ARAÇ GEÇİCİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Alacağın Kanun Veya Mahkeme Kararı Gereği Geçmesi (Kanuni Veya Kazai Temlik)

ARAÇ GEÇİCİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

 1. ARAÇ TAHSİS EDEN (Kısaca: ŞİRKET)

ÜNVANI                                   :

İŞYERİ ADRESİ                        :

SSK İŞYERİ SİCİL NO            :

 

 1. ARAÇ TAHSİS EDİLEN (Kısaca: KULLANICI)

ADI VE SOYADI                      :

T.C. KİMLİK NO                     :

ADRES                                      :

E-POSTA ADRESİ                    :

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin konusu, Şirket tarafından Kullanıcıya tahsis edilecek olan aşağıda bilgileri yazılı aracın kullanımına ilişkin şekil ve şartları belirlemektir. Kullanıcı, Şirket tarafından kendisine tahsis edilen aracı aşağıda belirtilen esaslar dahilinde kullanacağını kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Tahsis Edilen Araç Bilgileri:

Plakası       :

Marka        :

Model        :

 • TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. İşbu sözleşme kapsamında yukarıda bilgileri verilen binek araç, Şirket tarafından şirket işlerinin takibi maksadıyla Kullanıcıya tahsis edilmiştir. Araç, yönetimin belirlemiş olduğu şartlar ve amaçlar dışında kullanılamaz.
 2. Kullanıcı, kendisine tahsis edilen sözleşme konusu aracı, ilgili amirinin yazılı veya E-Posta yoluyla vereceği onayı olmadan 3. kişilere kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı, aracın temiz ve bakımlı tutulmasından şahsen sorumludur.
 4. Araçların periyodik bakımlarını, km’si geldiğinde yaptırma sorumluluğu Şirkete aittir. Aynı şekilde aracın Muayene kontrolünü de şirket yaptıracaktır. Ancak Kullanıcı, aracın periyodik bakım veya muayene kontrolü zamanının gelip gelmediğini takip etmek ve zamanı geldiğinde bakımının yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.
 5. Kullanıcı, uzun seyahatlere çıkmadan önce mutlaka aracın yağ, su vb. diğer kontrollerini yapmak veya yaptırmak, şayet bir sorun var ise gerekli tamiratın yaptırılmasından sonra yola çıkmak zorundadır.
 6. Kullanıcı, sürücü belgesini, araç ruhsatı ve bulundurulması yasal açıdan zorunlu diğer her tür belge (psiko-teknik belgesi vb.) ve ekipmanı araç kullanımı sırasında daima yanında bulundurmakla yükümlüdür.
 7. Kullanıcı, seyir halinde aracın farlarını sürekli açık tutmak zorundadır. Aracın far, fren, park ve sinyal lambalarını kullanıcı düzenli olarak takip etmekle mükelleftir.
 8. Kullanıcı, sözleşmeye konu aracı şirket işleri dışında kullanamaz. Şirketle ilgili yapılan işler gereği bulunması gereken şirket çalışanı veya üçüncü kişiler haricinde araçta herhangi bir kişiyi bulunduramaz, araçla hatır taşıması yapamaz.
 9. Kullanıcı, trafik kurallarına riayet edeceğini, trafikte şirketin prestijini sarsacak olumsuz davranışlar sergilemekten ve her ne sebeple olursa olsun kuralları ihlalden kaçınacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
 10. Kullanıcı, aracı Şirket işleriyle ilgili olsun veya olmasın, mesai saatleri içinde veya dışında elinde bulundurduğu süre boyunca güvenli ve park yasağı olmayan yerlere park edeceğini, aksi takdirde hatalı park nedeniyle araçta meydana gelebilecek zararlar ile aracın çekilmesi, trafik para cezası uygulanması ve sair idari ve cezai işlemlerden sorumlu olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
 11. Kullanıcı, alkol, uyuşturucu madde veya tedavi amaçlı uyku yapıcı ilaçlar aldıktan sonra ya da trafiği tehlikeye sokabilecek bir ruh hali içerisinde araç kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Aksine davranışın yasal sorumlulukların yanısıra, iş akdinin haklı sebeple derhal feshine yol açacağını ve bu sebeple herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul eder.
 12. Kullanıcı araç içerisinde hiçbir şekilde sigara vb. tütün mamulleri içmeyeceğini ve içirmeyeceğini, aksine davranışın yasal sorumlulukların yanısıra, iş akdinin haklı sebeple derhal feshine yol açacağını ve bu sebeple herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
 13. Kullanıcı, herhangi bir sebeple trafik birimleri tarafından sürücü belgesine el konulduğu takdirde bunu hemen Şirkete bildirmekle ve aracı derhal teslim etmekle yükümlüdür.
 14. Araçta bulunan OGS cihazının arızalanması, kayıp olması veya kredi azalması durumunda Kullanıcı, Şirketi derhal haberdar edeceğini ve arızalı veya boş cihaz ile otomatik geçiş yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 15. Sürücü hatalarından kaynaklanan ve sigorta şirketi tarafından karşılanmayan hasarlarda parça vb. malzeme bedeli ile işçilik ücretleri Kullanıcı tarafından şahsen tazmin edilir.
 16. Kullanıcı, araçla ilgili olarak yaptığı tüm harcamaları belgelendirmek ve mümkün olan en kısa sürede şirketin onayına sunmakla yükümlüdür. İşle ilgili olduğu tespit edilen ve yönetimce onaylanan tüm masraflar, Şirketçe kullanıcıya ödenir. Belgesiz ve habersiz yapılan bir masraf için kesinlikle ödeme yapılmaz.
 17. Kullanıcı kendisine tahsis edilen aracın, herhangi bir sebepten dolayı veya izinli olduğu sürelerde başkaları tarafından kullanıldığının araştırmasını yapmak ve varsa bu durumu yöneticisine bildirmek zorundadır.
 18. Kullanıcı, araçta meydana gelebilecek arıza vb. durumlarda Şirketi derhal bilgilendirmek ve varsa taleplerini şirkete iletmek zorundadır. Acil durumlarda Şirket yönetiminin bilgisi ve yazılı onayı ile yaptırılacak tamirler dışındaki tüm bakım ve tamirler, Şirketin kontrolünde ve uygun göreceği servislerde yaptırılacaktır.
 19. Kullanıcının iş harici araç kullanımı talebi kabul edilmez. Ancak özellikle sağlık, ivedi bir iş, ve zorunlu durumlarda yazılı veya E-Posta yoluyla verilen onay ile araç özel işlerde kullanılabilir.
 20. Her türlü trafik cezası, Şirket işlerinin görülmesi esnasında yazılsın veya yazılmasın, kullanıcıya ait olup, kullanıcı tarafından ödenir. Kullanıcı, kendisine tahsis edilen araca ait trafik cezasının olup olmadığını her ay kontrol etmek ve varsa trafik cezasına ait ödeme makbuzunun aslını trafik ceza tutanağının fotokopisi ile birlikte Şirkete ulaştırmakla yükümlüdür.
 21. Trafik kazalarında Şirket kazadan derhal haberdar edilecek ve verilecek direktifler doğrultusunda hareket edilecektir. Kullanıcı gerektiğinde alkol muayenesi yaptırmak, kaza tutanaklarını olay yerinde tutturmak ve evrak asıllarını derhal Şirkete ulaştırmak zorundadır. Kullanıcı kaza raporunu okumak ve doğruluğunu tespit ettikten sonra imzalamak zorundadır.
 22. Kullanıcı karıştığı kazalarda kendi kusurundan kaynaklanan zararların sorumluluğunun kendisine ait olacağını, bu sebeple şirketin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan için kendisine rücu edeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
 23. Şirket işbu sözleşme ile Kullanıcıya tahsis ettiği aracı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın her zaman geri alabilir. Kullanıcı araç tahsisinin kendisine herhangi bir hak sağlamadığını, aracın geri alınması durumunda herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 24. Kullanıcı, yukarıdaki maddelerde yazılı görev ve yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesinden dolayı şirketin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan doğrudan doğruya kendisinin sorumlu olacağını; yine sözleşme gereği Kullanıcının sorumlu olduğu eylemler nedeniyle üçüncü kişilerce şirkete yöneltilen taleplerden dolayı Şirketin kendisine rücu edebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 25. Kullanıcı, Sözleşmeye ve Kanun hükümlerine uymaması sebebiyle kamu otoritelerince yapılacak her türlü idari, cezai ve hukuki takibatın sorumlusunun bizzat kendisi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 26. Kullanıcı, Şirket tarafından tahsis edilen …………….@………………..com.tr adresi ile şirkete bildirdiği alternatif şahsi ……………..@……………com.tr adreslerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinin 1. fıkrası uyarınca resmi tebligat adresi olduğunu ve bu adreslerden birine Şirketçe gönderilen E-Postanın Tebligat Kanunu anlamında resmi tebligat yerine geçeceğini kabul ve beyan eder. Buna mukabil kullanıcı da işbu sözleşme kapsamında şirketle yapacağı yazışmaları şirkete ait …………..@ ……………….com.tr E-Posta adresine yapacaktır.
 27. Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflar vukuunda ……………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

(El yazısıyla) Yukarıda yazılı sözleşme şartlarını okuyup karşılıklı olarak müzakere ettik ve son halini verdik. Bu haliyle yazılı sözleşmeye uyacağımızı kabul ederiz. …/…/…

ARAÇ TAHSİS EDEN (İŞVEREN)KULLANICI (PERSONEL)

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat