Kambiyo senetlerine mahsus yolla İcra takiplerinde (istirdat) geri alma davası nasıl açılır?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Kambiyo senetlerine mahsus yolla İcra takiplerinde (istirdat) geri alma davası nasıl açılır?

İlgili Yasa

İstirdat dâvası:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 175- İflâs takibine itiraz etmemesi yüzünden borçlu olmadığı bir parayı ödiyen kimse 72’nci madde uyarınca geri almak hakkına haizdir.

Uygulanacak hükümler:

MADDE 176- 156’ncı maddenin son fıkrası ile 157 ila 166’ncı madde hükümleri burada da uygulanır.

Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler:

MADDE 176.a- İcra dairesi 60 ve 64’ncü maddeler gereğince alacaklıya ödeme emrinin bir nüshasını verir.

Borçluya itiraz eylediğine dair bedave ve pulsuz bir belge verilir.

Birden fazla borçlu bulunması:

MADDE 176.b- Bir çek, poliçe veya emre muharrer senedin takip edilen borçlusu birden ziyade olup da hepsi iflâsa tâbi şahıslardan ise, alacaklının bunlar hakkında aynı talepte (haciz veya iflâs) bulunması lâzımdır. Bu halde, borçlu tarafından itiraz vukuunda talebin mahiyetine göre, 169,169.a ve 170’nci veya 174’ncü maddeler hükümleri uygulanır.

Bir senette takip edilen borçlular içinde iflâs tâbi olmayan bir şahıs bulunup da alacaklı iflâsa tâbi olanlar aleyhine iflâsa tâbi olmayanlar aleyhine haciz yoluna gitmek isterse, bu yollara mahsus ayrı iki takip talebinde bulunmaya mecburdur. Bu halde, takip taleplerinden birine kambiyo senedinin icra müdürü tarafından tasdik edilmiş bir sureti eklenir. İcra müdürü, senedin bu suretine, senedin aslının kendisinde bulunduğunu yazar.

Kambiyo senetlerine mahsus yolla İcra takiplerinde (istirdat) geri alma davası Açıklama

Borçlu, alacaklısının iflâs yoluyla takibine itiraz etmemesi veya edememesi yüzünden takip kesinleşir ve borçlu olmadığı parayı alacaklıya ödemiş olursa, borçlu olmadığını ispatlamak suretiyle verdiğini geri almak hakkına sahiptir. Malıkemeye açacağı dâva (istirdat) geri alma dâvası olarak tanımlanmaktadır. Bu dâva borçlu tarafından ancak, itiraz etmemesi sebebiyle Ticaret Mahkemesince 7 gün içinde borcu, faizi ve takip giderlerini mahkeme veznesine ödemesine karar verilmesi ve borcu böylece ödemek zorunda kalması ve borçlu bulunmaması karşısında açılabilir. Borçlu ödeme emrine itiraz etmiş ve itiraz ve şikâyeti ticaret Mahkemesince genel kurallara göre reddedilmiş, borcun, faizinin ve takip giderini mahkeme veznesine ödenmesi istenmiş ve borçlu da ödememişse, artık borçlu geri alma (istirdat) dâvası açamıyacaktır.

İstirdat dâvası Yasanın 72’nci maddesi gereğince karara bağlanacaktır. Bu hususta maddeyle ilgili olarak gerekli açıklama yapılmıştır. Biz; burada, kısaca belirtmek ve dilekçe Örneğini vermekle yetindik.

Fazla bilgi için İİY. 72’nci maddedeki istirdat dâvası konusuna bakınız.

Yasanın 156, 157’nci maddeleriyle 166’ncı maddeleri hükümleri burada da U5’gulanacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat