ALT TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ALT TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

(Bu sözleşme “Nakliye Firması” ile “Alt Nakliyeci” arasında yapılacak sözleşme örneğidir.) Burada “Nakliye Firması” taşıtan, “Alt nakliyeci” ise taşıyan konumundadır.

 1. Taraflar:

Bu sözleşme bir yanda … adresinde mukim …(kısaca: taşıyan) ile diğer yanda … adresinde mukim …(kısaca: taşıtan) arasında …/…/… tarihinde … adresinde tanzim ve imza edilmiştir.

 1. Konusu:

Bu sözleşme taşıtanın 3. kişilere olan TAŞIMA sorumluluklarının, taşıtana ve 3. kişilere karşı taşıyan tarafından taşıtan’ın talep ve talimatına göre tamamen üstlenilmesi sonucu akdedilmiştir.

İşin özelliği gereği taşıyan hem bizzat; hem de şoförlerinin, araçlarının, yardımcı şahıslarının yükü en iyi şekilde, hasarsız olarak ve tam zamanında, taşıtan’ın meşru talimatına uygun olarak meşru alıcıya teslim etmesini temin etmek zorundadır.

Taşıtan, sözleşmenin uygulanması ile ilgili her aşamada, 3. kişilerce daha ağır koşulları içeren bir taşıma anlaşmasının kendisine imzalatıldığını ileri sürerek, bu durumu taşıyan’a herhangi bir zamanda bildirir ve taşıyan’ın talebi halinde bu durumu ispatlar ise, taşıyan da, bu anlaşmanın (3.şahıs ile taşıtan arasında akdedilmiş veya tadil edilmiş yeni anlaşma koşullarına uygun olarak) değiştirilmiş olduğunu ve taşımayı bu yeni koşullara göre yapacağını ve/veya tamamlayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. taşıyan’a bu konuda yapılacak her türlü bildirim; önce … ile sonra da, derhal iadeli taahhütlü mektup ile gerçekleştirilir. Ancak, bu değişiklik, başlangıçta kararlaştırılan navlun (taşıma ücreti)’un indirilmesi şeklinde olamaz.

Bu sözleşmeye göre taşıyan, taşıtan tarafından kendisine teslim edilen yükleri taşıtan’ın talimatına ve yükle ilgili belgelere uygun surette, taşıtan tarafından bildirilen adrese teslim etmeyi üstlenmiştir.

Bu sözleşme bir “çerçeve sözleşme” niteliğindedir. Buna göre taşıyan ile taşıtan, her bir münferit taşıma işi için (parsiyel veya komple) taşıyan’ın … no.lu ve taşıtan’ın … no.lu …ına yapacakları bildirimler ile özel koşulları belirlerler. Taşıma ücreti; teslim yeri, malın teslim edileceği yer, taşıma süresi, çift şoför kullanılıp kullanılmayacağı, alt taşıyıcı kullanılıp kullanılmayacağı, taşınan yükü teslim almaya yetkili kişiler vb. her bir münferit taşıma için yukarıda belirtilen … gönderilecek; taşıyan’ın ve taşıtan’ın imzaya yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış … mesajları marifetiyle belirlenir.

… mesajları bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak muhafaza edilir.

Taşıtan, taşıyanın yukarıda yazılı … numarasına, CMR konvansiyonu hükümlerine uymak kaydı ile, taşıma ile ilgili olarak yeni taşıma talimatları gönderebilir. Bu taşıma talimatlarının makul sürede ve CMR konvansiyonu koşullarına uygun olması kaydı ile taşıyan bu talimatlara uyar. Taşıtan’ın tüm yeni taşıma talimatlarından dolayı maddi-manevi-hukuki ve cezai sorumluluk taşıtan’a aittir.

Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi bayram ve tatil günlerinde yapılan … bildirimleri taşıyan açısından bağlayıcılık taşımaz, taşıyan’ın hukuki sorumluluğunu doğurmaz.

 1. Yükleme/Boşaltma:

Yükleme ve boşaltma işlemleri asla taşıyan’ın veya istihdam ettikleri ile yardımcı şahısların sorumluluğunda değildir. Taşıtan, yükleme ve boşaltmanın yükün, yolun ve aracın özelliklerine göre en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Yükleme işi taşıyan’a ait olmadığından, taşıyan’ın bir elemanının yahut şoförünün CMR Frachtbrief üzerine veya başka bir taşıma belgesine “malı iyi durumda teslim aldığı”yolundaki beyanı ve imzası taşıyan’ı sorumluluk altına sokmaz.

 1. Navlunun Ödenmesi:

Navlun ödemesi ancak taşıtan’ın bu protokole konu olan taşıma/taşımalar ile ilgili olarak, kendisine karşı yükümlü olan 3. kişiden navlun (taşıma ücreti) bedelini fiilen tahsil etmesi veya hukuken tahsil etmiş sayılması anından itibaren muacceliyet sürecine girer.

 1. Yukarıdaki hükme uymak kaydı ile navlun (taşıma bedeli), yükün alıcıya veya alıcının malı teslim almaktan herhangi bir sebeple imtina etmesi durumunda da bir depo veya antrepoya (usulü dairesinde, resmi prosedürün ve bildirimlerin tamamlanmış olması kaydı ile) tesliminden itibaren … işgünü içinde, fatura tanzim tarihinde geçerli TC Merkez Bankası Efektif Döviz Satış Kuru üzerinde düzenlenmiş fatura mukabili taşıyan’a ödenir. Bu tarihte (kesin vade) bir ödeme yapılmaması halinde Faturayı ödemekle yükümlü olan şahıs, ayrıca hiçbir ilam ve ihtara dahi gerek olmadan, mütemerrit sayılır.
 2. Taşıyan’a ödenecek temerrüt veya gecikme faizi; (TL bazında) aylık %…’dur. Buna ilişkin muhasebe ve ilave fatura işlemleri de, ilgili mevzuata uygun olarak ayrıca tahakkuk ettirilir.
 3. Taşıyan’ın Hakları ve Sorumlulukları:

Taşıyan’ın teslim aldığı malı, kendisine taşıtan tarafından verilen meşru talimata uygun surette ve kararlaştırılan sürede alıcıya teslim etmek zorundadır.

Taşıyan, bu sözleşmeden doğan yükümünü ifa için taşıtan’a yola ve yüke elverişli araç veya araçlar tahsis etmek uluslararası taşımaya yapma ehliyetini haiz şoförler kullanmak zorundadır.

CMR sigortası yaptırmak da taşıyan’a ait bir sorumluluktur.

Taşıyan’ın yüke ait sorumluluğu aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı takdirde CMR Konvansiyonu ile kendisine yüklenen sorumluluk kadardır.

Taşıyan aracı taşıyan’a sevk edip araç taşıyan’ın emrine ulaştığı anda, taşıyan’ın durumu … ile taşıtan’a bildirir. Bu andan itibaren, araç, …saat boyunca taşıtan’ın yükleme yapmasını hiçbir ücret ödemeksizin beklemek zorundadır. Bu sürenin aşılması halinde taşıyan’ın taşıtan’a tahsisi ettiği araç … gün daha taşıtan’ın yükleme yapmasını bekler. Bu durumda taşıtan her bir beklenen gün için taşıyan’a KDV hariç …USD bekleme ücreti öder. Bu sürecin de aşılması halinde; taşıtan’a karşı hiçbir sorumluluk taşımaksızın taşıyan aracını geri çekebilir. Bu halde taşıtan taşıyan’a bekleme ücretini ve navlun (taşıma ücreti) bedelinin %10’u kadar cezai şartı öder.

Taşıtan, aracın kendi emrine tahsis edildiğinin kendisine … ile bildirildiği andan itibaren 5 saat içinde aracın yüke ve yola elverişli olmadığını, haklı gerekçeleri ile beraber, … ile taşıyan’a yazılı surette bildirmediği takdirde, bu sözleşmenin bu maddesinde yer alan hükümlerin kendisi hakkında tatbikine itiraz edemez.

Bu maddeye konu olan işlerde …  bildirimleri, cumartesi, ve Pazar günleri ile resmi bayram ve tatillerde de yapılabilir.

Taşıyan, yükü teslim aldığı andan itibaren meşru alıcıya teslim anına kadar, meşruiyet içinde hareket etmeyi, ulusal ve uluslararası taşıma mevzuatının ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümlerinin gereklerini yerine getirmeyi, gerekli temel güvenlik önlemlerini almayı, ihtiyaç halinde taşıma ile ilgili pozisyon bilgilerini telefon ile taşıtan’a iletmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 1. Olağanüstü Haller:
 2. Yol üzerindeki kamu görevlilerinin araca veya şoföre herhangi bir fiilen müdahalesi, sel, deprem, aşırı yağış, aşırı sıcak …vs hava ve tabiat hareketleri, ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş, fevkalade hal gibi durumlarda, bunların force majeur olarak taşımayı engellemesi halinde, durum her bir sözleşme tarafı tarafından -üç gün içinde ilgili resmi kurumdan veya Ticaret Odasından yahut UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği)’den ayrıca belgelenmek kaydı ile – diğerine … ile bildirilir. Bu durumda, söz konusu halin ortadan kalkmasına değin her iki tarafın edimleri askıya alınır. Taşıyan böylesi hallerde veya geçiş belgesi yokluğu hallerinde taşıtan’a hiçbir giderim bedeli de ödemez. “Force Majeur”halin ortadan kalkması durumunda tarafların hak ve yükümlülükleri ile edimleri kaldığı yerden devam eder.
 3. Force Majeur’un veya belge yokluğuna bağlı taşıma engelinin … günden fazla sürmesi halinde, taraflar, bir araya gelerek ve bu durumdan taşıyan’ın sorumlu olmadığını peşinen kabul etmek suretiyle araç ve yükün selameti için gerekli tedbirleri alırlar. Bu sürede gerekli tedbirlerin alınması için taraflar bir araya gelemez ise, gerekli tedbirleri, masrafı taşıtan’a ait olmak üzere, taşıyan re’sen alır ve taşıtan’a bildirir.
 4. İhtilafların Halli:
 5. Bu sözleşmeden doğan ihtilafların halli sulhen ve hak sahibi 3. kişilerin Taşıtan’a yönelttikleri taleplerin içeriği de – meşru olması kaydı ile – dikkate alınarak, sözleşme taraflarınca karşılıklı görüşmeler yolu ile çözümlenmeye çalışılır. Bu suretle çözülemeyen ihtilafların hal mercii münhasıran taşıtan’ın ikametgahının bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.
 6. Bu sözleşmenin ekleri ve bu sözleşme ile ilgili yapılmış … de bu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olarak ihtilafların çözümünde nazara alınır.
 7. Taraflar, faturalarını ve kendi ikamet adreslerindeki değişiklikleri karşı tarafa iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığı elden yahut noter marifetiyle iletmek zorundadırlar. Taraflar, birbirlerine geçerli birer suret imza sirkülerini de imza anında, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak teslim etmişlerdir. …/…/…

TAŞITAN                                                                       TAŞIYAN

Kaşe, İmza                                                                      Kaşe, İmza

Ekler:

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat