ANONİM ŞİRKETİN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ İÇİN YAPILAN SÖZLEŞME

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ANONİM ŞİRKETİN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ İÇİN YAPILAN SÖZLEŞME

KURUCULAR

1:

……………….. Ticaret Sicilinin ………./………. Sicil numarasında kayıtlı …………………… şirketinin Türk Ticaret Kanunun 553.maddesine göre nev’i değiştirmesi suretiyle aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir LİMİTED ŞİRKET kurulmuştur.

Sıra No:                                        Kurucunun Adı Soyadı İkametgah Adresi        Uyruğu

  1. …………………………….. ………………………………..         …………………….
  2. …………………………….. ………………………………..         …………………….

ŞİRKETİN UNVANI

2 – Şirketin unvanı ……………………… LİMİTED ŞİRKETİ’dir.

AMAÇ VE KONU

3 – Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

4 – Şirketin merkezi Adana İli ……………. İlçesindedir. Adresi………………. dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

SÜRE

5 – Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere …………… yıldır. Bu süre ana sözleşmeyi değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

SERMAYE

6 –

Şirketin sermayesi ………………………… (……..yazıyla……………………..) TL‘dır

Bu sermayenin ………………….. TL’sı nakit, ………………………… TL’sı ise, ayın olarak karşılanmıştır.

Nakit sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve ¼’ü iş bu ana sözleşmenin tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise …/…./….. tarihine kadar ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ilan maddesi gereğince yapılır.

Ayni sermaye Türk Ticaret Kanunun 553. maddesine göre nevi değiştiren …. Ticaret sicil memurluğunun ………/………. Sicil numarasında kayıtlı … Anonim Şirketi unvanlı şirketinin öz varlığı olup bu öz varlık ….. asliye …Ticaret Mahkemesinin …./…/….. tarih ve …../……. D.iş sayılı kararı ve …/…/….. tarih ve dosya no:……./1965 D.iş sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

Anonim şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Limited Şirkete intikal ettirilmiştir.

Ayni sermaye karşılığı paylar şirketin kuruluşundan itibaren 3 (üç) yıl geçmedikçe başkasına devredilemez (TTK 520).

Anonim Şirket ortaklarının Anonim Şirketin muamelelerinden doğan tüm mükellefiyet ve borçları işbu Limited Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.

İLAN

7 – Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Maddesi Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ

8 – Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk ……….. yıl için ……………… şirket müdürü seçilmiştir. (Dışardan seçilirse uyruğu ve ikamet adresi de yazılır)

TEMSİL

9 – Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir.

HESAP DÖNEMİ

10 – Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI

11 – Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır; kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu’nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51’ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ

12 – İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ihtiyari akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER

13 – Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

ORTAK                                      ORTAK                                 ORTAK

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat