ARDİYE SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ARDİYE SÖZLEŞMESİ

                 A R D İ Y E   S Ö Z L E Ş ME S İ

 

 

Madde 1

Taraflar:

……………… adresinde ikamet eden ……… ile ……….. merkezinde faaliyet gösteren   ………………  şirketi arasında aşağıdaki koşullarla bir ardiye sözleşmesi akdolunmuştur.

İş bu sözleşmede;

……………… “mudi”,

……………… şirketi “ardiyeci” olarak anılacaktır.

 

Madde 2

Konu:

İş bu sözleşmenin konusu, mudiye ait ………….. , ……………. ve ………….. oluşan eşyanın üç ay süreyle ücreti mukabilinde ardiyeci tarafından muhafaza edilmesidir.

Madde 3

Tarafların Yükümlülükleri:

Mudi, ardiye sözleşmesine konu olan eşyayı ../../…. tarihinde ardiyeciye teslim edecektir. Ardiyeci bu eşyayı mudinin ikametgahına giderek alacak ve kendisine ait depoya götürecek üç ay süreyle muhafaza edecektir. Ardiyeci, eşyayı kuru ve havalandırması olan bir yerde muhafaza etmek ve eşyanın kirlenip tozlanmasını önlemek için her bir parçayı ayrı ayrı naylonla kaplamak zorundadır. Üç ay boyunca eşyaya gelecek her türlü ziya ve hasardan ardiyeci mesuldür. Üç aylık süre dolunca ardiyeci söz konusu eşyayı, mudinin talebi üzerine onun göstereceği yeni adrese teslim edecektir.

Mudi, bu hizmetine karşılık ardiyeciye …….. TL. ödeyecektir. Bu paranın yarısı ../../…. tarihinde eşyalar ardiyeciye teslim edilirken ödenecek, kalan kısım ise üç aylık süre dolduğunda, eşyalar yeni eve getirilince eşyayı getirene makbuz karşılığında verilecektir.

Madde 4

Yetkili Mahkeme:

İş bu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için taraflar, ………… mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkisini peşinen kabul ederler.

İş bu sözleşme ../../…. tarihinde …………’ da iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha mudiye teslim edilmiş, ikinci nüsha ardiyecide kalmıştır.

              MUDİ                                                                               ARDİYECİ

                    

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat