Y.Y. ve Avukat E.K.’nın birtakım paylaşımlarda bulunduklarının,

Avukat Y.Y.’nın paylaşımının; “HASTA HAKLARI HASTA VE HASTA YAKINLARININ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Sağlık hepimiz için en önemli değerdir. Varlığında anlayamadığımız sağlığımızın kıymetini kaybedince anlar, mutluluğumuzun en büyük payı olduğunu fark ederiz. ‘… Hakları Derneği ’ olarak siz hasta ve hasta yakınlarının haklarını hatırlatmak, ihlal halinde ise sizinle beraber mücadele vermek amacıyla hizmet etmekteyiz…” şeklinde olduğunun,

Avukat Y.Y.’nın kişisel Facebook sayfasının incelenmesinden 24.11.2014 tarihli paylaşımda, Avukat Y.Y.’nın 24.11.2014 tarihli … Gazetesinin ilk sayfasının bulunduğu ve söz konusu sayfada Avukat Y.Y.’nın resminin bulunduğu, altında Avukat Y.Y. yazılı olduğu, manşetin; “…’da … Hakları Derneği’ Kuruldu- Hasta hakları koruma altında- Sağlık alanında kendilerine verilen hakları bilmediği için mağdur olan, hasta ve hasta yakınlarından, hiçbir ücret talep etmeden tıbbi danışmanlık ve hukuki mücadele verecek olan ‘… Hakları Derneği’ …’da kuruldu.” Olduğunun

Avukat Y.Y.’nın yine kişisel Facebook sayfasındaki 24.11.2014 tarihli paylaşımda yukarıda belirtilen … Gazetesinin bu sefer de 3. Sayfasının resminin paylaşıldığı ve bu kez her iki şikâyetli avukatın resminin ve resimlerinin altında avukat olduklarını belirtir ibarelerle birlikte isimlerinin yazılı olduğunun anlaşıldığının belirtildiği,

Muhakkik raporunda şikâyetli avukatın yazılı beyanlarından alıntı yapıldığı halde, şikâyetli avukatın soruşturma aşamasında sunmuş olduğu yazılı savunmalarının dosyamız içerisinde yer almadığı,

Şikâyetli avukat hakkında, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.10.2015 tarihli ve 68215580-101-05-43-5536-2015/27066 sayılı “Olur” u ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca soruşturma izni verilmesine yer olmadığına karar verildiği,

Şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde; ceza olmadığı,

Şikâyetli avukat Y.Y.’nın 09.11.2015 tarihli itiraz dilekçesinde özetle; ………. Hakları Derneğinin geçici başkanı olduğunu, dernekte avukat kimliğini kullanmadığını, derneğin ilk genel kurul toplantısı yapılmadığından … Sulh Hukuk Mahkemesince mezkûr derneğin feshedildiğini, şikâyet tarihinde de derneğin faal olmadığını, şahsi Facebook sayfasında bir adet paylaşımının olduğunu, bunun da vekâlet çıkarılma çağrısı ve telkini içermediğini, kurucusu olduğu derneğin vekillik görevini de üstlenmediğini, Facebook’taki “… Hakları” adlı profilin Dr. F.K.’ya ait olduğunu ve destek maksadı ile bu grubu F.K.’nın kurduğunu, tüm paylaşımların O’nun tarafından yapıldığını, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma izni verilmediğini, cezaların şahsiliği ilkesi gereğince kendisine ait olmayan paylaşımlar nedeniyle cezalandırılmaya gidilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu, kararın gerekçesiz olduğunu belirterek verilen uyarma cezasının kaldırılmasını talep ettiği görülmektedir.

Avukatlık Yasası M. 55, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 1., Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 8. Maddesi uyarınca, “Avukatlar iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaktan çekinmek zorundadır.”

11 Ağustos 1341 (1925) tarihli İstanbul Barosu Dahili Nizamnamesi m. 35, “Bir şahsın veya bir şirket veya dairei resmiyenin vekaletini kendisine tevdi ettirmek için avukatların mümafıi haysiyet teşebbüsat ve münasebatta ve müvekkil celbi zımnında cerait ve vesaiti saire ile ilanatta bulunmaları ve küşat ettikleri yazıhanelerine kendi isim ve unvanlarından başka evsaf izafe eylemeleri memnudur.”

Amerikan Avukatları Ahlak Yasası M. 27, “Avukatın sirküler veya diğer vasıtalı veya vasıtasız yollarla reklam yapması yasaktır“,

Uluslararası Barolar Birliği’nin 1956 Oslo toplantısının 8. No.lu kararı, “Reklama başvurmak, avukatlık vakar ve şerefi ile bağdaşmaz”,

Vod Kantonu Meslek Kuralları M. 4, “Avukat, reklam sayılabilecek her şeyden kaçınmağa mecburdur. Mesleki faaliyetinin üstüne kamunun dikkatini çekmek için davaları hakkında yayında bulunamaz.”,

Paris Barosu İç Yönetmeliği M. 37, “ Reklam niteliğindeki her davranış yasaktır “

Romanya Avukatlık Yasası M. 88, “Avukatın gerek sözle ve gerek mektuplarla, sirkülerle ve sair ilan vasıtaları ile hizmet arz etmesi yasaktır” hükümleri,

Ulusal ve uluslararası uygulamanın da, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 8. Maddesinde belirtildiği üzere, “Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir”, yönünde olduğunu göstermektedir.

Avukatların yapabileceği işler kanuni bir tekel olan Avukatlık mesleğine aittir. (Avukatlık Yasası M. 35 ). Her ne kadar Avukatlık hizmeti serbest bir meslek olarak tanımlanmış ise de (Avukatlık Yasası M. 1/1 );

Genel olarak reklam, kamunun tümünün veya bir kesiminin ilgisini çekerek yarar sağlamak amacıyla herhangi bir yoldan yapılacak tanıtma faaliyeti olarak ifade edilebilir. Bu sebeple reklam “serbest rekabet” kavram ve kuralları içinde yer alır. Oysa Avukatlar rakip değil, Adaletin gerçekleşmesinde “Sav, Savunma ve Karar” üçlüsünde yargının kurucu unsuru olarak görev alan, adaletin yardımcısıdırlar.

Görüldüğü üzere, ülkemizde olduğu gibi, uluslararası uygulamada da, avukatın kendine iş sağlama yönündeki reklam yasağı ile ilgili hükümler, bir kamu hizmeti olan avukatlık mesleğini iş temini konusunda meslektaşlar arasında haksız rekabetin yaratılması, mesleğin ticarileşmesi ve avukatın iş sahipleri karşısında bağımsızlığını kaybetme tehlikesine karşı korumak için getirilen kurallar olduğu açıktır.

Şikâyetli avukatın … Hakları Derneği adına Facebook sitesinde kişisel iletişim adresleri de vermek suretiyle “Ücretsiz” iş takibi yapılacağını önerdiği, bu suretle iş temin çabasında olduğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır.

Bu nedenlerle eylemi Avukatlık Yasası 34, 55,134 ile TBB Meslek Kuralları 7, 8. Maddelere aykırı olmakla disiplin suçudur ve Baro Disiplin Kurulu’nun yaptığı hukuksal değerlendirme yerinde olmakla, itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetli avukat Y.Y.’nın itirazının reddi ile;

1-… Barosu Disiplin Kurulu’nun “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin 19.09.2015 gün, 2015/02-136 Esas, 2015/08-23 Karar sayılı kararının ONANMASINA,

2-Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere, Katılanların oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat