ASANSÖR YAPIM VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

ASANSÖR YAPIM VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir taraftan işi yaptıran ….. adresinde mukim ….. ile;

Diğer taraftan işi yapacak olan …..’dir.

2- Sözleşmenin Konusu

Sözleşmenin konusu; ….. yer alan … yıl önceki teknoloji ile yapılan her iki asansörlerinin ekteki ….. firmasının belirttiği teknik şartlardaki yeni asansörlerle ve asansörlerde mevcut bulunmayan TSE’nin şart koştuğu günümüz koşullarında yenilenmesi, güçlendirilmesi, güvenli hale getirilmesi ve çalışır durumda ….. teslim edilmesinden ibaret olup buna ilişkin teknik gereklilikler sözleşme ekindedir.

3- ….. Asansör’ün Sorumluluğu

1-  Asansörlerin yenilenme işlemlerinin ilgili ve yetkili resmi merciler nezdindeki maddi, manevi, teknik tüm sorumlulukları ….. Firması’na aittir.

2-  Kullanılacak malzemelerin tümü TSE standardında ve yeni malzeme olacaktır.

3-  Binada çalışacak ….. Firması elemanlarının tamamı daha önceden ….. bir yazı ile bildirilecek ve tüm kimlik bilgileri teslim edilecektir. Çalışanlara ait tüm İş Kanunu’ndan doğan işçi hakları (maaş, fazla mesai, SSK primleri, yol ve yemek bedelleri vs.) ….. sorumluluğundadır.

4-  ….. işin yapılmasına binaen iş güvenliği ve sigortalı işçi çalıştırmaktan tek başına sorumludur ….. ekipleri binada çalışırken hem bina sakinleri hem de kendi çalışan personelinin güvenlikleri için gereken tedbirleri almak zorundadır.

5-  ….. kendisinin veya çalışanlarından birisinin veya alt işverenler varsa onların ve çalışanlarının üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan hiçbir şekilde ….. sorumlu olmayacaktır, meydana gelen zararı ….. rücu edemeyecektir.

6-  Üçüncü kişilere verilen zararlar sebebiyle açılacak hiçbir davanın, talebin muhatabı ….. olmayacaktır. Alt işverenlerin olması durumunda ….. ile alt-işverenler arasındaki uyuşmazlıklardan, her türlü dava ve taleplerden ….. sorumlu olduğunu gayrikabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- Apartman Yöneticiliğinin Sorumluluğu

işbu sözleşme ile yenilenmesi gereken iki adet asansörlerin ekteki teknik – idari şartlara göre sadece mali neticelerini ….. firmasına hakediş esasına göre tam ve zamanında ödemekten ibarettir.

5- Mücbir Sebepler

1-  İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülemeyen ve tarafların kontrolü dışında gelişen olayların ortaya çıkması ile Taraflar’ın yüklendikleri borç ve sorumlulukların kısmen veya tamamen yerine getirmelerini ya da bunların zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede; varlığı ve ortadan kalktığı resmi makamların ya da meslek odası ya da birliklerin yazısı ile tevsik edilmek şartı ile savaş, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler (sel, yıldırım düşmesi, deprem) yangın, resmi makamlarca borcun ifasını imkansız hale getiren biçimde mevzuatta yapılan değişiklikler mücbir sebep halleridir

2-  Mücbir sebep dolayısıyla sözleşmede veya ek(ler)’inde belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek ya da yerine getirmede gecikecek olan taraf, durumun ortaya çıkmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde mücbir sebebin kendi ifası üzerinde yaptığı etki hakkında diğer tarafa yazılı olarak bilgi verecektir. Bu bildirimi alan taraf mevcut durumda sözleşmeye devam edip etmeyeceğini 7(yedi) gün içerisinde diğer tarafa bildirecektir. Mücbir sebep nedeniyle sözleşmenin sona ermesi taraflara tazminat hakkı doğurmaz.

3-  Mücbir sebeplerin sona ermesinden sonra, sözleşmenin uygulanmasına devam edilecektir. Bu durumlarda sözleşme süresi ve işin teslim programı mücbir sebebin devam ettiği süre kadar uzatılabilir. Ancak şartların, başladığı tarihten itibaren l (bir) ay içinde sonra ermemesi durumunda Taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek karşılıklı olarak sözleşmenin feshine karar verebileceklerdir.

6- İşin Süresi

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç … (…) gün içinde ….. işi bitirecek ve asansörü çalışır vaziyette ….. teslim edecektir. Bu süre zarfında asansörlerden biri çalışır durumda kalacak ve diğer asansör yenilenecektir. Her bir asansör için … (…)’er günlük süre olmak üzere toplam … (…) gün içinde işin tamamlanıp teslim edilme mecburiyeti vardır.

7- Ücret ve Ödeme Şekli

Teklifte de belirtildiği üzere her iki asansör için ödenecek meblağ …..-TL + KDV olup, işbu bedelin …..-TL + KDV’si işin başlaması ile peşin, bakiye …..-TL + KDV ise işin zamanında teslim edilip apartman yönetimince kabulü halinde .. / .. / …. tarihinde, …..-TL + KDV; .. / .. / …. tarihinde, …..-TL + KDV; .. / .. / …. tarihinde, …..-TL + KDV; .. / .. / …. tarihinde, …..-TL + KDV; .. / .. / …. tarihinde, …..-TL + KDV olmak üzere … (…)’er ay arayla … (…) eşit taksitte ve faturanın ibraz edilmesine takiben banka vasıtasıyla ödenecektir.

8- Garanti

1-  ….. teslim ettiği bütün malzemenin ve teçhizatın yüksek kalitede olduğunu ve sözleşme şartlarına tam uygunluğunu garanti eder.

2-  ….. yapımını üstlendiği asansör işinin teklife ve sözleşmeye uygun kaliteli malzeme ve işçilik ile yapılmasını sağlayacaktır.

3-  ….. garanti kapsamı ve garanti süresi dışında meydana gelebilecek bütün onarımlarda orijinal yedek parça kullanacaktır.

4-  Asansör için kullanılacak tüm orijinal parçalar … (…) ve/veya … (…) yıl fabrika garantilidir. İşçilik ise 2(iki) yıl garantilidir. Bu süre zarfında ortaya çıkabilecek olan tüm bozukluk ve aksaklıkları gidermek için yapılacak tüm harcamalar ….. aittir. Bu hususu ….. kayıtsız ve şartsız kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

9- Bakım

….. işin tesliminden sonraki … (…) yıl süre ile ücretsiz bakımı taahhüt eder.

10- Denetim

….. işin bitiminde veya her safhasında üretimi ve yenileştirmeyi denetleme ve sözleşmeye aykırı iş ve işlemlere müdahale etme hakkına sahiptir.

11- Elektrik

….. binadan kullanacağı elektrik sarfiyatının bedelini ayrıca ödemekle mükelleftir.

12- Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşmede belirtildiği üzere yapılan iş neticesinde ….. fatura etmiş olduğu bedelin ödenmemesi, yer tesliminin sözleşmeye aykırı olarak yapılması ve/veya hiç yapılmaması, ….. yazılı mutabakatı olmaksızın işbu sözleşmenin üçüncü bir şahısa devredilmesi, işbu sözleşme hükümlerine uyulmaması veya tarafların ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde diğer tarafa, yazılı fesih bildiriminde bulunmak şartı ile işbu sözleşmeyi her türlü alacak hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal feshedilir.

13- Cezai Şart

….. işe başlama tarihinden itibaren … (…) gün içerisinde yüklendiği işi kusuru ile zamanında bitiremezse geciktiği her gün için …..-TL + KDV’yi cezai şart olarak herhangi bir ihtara gerek olmaksızın ….. Yöneticiliği’ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

14- Tebligatlar

Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adreslerini yasal tebligat adresleri olarak kabul ederler. Adresin değişmesi halinde değişiklikten itibaren ….. gün içerisinde yeni adres bildirilmezse eski adrese yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

15- Diğer Hükümler

1-  İşbu sözleşmenin herhangi bir madde ve/veya hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde sair madde ve hükümlerin tamamı geçerli olmaya devam edecektir.

2-  Taraflar bu gibi geçersiz veya tatbiki kabil olmayan madde ve/veya hükümler yerine aynı amaca uygun diğer madde ve/veya hükümlerin konulması için ortak mutabakat ile gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.

3-  Bu sözleşmenin ekleri ile ilaveler ve değişiklikler ancak her iki tarafça yazılı mutabakat sağlanması halinde bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluştururlar.

16- Uyuşmazlık Halinde Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda Kadıköy mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu 16 (onaltı) maddeden oluşan sözleşme .. / .. / …. tarihinde taraflar arasında iki nüsha olarak düzenlenip imzalanmış ve birer nüshası taraflara verilmiştir.

İşi Yaptıran                                                  Yüklenici

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat