ARAÇ EKİPMAN KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ARAÇ EKİPMAN KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme; ………. adresine mukim “……….” (işbu sözleşmede “……….” adıyla anılacaktır) ve meşru ikametgahı ………. olan ………. (işbu sözleşmede bundan böyle “Mal Sahibi” adıyla anılacaktır) arasında ../../…. tarihinde imzalanmıştır.

2- Kiralama Ayrıntıları

………. projesi kapsamında dolgu işleri her türlü malzeme çekimi ve nakliye işlerinde kullanılmak üzere, aşağıda listelenen ekipmanlar Mal Sahibi tarafından ……….’e kiralanacaktır.

No                             :

Ekipman Tanımı          :

Miktar                        :

Kira Bedeli (USD Ay):

3- Ticari Koşullar ve Diğer Hususlar

1- Ekipmanın aylık çalışma günü ……… gün dür. Ekipman çalıştığı gün üzerinden puantaj tutularak hak ediş hesaplanacaktır. Resmi tatiller ve şantiyenin kapalı olduğu günler, ve ekipmanın arızalı olduğu günler çalışılmamış iş günü olarak değerlendirilip hak edişten düşülecektir. Ay içerisinde gerekli görülürse 1 (bir) gün, bakım için ayrılacaktır.

2- Ekipman ……….’in belirleyeceği saatlerde aktif olarak çalışacaktır.

3- Eğer Ekipman, teknik nedenlerden ya da Malsahibi’ne bağlı nedenlerden dolayı çalışmaz ise, çalışmadığı süre hak edişte göz önüne alınmayacaktır.

4- ………. yetkilileri veya ………. yetkililerinin iş güvenliğinin tehlikeli olduğu yönündeki iş durdurmalarında mal sahibinden (ekipmandan) kaynaklanan sebeplerden dolayı kaybedilen süre için kira bedeli ödenmeyecektir.

5- Ekipman günlük çalışmaları operatör/şoför ya da Mal Sahibi’nin yetkili kıldığı bir puantör tarafından düzenli olarak kaydedilecek ve gün bitiminde Ekipmanın çalıştığı aktiviteden sorumlu ………. yetkilisine imzalatacaktır.

6- Mal sahibi, ………. Şantiye Şefi’nin bilgisi ve izni dâhilinde olmadığı sürece Ekipmanı çalışma sahasının dışına çıkarmayacak ya da değiştirmeyecektir.

7- Mazot ………. tarafından temin edilecektir.

8– Ekipmanın şoförü/operatörü/personeli ve şoförün/operatörün/personelin aylık maaşları, sigortaları vs. Mal sahibi tarafından sağlanacaktır.

9- Kişisel koruyucu malzemeler, bir defaya mahsus olarak ………. tarafından temin edilecektir.

4- Diğer Hususlar

1- Ekipman sigortası, bakım ve onarımı ve bunlarla ilgili yakıt haricindeki tüm giderler Mal sahibi’ne ait olacaktır. Operatör Mal sahibi tarafından sağlanacaktır.

2- Ekipman ……….’in ………. ile imzaladığı sözleşme standardında olacak; ………. yetkilileri veya ………. yetkililerinin onaylamadığı makine Mal sahibi tarafından uygun bir ekipman ile değiştirilecektir. Standartlara uygun olmayan ekipmandan kaynaklanan tüm zarar ziyan mal sahibine ait olacaktır.

3- Ekipmanın ……. saatten fazla çalışamayacak şekilde bakıma ihtiyaç duyması durumunda Mal sahibi, Ekipmanın yerine uygun bir Ekipman sağlayacaktır. ………. ekipman sağladığı takdirde, Mal sahibi, kendi aracı yerine kiralanan ekipmanın günlük ücretini kendi günlük ücreti kadarını karşılayacaktır. Ekipmanın arızalı olduğu dönem çalışılmamış olarak kabul edilecektir ve hak edişlerden kesilecektir.

4- Mal sahibi, ………. tarafından kiralanmış bulunan Ekipmanı, işin gereklerine uygun olarak sürekli faal durumda tutmakla yükümlüdür.

5- Mal sahibi, işbu anlaşmanın imzalanmasının ardından ekipmanı, anlaşmadaki tüm şartlara haiz olarak ………. şantiyesinde hazır bulundurmak zorundadır. Bunun yapılmaması durumunda Mal sahibi bu anlaşmanın ………. tarafından önceden haber vermeksizin feshedebileceğini peşinen kabul eder.

6- Kiralama Sözleşmesinde aksini açıkça belirten bir hüküm olmadıkça birim fiyatlar; işgücü, malzeme bedelleri veya bir para biriminin diğeri karşısındaki kur değişiklikleri veya vergileme ön teminde değişiklikler gibi sebepler yüzünden, ancak bu sebeplerle sınırlı olmaksızın, hangi sebeple olursa olsun fiyat artırımına, ayarlamasına veya yükselmeye tabi olmayacaktır.

5- İşin Süresi

Sözleşme ….. ay yürürlükte kalacaktır. ………. işin durumuna göre aynı şartlarda bu ekipmanları ………. ayın sonrasında da çalıştırabilecektir. İşin olmaması veya işin azalması durumunda ………. tek taraflı olarak sözleşmeyi 2 gün önceden bildirmek şartı ile feshedebilecektir.

6- Ödemeler

Ödeme süresi, fatura tarihinden itibaren 30 gündür. Mal sahibi, kiraladığı ekipmanların onaylı puantaj mı hak ediş ekinde ……….’e sunulacak ve onay tarihi ile birlikte kesilecek fatura tarihinden sonra 30 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.

7- Yasa

İşbu sözleşme Türkiye yasalarına tabi olacak ve Türkiye yasalarına göre yorumlanacaktır. Bu konuda ………. Mahkemeleri yetkilidir.

8- Anlaşmazlıklar

Mal sahibi ve ………. arasında, işbu kira sözleşmesi ile bağlantılı olarak ya da bu kira sözleşmesinden kaynaklanan her hangi bir anlaşmazlık çıkması durumunda, bu anlaşmazlık bahsi geçen yasalar doğrultusunda nihai çözüme kavuşturulacaktır.

Bu protokol ../../…. tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere tarihinde Mal sahibi ve ………. arasında iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

Mal Sahibi                                                     Kiracı

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat