ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Atama İşleminin İptali Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilin eşinin……..’nin ….. yılında İçişleri Bakanlığını Emniyet Genel Müdürlüğünün ekte sureti sunulan atama kararı ile ….. İli ……… İlçesine polis memuru olarak naklen atanması nedeniyle müvekkil de aile bütünlüğünün korunması için ………ilçesine tayin talebinde bulunmuştur. Her ne kadar müvekkil….. Huzurevi Müdürlüğünde çalışmakta ise de, asli kadro yeri Milli Eğitim Bakanlığı …… Milli Eğitim Müdürlüğü Tarım Meslek Lisesi Müdürlüğüdür. Müvekkilin buradaki kadrosu daimi işçi olup statüsü bilgisayar operatörlüğüdür. Bu nedenle, müvekkil tayin talebini Milli eğitim bakanlığı il milli eğitim müdürlüğüne vermiştir.
  2. Ancak müvekkile tebliğ edilen ve dava konusu olan yukarıda tarih ve sayısı yazılı cevabi yazıda “açık ibareler kullanılmamış olsa da, müvekkil tayin talebini, iş hukukunda eş durumundan tayin talebini düzenleyen kurallar olmadığından ve ……..ilinde daimi kadro da işçi çalıştıran kurumlarının olmadığından bahisle” talebi reddedilmiştir. Oysa ……… ilinde Tarım Meslek Lisesi bulunmaktadır. Ve buraya ataması yapılabilirdi. Ayrıca müvekkil illaki daimi kadroda çalışmak noktasında bir tayin talebinde de bulunmamıştır. Bu nedenle belirtilen gerekçe haksız ve kötü niyetlidir. Yine iş hukukunda eş durumundan tayine ilişkin hüküm bulunmadığı yönündeki cevap da yersizdir.
  3. Müvekkilin eşinin kadrosu halen ……… ili ……… ilinde bulunmaktadır. Ancak müvekkilin eşi ataması kesinleşmiş olmasına rağmen ailesinin mağdur olmaması için ilişiğini ………. ilinden kesmemiştir. Ancak 7. aydaki yenilenecek atamalar sonrasında büyük bir olasılıkla ikinci bir kez ilişik kesmeme durumu söz konusu olmayacak ve ……. iline gitmek zorunda kalacaktır. Bu ise ailenin mağdur olmasına neden olacaktır. Davalı kurumun belirtilen gerekçeleri yerinde değildir. Müvekkilin atamasının yapılmamasının hiçbir mesnedi bulunmamaktadır. Anayasada dahi ailelerin korunması hüküm altına alınmış ve mümkün oldukça ailelerin parçalanmasına yönelik hükümler hukuk mevzuatında yer almıştır.
  4. Yine ayrıca belirtmek istediğimiz bir diğer husus da, dava konusu yaptığımız atama talebinin reddine ilişkin karara karşı …… İdare Mahkemesinde açtığımız dava, müvekkilin iş kanununa tabi bir işçi olduğundan, davanın görüm ve çözümünde iş mahkemesinin yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle mahkemenize müracaat etmek zaruretimiz hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Müvekkilin eşinin atanmasına ilişkin belgeler, tayin müracaat dilekçesi, nüfus aile kayıt tablosu, kurum şahsi sicil dosyası, tanık, milli eğitim bakanlığı red yazısı, yemin vs her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve sair yasal mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz etmiş olduğum nedenlerle davamızın kabulü ile Milli Eğitim Bakanlığı İşletmeler Daire Başkanlığının …./…../……. tarih ve…../…… Sayılı,…… konulu işleminin iptali ile müvekkilin atamasının yapılmasına karar verilmesini yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat