APART KİRA SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

APART KİRA SÖZLEŞMESİ

Taraflar

Kiracı:

Adı Soyadı              :         …..

Adresi                     :         …..

Kiraya Veren:

Adı Soyadı              :         …..

Adresi                     :         …..

Kira Başlangıç Tarihi         :           .. / .. / ….

Kira Süresi              :         ….. yıl

Aylık Kira Bedeli     :         .. / .. / …. – .. / .. / …. tarihleri arasında

aylık net …..-TL’dir.

Ödeme Tarihi

Aylık kira bedeli, aylıklar şeklinde ve peşin olarak her ayın …..’de ödenir. Üst üste iki ay kira bedelinin ödenmemesi halinde işleyecek diğer tüm kiralar muaccel hale gelir. Kira bedeli süresinde ödenmediği takdirde aylık % … gecikme faizi uygulanır.

Kullanım Amacı

Kiracı kiralananı mesken olarak kullanacak olup, kiracı kiralananı bu amacın dışında kullanmayacaktır. Kullanıldığı takdirde sözleşme aykırılık nedeni ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın taşınmaz tahliye edilecektir.

Kiralananın Teslimi

Kiralanan kiracıya kira başlangıç tarihi itibariyle kullanıma hazır halde teslim edilmiştir.

Teslim Edilen Demirbaşlar

…..

…..

…..

Kiralanan ile İlgili Giderler

Kiralanan ile birlikte teslim edilen demirbaşlar kiracı tarafından özenle kullanılacaktır. Kullanımdan doğan tüm bakım, onarım, yenileme giderleri kiracıya ait olacaktır. Kiralanan ile ilgili işyeri aidat ve ortak giderleri, elektrik, su, kiracı tarafından ödenecek olup, kışlık yakıt giderleri kiralayan tarafından ödenecektir. Bu giderler kira bedelinden mahsup edilemez. Yine bu giderlerin ödenmemesi halinde de kiracıyı temerrüte düşürür ve kiraya verene temerrüt nedeniyle dava açma hakkı verir. Kiracı ödeme belgelerini kiraya verene teslim etmek zorundadır. Kullanıma hazır demirbaş ve eşyalar için kiracıdan …..-TL depozito alınacaktır.

Kiralananın Devri

Kiracı, meskeni kullanım amacına uygun olarak kullanacaktır.

Kiracı, kiralanan yeri kiralama amacına uygun olarak kullanmayı, kiralanan yerin özünü etkileyecek veya ona zarar verecek, varlığını tehlikeye düşürecek, değer kaybettirecek hareketlerden kaçınır. Binanın tamamını ilgilendirir veya 3.kişilerin üzerinde hak edeceği tamiratlar için işin aciliyet ve durumuna göre ve kendi faaliyetlerine engel olmayacak şekilde yeterli süre izin vermeyi, kiralananda iş gereği bulunabilecek yanıcı ve patlayıcı maddeleri ile ilgili tedbirleri almayı, ses ve gürültü çıkarmamayı, diğer maliklerini rahatsız etmemeyi ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eder.

Yine, kiralananın tesliminde kiracıya teslim olunan cam, tüm tesisatlar kiracı tarafından özenle kullanılacak ve kiraya verene tesliminde yine maddi ve hukuki ayıptan ari olarak teslim edilecektir. Yiene kiralanın tesliminde kiracı elektrik, su gibi giderlerin tamamını sıfırlayacak ve buna ilişkin kiracının sorumluluğu devam edecek olup, kira bedelleri kiracı tarafından ödenecektir.

Kiracı, kiraya verenin yazılı izni olmaksızın kiralananda esaslı tadilat değişikliği yapamaz.

Kiracı, kiraya verenin yazılı izni olduğu takdirde kiralananda tadilat ve değişiklik yapabilir. Buna ilişkin giderler veya izin alınması gerekir ise izin için gerekli tüm koşullar, ilgili yerlere ödenecek tüm vergi ve harçlar kiracıya aittir. Kira akdinin bitiminde kiracı yaptığı giderler veya değişikliklerle ilgili herhangi bir bedel talebinde bulunamaz. Kiraya verenin istemi halinde kiralanan eski haline getirilerek kiralanan kiracı tarafından kiraya verene teslim olunur.

Sözleşmenin Sona Ermesi

Sözleşme süresi sonunda, sözleşme süresinin bitmesine en az bir ay önce görüşerek kiracılık ilişkisinin devam edip etmeyeceği konusunda görüşürler. Taraflar bu konuda anlaşma sağlayamadıkları takdirde kiracı taşınmazı hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tahliye eder. Kiracı en az bir ay önceden tebliğ olacak şekilde ihtar çekme kaydı ile kira sözleşmesini sona erdirebilir. Aksi halde kira süresi sonuna kadar kira bedelleri kiracı tarafından ödenir.

İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6570 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden ve uygulanmasından kaynaklanan ihtilaflarda ….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Tebligat Adresi

Tarafların tebligat adresi sözleşmede yazılı adresleri olup, adres değişikliği yazılı olarak karşı tarafa bildirilmedikçe sözleşmede yazılı adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir.

İşbu sözleşme … suret hazırlanmış olup, okunarak imza altına alınmış ve birer sureti taraflarda bırakılmıştır. .. / .. / ….

Kiraya Veren                                            Kiracı

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat