İflasta Sıra (Cetveline) Listesine İtiraz Davası Nasıl Açılır?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

İflasta Sıra (Cetveline) Listesine İtiraz Davası Nasıl Açılır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 235- Sıra cetveline itiraz edaJer, cetvelin ilânından itibaren onbeş gün içinde iflâsa karar verilen yerdeki ti çare: mahkemesine dâva açmaya mecburdurlar. 233.maddenin üçüncü fıkrası hakiri mahfuzdur. Bu dâvaya bakan mahkeme, davacının isteği halinde ikirz alacaklılar toplantısına katılıp katılmaması ve ne nisbette katılması gerekrf-konusunda 297.maddenin son fıkrasına kıyasen onbeş gün zarfında karar verir.

İtiraz eden, talebinin haksız olarak ret veya tenzil edildiğini iddia ederse dara masaya karşı açılır. Muteriz başkanın kabul edilen alacağına veya ona verile: sıraya itiraz ediyorsa davasını o alacaklı aleyhine açar.

Bir alacağın terkini hakkında açılan dâva kazandırsa, bu alacağı tahsis edilen hisse dâva masrafları da dahil olduğu halde sıraya bakılmaksızın alacağı nisbetinde itiraz edene verilir ve artanı da diğer alacaklılara sıra cetveline göre dağıtılır. Dâva basit yagrılama usulü ile görülür.

Ancak, itiraz alacağın esas ve miktarına taallûk etmeyip yalnız sıraya dair ise şikâyet yoluyla tetkik merciine arz olunur.

Geç kalan müracaatlar:

MADDE 236- Vaktinde deftere kaydettirilmiyen alacaklar iflâsın kapanmasına kadar kabul olunur.

Geç kalmadan ileri gelen masraflar alacaklıya aittir. Alacaklı bu masrafları peşin vermeğe cebrolunabilir.

Müracaattan evvel kararlaştırılmış paylaşmaya alacaklının iştirak hakkı yoktur.

İflâs idaresi alacağı kabul ederse alacaklılar sıra cetvelini düzeltir ve bunu ilân ile alacaklılara bildirir. 235.madde hükmü burada da caridir.

İflâsta Sıra (Cetveline) Listesine İtiraz Davası Açıklama

İflâsta sıra (cetveli) listesine itiraz eden alacaklı veya alacaklılar listenin kendilerine bildirilmesinden veya ilânından itibaren 7 gün içinde iflâsa karar veren Ticaret Mahkemesine dâva açacaklardır.

Dâva ya iflâs masasına karşı açılır, yahut da (başkasının kabul edilen alacağına ve ona verilen sıraya itiraz ediyorsa) alacaklı hakkında olur.

Ancak itiraz, alacağın esasına ve miktarına ilişkin olmayıp da yalnız sıraya karşı olursa, o takdirde; şikâyet yoluyla İcra Tetkik Merciine yapılır. İcra Tetkik Merciince basit yargılama usulü uygulanacaktır.

Yasa koyucunun bu maddeyi kabulünden amaç iflâs alacaklılarını korumaktır.

İflâsta Sıra (Cetveline) Listesine İtiraz Davası Görevli Mahkeme

 1. Alacağın esas ve miktarı hakkında sıra listesine itiraz ediliyorsa, iflâsa karar veren Ticaret Mahkemesi, yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi,
 2. Alacağın esas ve miktarına ait olmayıp da yalnız alacak sırasına dair şikâyet yapılmakta ise, İcra Tetkik Mercii.

İflâsta Sıra (Cetveline) Listesine İtiraz Davası Yetkili Mahkeme

Borçlunun işlem merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya İcra Tetkik Mercii.

İflâsta Sıra (Cetveline) Listesine İtiraz Davası Davacı

Alacağın esas ve miktarı hakkında sıra listesini beğenmiyen hakkının kaybolduğunu sanan iflâs alacaklısı veya,

Alacağın esas ve miktarına değil de sadece sırasına itiraz eden alacaklı veya alacaklılar.

İflâsta Sıra (Cetveline) Listesine İtiraz Davası Davalı

 1. İflâs idaresi; (Bu halde, iflâs masası itiraz edenin isteğim haksız reddetmiş veya indirme bağlı tutmuş olmalı),
 2. İtiraz edilen alacak veya sıramn alacaklısı (Bu halde; kabul edilen alacağına veya ona verilen sıraya itiraz etmeli).

İflâsta Sıra (Cetveline) Listesine İtiraz Davası Dâva ve Şikâyet Süresi

 1. Alacağın esas ve miktarına dayanan sıraya itiraz dâvası, sıra listesinin ilânından (yani listenin Öğrenilmesinden) itibaren 7 gün içinde iflâs kararı veren mahkemeye açılmalıdır.
 2. Alacağın esas ve miktarına dair olmayıp da sadece sıradaki yerine itiraz ve şikâyet ise, yine listenin ilânından itibaren 7 gün içinde Tetkik Merciine yapılmalıdır.
 3. Her iki halde de, 7 günlük süre hak düşürücüdür. Geçirildikten sonra dâva ve şikâyette bulunulamaz.

İflâsta Sıra (Cetveline) Listesine İtiraz Davası Dâva ve Şikâyet Koşulları

 1. Ticaret Mahkemesine açılacak dâva; alacağın esas ve miktarına dayanan sıra cetveline itiraz olmalı,
 2. İflâs alacaklısının alacağı iflâs idaresi tarafmdan haksız olarak reddedilmeli veya alacakta önemli ölçüde indirim yapılmalı,
 3. Dâva; sıra listesinin ilânından itibaren 7 gün içinde açılmalı,
 4. İcra Tetkik Merciine yapılacak şikâyet; alacağın esas ve miktarına değil de. yalmz sıraya ilişkin olmalı,
 5. Şikâyet, sıranın ilânı veya öğrenildiği günden itibaren 7 gün içinde yapılmalı,
 6. Sıra cetveli Yasaya uygun düzenlenmemiş olmalı.

İflâsta Sıra (Cetveline) Listesine İtiraz Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Gerek Ticaret Mahkemesine (olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine) açılan alacağın esas ve miktarına dayanan sıra listesine itiraz dâvası; gerekse Tetkik Merciine yapılan sıra cetveline itiraz ve şikâyet; basit yargılama usulüne göre çözümlenecektir.
 2. Dâva açıldığında, Ticaret Mahkemesi, iflâsa karar veren mahkeme olacaktır.
 3. Mahkemece, taraflar çağrılır, dinlenir. Davanın süresinde açılıp açılmadığı saptanır.
 4. 7 günlük süre geçirildikten sonra açılan dâva dinlenmiyecektir. Davanın delillerinin incelenmesine bu durumda gerek yoktur.
 5. Sıra listesi getirtilecek davacıdan alacağı ile ilgili belgeleri, senet ve kâğıtları
 6. İflâs idaresi, haksız olarak davacının alacağını reddetmiş veya alacağından önemli oranda indirme yapmışsa bu hususun araştırılması gereklidir.
 7. Dâva her türlü delille ispatlanabilir.
 8. Davacı; isteğinde haklı ise, sıra değiştirilebileceği gibi, alacağa ayrılan pay dâva giderleri ile birlikte, sıraya bakılmaksızın davacıya verilecektir. Artan kalırsa diğer alacaklılara sıra listesine göre dağıtılacaktır.
 9. Alacağın esas ve miktarına dayanmayıp da yalnızca sıra listesindeki yerine itiraz olduğunda bu itiraz Ticaret Mahkemesinde çözümlenemez. İcra Tetkik Merciine şikaye yolu ile başvurulmalıdır.
 10. İcra Tetkik Mercii de basit yargılama usulü uygulayacaktır.
 11. Duruşma günü verilecek, sıra listesi getirtilecek, alacağın doğum günü saptanacaktır.
 12. Sıra listesi düzenlenirken bir yanlışlık yapılmış mıdır, incelenecek böyle bir yanlışlık varsa, şikâyet haklı bulunacaktır.
 13. Ticaret Mahkemesine akılacak itiraz dâvasmda davacı, alacağının haksız olarak reddolunduğunu veya indirme bağlı tutulduğunu iddia ederse, dâvâlı olarak iflâs masasını gösterecektir.
 14. Başkasının kabul edilen alacağına veya ona verilen sıraya itiraz ediyorsa dâvâlı; o alacaklı olacaktır.
 15. Mahkeme ve İcra Tetkik Mercii, dâva ve şikâyetin süresini de gözönünde tutacaktır. Verilecek karar iflâs dairesince uygulanacaktır. Yeniden sıra listesi yapılıacaktır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat