Avukatın Duruşmaya Katılmayarak Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Sebep Olması

YARGITAY 5. Ceza Dairesi
Esas: 2013/7986
Karar: 2015/11880

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;

Sanığın yasal süresinden sonra yaptığı ve hükmolunan sonuç ceza miktarı itibariyle de koşulları bulunmayan duruşmalı inceleme isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 318. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Suç tarihi 01/04/2009 ve öncesi olduğu halde gerekçeli karar başlığında 2008 olarak gösterilmesi,

…Barosuna kayıtlı Avukat olan sanığın, duruşmaya katılmayarak dosyanın işlemden kaldırılmasına sebebiyet vererek katılanların mağduriyetine neden olmak biçiminde gerçekleştiği kabul edilen eyleminin TCK’nın 257/2. maddesi uyarınca ihmali davranışla görevi kötüye kullanma olarak değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden aynı Kanunun 257/1. maddesine göre hüküm kurulması,

Yüklenen suçu TCK’nın 53/1-e maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işleyen sanık hakkında aynı Yasanın 53/5. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321 ve 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 26/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat