ALT TAŞERON SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ALT TAŞERON SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar ve Tanımlar

İşbu sözleşme ….. adresinde mukim ….. (bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) ile, ….. adresinde mukim (bundan sonra ALT TAŞERON olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2- Konu

Şirketin yüklenici firma olduğu ….. ili, ….. ilçesi ….. Ada ….. Parsel’de mukim Noterler Birliği Merkez bina inşaatının, ana hatları ile teknik, fıziksel, kaba inşaat, elektrik, yalıtım ve her nevi inşaat işlerinin ve daha sonra taraflarca belirlenecek teknik şartnameye uygun teknik işlerin alt taşeron tarafından yapılması işidir.

3- Alt Taşeronun İşin Yapılmasında Uyacağı Esaslar ve Yükümlülükler

1-  Alt Taşeron, iş yerini ve çevresini, ulaşım, yerleşim, fiziksel gerçekleri, zeminin yapısını ve iklim koşullarını tetkik etmiş ve sözleşme konusu işe genel olarak tesir edebilecek her türlü risk, ihtimal ve koşullarla ilgili olarak her türlü değerlendirmeyi yaparak sözleşmeyi imzalamıştır. Taraflar arasındaki tek geçerli olan iş bu sözleşme ve ekleri olup, bundan önce yapılan teklifler ve değerlendirmeler geçerliliğini kaybetmiştir.

2-  Alt Taşeron, ifa ettiği işlerin yapımı esnasında Şirket’in her türlü talimatlarına uyacak, malzeme işçilik ve yapım ile ilgili emir ve isteklerini geciktirmeden yerine getirecektir.

3-  Alt Taşeron, sözleşme konusu işlerini en iyi işçilikle yapmayı taahhüt eder. Bu nedenle şirketin onayını almadığı işçiyi kullanamaz. Aksi halde, Alt Taşeron uygun işçi kullanmadan yaptığı işleri ve kötü işçilikleri hiçbir bedel talep etmeksizin yeniden yapmayı üzerine alır. Ancak şirketin onayı, Alt Taşeron’nun bu işçilerin fiillerinden dolayı Şirket’e karşı olan sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

İşe uygun olmayan işçilerin işine son vermeye Şirket de yetkilidir. Ancak bu şekilde işine son verilen işçilere ödenmesi gerekecek olan tazminat ve sair alacaklar Alt Taşeron’a ait olup, onun tarafından ödenecektir.

4-  Alt Taşeron tarafından uygun olmayan malzemenin kullanımı, işçiliğin istenen kaliteye uygun olmaması ve bu gibi nedenlerden dolayı Şirket veya İşveren veya İdare tarafından reddedilecek işleri; Alt Taşeron, ek süre verilmeden ( sözleşme süresi zarfında ) yeniden yapmaya mecburdur. Reddedilen işlerin malzeme ve işçilik dahil tüm parasal sorumluluğu Alt Taşeron’a aittir.

5-  Alt Taşeron, Şirket’in görevlendireceği mühendislerin ve teknik elamanların sahadaki işin kalitesi akışı ve program yönünden vereceği talimatlara uymak zorundadır. 2.6-Alt Taşeronun işlerinden dolayı Şirket’e karşı sorumlu olan Alt Taşeron Yetkilisince, her gün sonunda, işçilik, makine, faaliyetler hakkında yazılı olarak günlük rapor verecektir.

4- Emniyeti ve İşçi Hakları

1-  Alt Taşeron, sözleşme konusu işlerde çalıştıracağı işçilerinin(teknik ve idari personel dahil)İş Kanunu hükümlerine göre;SSK primleri, vergi, harç, ücret ve bunun gibi özlük haklarını sağlayacak, çalışanların çalışma şartlarından, çalışanların kazaya uğramasından, çalışanların yiyeceği ve içeceklerinden, kalacak yerlerinden ve çalışanların sağlık işlerinden sorumlu olup, İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapması gereken tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.

2-  Alt Taşeron inşaat alanında çalıştıracağı işçilerin emniyet ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak tüm tedbirleri eksiksiz almak ve işçileri ilgili mevzuat hükümlerine göre seçip çalıştırmakla yükümlüdür.. Alt Taşeron tarafından istihdam edilen şahısların işçi sağlığı, iş güvenliği ve iş yeri emniyet kurallarına uymamalarından veya sair eylemlerinden meydana gelebilecek her türlü hasar, kaza ve iş kazalarından veya üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararlandırıcı olaylara ilişkin maddi, manevi ve cezai sorumluluk Alt Taşeron ‘e ait olacak olup bu zararları telafi etmekle yükümlü olacaktır.

5- Sigorta İşlemleri ve Ücret Bordroları

1-  Alt Taşeron Bölge Çalışma Müdürlüğü ve SSK Müdürlüğünden ayrı bir sicil numarası almak yolu ile mevzuattan kaynaklanan bildirim yükümlülüğünü yerine getirecek olup, söz konusu dosya numaraları ile çalıştıracağı işçilerin SSK numaraları ile birlikte Şirket’e yer teslim tarihinden itibaren 10 gün içinde bildirecektir.

2-  Alt taşeron işçilerine ödediği ücretlerin bordosunun bir örneğini, SSK prim bildirgesinin bir suretini ile prim ödeme makbuzlarının örneğini, vergi stopajlarını ait tahakkuk fişi ve vezne makbuzunu en geç ayın onuncu gününe kadar Şirket’ tevdi edecektir. 4.3-Mukavele konusu işin bitiminde bu işle ilgili olarak Şirket veya İşveren kayıtlarının tetkiki sonucunda, Alt Taşeronun kayıtlarının incelenmesi de söz konusu olur ve yapılan incelemede Alt Taşeron kayıtlarındaki mevcut kusur, hata, eksiklik, vb. nedenlerle Şirket veya İşveren’in her hangi bir fark ödemesi ve/ veya ceza uygulanacak olursa Alt Taşeron bunu finansman masrafları ile birlikte üstlenecektir. Şirket her hangi bir ihbar ve rucüya hacet kalmaksızın Alt Taşeronun hakkedişinden ve veya teminatlarından kesinti yapabilecektir.

6- İşe Başlama Zamanı ve İşin Süresi

1-  Alt Taşeron sözleşme konusu işi yer teslim tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bitirmek ve kesin kabule hazır hale getirmek mecburiyetindedir.

2-  Alt Taşeron, işin başlamasından itibaren kendi taahhüdü işler için ayrıntılı bir iş programı hazırlayacak ve buna uygun hareket edecektir.

7- Sözleşme Bedeli ve Ödeme Şekli

1-  Alt Taşeronunun ücret tahakkuku aylık hakedişler ile gerçekleştirilecektir. Alt taşeron hakedişleri, Şirket tarafından gerekli kontrol ve düzeltmelerden sonra bu hakedişleri bağlı iş kalemlerinin bedelinin Şirketçe İdareden tahsil edildikten sonra, tahakkuk etmiş bedelden:

–    Malzeme ve benzeri kira kesintileri,

–    Avans kesintisi,

ve diğer kanuni ve sözleşme kaynaklı sair kesintiler yapıldıktan sonra Alt Taşerona,

ödenecektir.

2-  Alt Taşerona birinci hakedişten sonra avans verilmesi halinde iş bu avans birinci hakedişten mahsup edilecektir. Alt taşeron iş bu sözleşmeden kaynaklı hak ve alacaklarını hiçbir surette başkasına devir ve temlik edemez.

8- Mücbir Sebepler

1-  Mücbir sebepler aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olacaktır:

 1. a) Deprem, sel, yangın veya olağanüstü doğal olaylar
 2. b) Savaş
 3. c) Genel salgın hastalık
 4. d) Hükümet kısıtlamaları.

2-  Alt madde 7. l de belirtilen durumlar;

 1. a) Tarafların kontrolünde değilse,
 2. b) Tarafların basiretli tacir sıfatına uygun olarak itina göstermesine rağmen engellenemiyorsa
 3. c) Tarafların sözleşme altındaki yükümlülüklerinin ifasını maddeten olumsuz şekilde etkiliyorsa, mücbir sebep sayılacaktır.

3-  Tarafların, mücbir sebep olduğunu iddia ettiği olayı on (10) gün içerisinde iş sahibine, aşağıdaki hususları içeren yazılı bir bildirimde bulunacaktır.

 1. a) Mücbir sebebi oluşturan durum, bu durumun sözleşmeye etkisi ve ortaya çıkış tarihi,
 2. b) Mücbir sebep sonucu engellenmesi veya gecikmesi muhtemel sözleşme yükümlülükleri,
 3. c) Bu gibi bir engellemenin veya gecikmenin devam edeceği tahmin edilen süre,
 4. d) Bu durumdan kaçınmak için ve/veya etkilerini ortadan kaldırmak için almış olduğu önlemler,
 5. e) Resmi makam(lar)ca (bu konuda belge verecek resmi bir kurum olması durumunda) mücbir sebebin oluştuğunu teyit eden belgeyi iletmek zorundadırlar.

9- Sözleşmenin Feshi

Alt Taşeron;

 1. a) Sözleşme ve eklerinde tayin olan taahhüt ve yükümlülüklerinden herhangi birine riayet etmezse, sürelere uymazsa, iş programını aksatırsa,
 2. b) Gereğine göre yeteri kadar Makine teçhizat, araç, gereç ve işçi ile işe devam etmezse,
 3. c) İflas eder ya da aleyhine ihtiyati haciz uygulanırsa, Şirket sözleşmeyi fesh etmeye yetkilidir.

10- Vergi ve Benzeri Mali Yükümlülükler ile Diğer Masraflar

1-  Sözleşmenin imzalanmasından doğabilecek her türlü masraf harç ve vergiler Alt Taşeron tarafından sözleşme bedelini artırmaksızın karşılanacaktır.

2-  Sözleşme kapsamında; teminatlara, sözleşmenin ifası için gereken her türlü belge, doküman ve işlemlere ilişkin tüm masraf ve komisyonlar Alt Taşeron tarafından karşılanacaktır.

11- Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında bir uyuşmazlık çıkması durumunda, taraflardan biri tarafından diğer tarafa uyuşmazlık konusunun yazılı bildirimini müteakip 15 (onbeş ) gün içerisinde taraflar bir araya gelip uyuşmazlığın çözümü konusunda bir anlaşma sağlamaya çalışacaklardır. Bu süre içerisinde taraflar bir araya gelmezler ve/veya bir araya gelmelerine rağmen bir araya gelme tarihlerinden itibaren 7 (yedi) gün içinde bir anlaşma sağlayamazlarsa, uyuşmazlığın çözümlenmesinde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12- Yürürlük

1-  İşbu sözleşme 2 (iki) orijinal nüsha halinde hazırlanmış olup, .. / .. / …. tarihte yürürlüğe girer.

2-  Sözleşmenin 2 (iki) orijinal nüshasından biri şirket, diğeri ajans tarafından muhafaza edilecektir.

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde iki suret olarak …..’da imza ve teati altına alınmıştır.

 

Şirket                                                           Alt Taşeron

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat