Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi Örneği


ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT(BAĞIMSIZ BÖLÜM)
YAPIM SÖZLEŞMESİ
 
Bir tarafta ………..adresinde oturan……………………(aşağıda kısaca “arsa  Sahibi” olarak anılacaktır)
ile
Diğer tarafta ……..adresinde oturan ……………(aşağıda “müteahhit”olarak anılacaktır)arasında aşağıdaki şartlarda arsa payı karşılığı kat (bağımsız bölüm)yapım sözleşmesi yapılmıştır.
 
Madde 1)
İşbu sözleşme çerçevesinde arsa sahibinin ……İli……İlçesi…….Mahallesi……..ada…….pafta ve ……..parselde kayıtlı ……..metrekare arsanın üzerine ….katlı ……yapılmak suretiyle aşağıdaki şartlarla müteahhide devri müteahhidinde bu arsa üzerinde …….inşaası konusunda taraflar anlaşmışlardır.
 
Madde 2)
Arsa sahibi arsayı ……tarihinde boş olarak müteahhide teslim edecektir.
 
Madde 3)
Müteahhit,taşınmazın tapuda cins tashihi yaptırmayı,Belediye den imar durumu almayı,arsa ve inşaatla ilgili olarak Belediye,valilik ve diğer merciler nezdin de arsa sahibi adına gerekli olan işlemler için başvurmayı, inşaat planı ve projelerini tasdik ettirmeyi,inşaat ve temel üstü ruhsatlarını ve iskan raporunu almayı,inşaatla ilgili yapılması gerekli her türlü işi takip etmeyi ve sonuçlandırmayı kabul ve taahhüt eder.
Arsa sahibi,yukarıda anılan hususların müteahhit tarafından yerine getirilebilmesi için gerekli vekaletnameyi hemen müteahhide verecektir.
 
Madde 4)
İnşaat projesinin yaptırılması müteahhide aittir. Müteahhit projenin uygulanmasına geçmeden önce arsa sahibinin yazılı onayını alacaktır. Projenin tadilinin gerekmesi halinde de arsa sahibinin yazılı onayı şarttır.
 
Madde 5)
İnşaat süresi,arsanın müteahhide tesliminden itibaren …….gündür. Bu süre sonunda iskan raporu alınmış olacaktır.
Her iki tarafında müştereken kabul edebilecekleri fors majör halleri dışında inşaat süresinin uzatılması söz konusu olmayacaktır ve inşaatın süresinde bitirilmemesi halinde müteahhit her geçen gün için ……….TL. cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Gecikmenin altmış günden fazla sürmesi halinde,arsa sahibi her hangi bir tazminat ödemeksizin. müteahhide ait olacağı kararlaştırılan bağımsız bölümleri satarak inşaatı tamamlatma hakkına haizdir. Müteahhit bu durumda kendisine herhangi bir ödeme veya tazminat talebinde bulunmayacağı gibi varsa arsa sahibinin geriye kalan zararlarını da % …fazlasıyla derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bunun için müteahhit arsa sahibine ……..TL. ’lik süresiz bir banka teminat mektubu verecektir.
 
Madde 6)
Yapılacak inşaattaki bağımsız bölümlerin ………arsa sahibine……….Müteahhit’e ati olacaktır.
Şu andaki duruma göre hangi bağımsız bölümün kime ait olacağı hususu ekli krokide gösterilmiştir.
İmar değişikliği gibi nedenlerle şu anda öngörülenden farklı daha fazla bağımsız bölüm yapılmasının imkan dahiline girmesi halinde bunlarda ………oranında ve tarafların şu anda anlaşarak kroki üzerinde gösterdiklerine kıyasen paylaşılacaktır.
 
 
Madde 7)
Ekli krokide müteahhide ait olacağı belirtilen ……….nolu bağımsız bölümlerden …………bölümleri,inşaatın su basman betonunun atılması ve temel üstü ruhsatının alınmasını müteakip;……………bölümleri inşaatın kaba inşaatının tamamlanarak kapı ve pencere kasalarının takılmasını müteakip;………….bölümleri zemin kaplamasını ve mermer işlerinin tamamlanmasını müteakip;…………..bölümleri de çevre düzenlemesinin tamamlanmasını müteakip derhal arsa sahibi tarafından müteahhide tapudan devir ve ferağ edilecektir.
……….nolu bağımsız bölümler ise müteahhidin arsa sahibine karşı bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri ve sorumlulukları karşılığında teminat olarak tutulması her iki tarafça kabul edildiğinden bu bölümler arsa sahibine ait bağımsız bölümlerin tam olarak teslimi ve arsa sahibinin müteahhidi ibra etmesini müteakip tapudan devir ve teslim edilecektir.
 
Madde 8)
İnşaat süper lüks malzeme kullanılarak en iyi işçilikle yapılacaktır. Bununla ilgili teknik şartname,işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.
 
Madde 9 )
İnşaat,arsa sahibinin  ve yetkilendireceği elemanların devamlı şekilde kontrolüne açık tutulacaktır.
 
Madde 10)
İnşaat ile ilgili olarak yapılacak olan her türlü inşaat malzemesi bedeli,işçilik ücretleri,vergi,resim,para cezaları gibi harçlar ile her türlü gider müteahhide ait olup arsa sahibi hiçbir ödemede bulunmayacaktır. Eğer,arsa sahibi her hangi bir ödeme yapmak zorunda bırakılırsa bu meblağ her hangi bir Mahkeme İlamına gerek kalmadan arsa sahibinin müteahhide yapacağı yazılı başvuru üzerine derhal,nakden ve defaten ödenecektir. Gecikme halinde aylık %….faiz ödenecektir.
 
Madde 11)
Müteahhit her türlü riske karşı inşaatı …….TL’ den aşağı olmamak üzere sigorta ettirecektir;pirimler müteahhide aittir.
 
Madde 12)
İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ………Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
EKİ…:
Teknik Şartname.
 
ARSA SAHİBİ                                                    MÜTEAHHİT
(adı soyadı imzası)                                      (adı soyadı imzası)

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat