Anonim, Limited Ve Kooperatif Şirketlerin İflasına Karar Verilme İsteği

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Anonim, Limited Ve Kooperatif Şirketlerin İflâsına Karar Verilme İsteği

İlgili Yasa

Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketlerin İflâsı:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 179- Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin borçları mevcut ve alacaklarından fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ve şirket tasfiye halinde ise tasfiye memurları tarafından beyan veya alacaklı tarafından ispat edilirse önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflâsına karar verilir.

MADDE 180- Reddolunan mirasların tasfiyesi sekizinci bab hükümlerine göre ait olduğu mahkemece yapılır. Terekenin resmîn tasfiyesine dair Kanunun Medeni hükümleri mahfuzdur.

MADDE 181- 159, 160, 164,165 ve 166’ncı maddeler bu fasıl hükmüne göre vukua gelen iflâslara da tatbik olunur.

TÜRK TİCARET YASASI MADDE 182- Şirketin iflâsı, ortakların iflâsını gerektirmez. Ancak, depo kararına rağmen para yatırılmadığı takdirde alacaklı depo kararının ortaklara veya içlerinden bazılarına da tebliği ve muktezasının yerine getirmedikleri takdirde şirketle birlikte iflâslarına karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Bu hakkını kullanmamış olan alacaklının, şirket masasından alacağını tamamen alamaması halinde ortakları iflâs yoluyla dahi ayrıca takip hakkı mahfuzdur.

Ortakların mallarına gerek adi takip, gerek iflâs yolu ile müracaat olunursa bunların şahsi alacakları ile şirket alacakları arasında bir tekaddüm ve imtiyaz hakkı yoktur. Ancak, şahsi alacaklılar arasında kanunen rüçhan hakkı olanların bu hakları mahfuzdur.

MADDE 324- Son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, idare meclisi derhal toplanarak durumu umumi heyete bildirir.

Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa idare meclisi aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, umumi heyet bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte birsermaye ile iktifaya karar vermediği takdirde şirket feshedilmiş sayılır, şirketin aktifleri, şirket alacaklarının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde idare meclisi bu durumu derhal mahkemeye bildirmeye mecburdur. Mahkeme bu takdirde şirketin iflâsına hükmeder. Şu kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine iflâs kararını tehir edebilir. Bu halde mahkeme, envanter tanzimi veya bir yediemin tâyini gibi şirket mallarının muhafazası için lüzumlu tedbirleri alır.

MADDE 446- Tasfiye memurları şirketin cari muamelelerini tamamlamak. pay bedellerinin henüz ödenmemiş olan kısımlarını icabı halinde tahsil etmek. aktifleri paraya çevirmek ve şirket borçlarının ilk tasfiye bilançosundan ve alacaklıların daveti neticesinde anlaşılan vaziyete göre şirket mevcudundan fazla olmadığı taayyün etmiş ise bu borçları ödemekle mükelleftir.

Şirket borçlarının şirket mevcudundan fazla olması halinde tasfiye memurları keyfiyeti derhal mahkemeye bildirirler; mahkeme iflâsın açılmasına karar verir.

Tasfiye memurları tasfiyenin uzun sürmesi halindeher yıl sonu için ara bilançoları ve tasfiye sonunda son ve kat’i bir bilanço tanzim ederek umumi heyete tevdi ederler.

Anonim, Limited Ve Kooperatif Şirketlerin İflâsına Karar Verilme İsteği Açıklama

Anonim, limited ve kooperatif şirketleri borçları malvarlığı ve alacaklarından fazla olduğu takdirde şirket temsilcileri veya şirket (tasfiye) arıtım memurlarının bildirimi ile bu şirketlerin iflâsına Ticaret Mahkemesince karar verilebilir. Bu takdirde önceden icra takibine gerek duyulmayacaktır.

Bunun gibi alacaklı veya alacaklılar tarafından borçları malvarlığı ve alacaklarından fazla olduğu ispatlanan anonim, limited ve kooperatif şirketlerin iflâsına yine mahkemece karar verilebilecektir.

Yukarıda açıklanan her iki halde de önceden bir takip yapılmasına gerek olmadan sayılan şirketlerin iflâsına böylece karar verilebilinecektir. Amaç alacaklıları korumaktır.

Anonim, Limited Ve Kooperatif Şirketlerin İflâsına Karar Verilme İsteği Görevli Mahkeme

 1. Ticaret Mahkemesi.
 2. Ticaret Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi.

Anonim, Limited Ve Kooperatif Şirketlerin İflâsına Karar Verilme İsteği Yetkili Mahkeme

Şirketlerin işlem merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

Anonim, Limited Ve Kooperatif Şirketlerin İflâsına Karar Verilme İsteği Davacı

 1. Şirket temsilcileri veya, (tasfiye) arıtım memurları,
 2. Alacaklılar.

Anonim, Limited Ve Kooperatif Şirketlerin İflâsına Karar Verilme İsteği Dâvâlı

 1. Davacı alacaklı ise borçlu şirket,
 2. Davacı şirket ise dâvâlı yoktur.

Anonim, Limited Ve Kooperatif Şirketlerin İflâsına Karar Verilme İsteği Dâva Açma Koşulları

 1. Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin borçlan malvarlığı ve alacaklarından fazla olmalı. Bu durum şirket temsilcileri veya (tasfiye) arıtım memurları tarafından bildirilip iflâs istenmeli,
 2. Alacaklı veya alacaklılar da iflâs isteğinde bulunmalı.

Anonim, Limited Ve Kooperatif Şirketlerin İflâsına Karar Verilme İsteği Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Mahkemece; anonim, limited ve kooperatif şirketleri borçları malvarlığı ve alacaklarından fazla olduğunu alacaklının ispatlaması gerekecektir.
 2. Basit yargılama usulü uygulanır. Taraflara açıklamalı çağrı kâğıdı çıkarılır. (Usulün 509, 510’ncu maddeleri uyarınca).
 3. Dâva sabit olduğu takdirde şirketin iflâsına karar verilecektir.
 4. Şirketin temsilcisi veya (tasfiye) arıtım memurları iflâsı istemişse ayrıca dâvada dâvâlı yoktur. Duruşma açılmadan dosya üzerinde inceleme yapılacaktır.
 5. Kollektif şirketin malvarlığı ve alacakları borçlarmdan azsa şirketin borcu için ortaklar hakkında iflâs yoluyla takip yapılabilir. Şirketin iflâsı ortakların iflâsını
 6. Limited şirketin iflâsında ortakları katıldıkları sermaye oranında sorumlu olacaklardır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat