Alkollü Şoförün Başkasının Ehliyetini Kullanması

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Alkollü Şoförün Başkasının Ehliyetini Kullanması

YARGITAY 9. Ceza Dairesi
Esas: 2013/15677
Karar: 2014/9195
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1- TCK’nın 268. maddesinde düzenlenen suçun oluşabilmesi için failin işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanması gerektiği; somut olayda trafik kontrolünde durdurulan sanığın görevlilere alkollü araç kullandığının tespit edilmesi üzerine idari yaptırım uygulanması sırasında B…’a ait sürücü belgesini ibraz etmesi ve adı geçen adına trafik idari para cezası karar tutanağı ve sürücü belgesi geri alma tutanağı düzenlenmesine neden olması şeklindeki eyleminin TCK’nın 206. maddesinde düzenlenen “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçunu oluşturacağı hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- Kabule göre de;
Sanık hakkında uygulanan TCK’nın 267/7. maddesinin Anayasa Mahkemesinin 17.11.2011 tarih ve 2010/115 esas, 2011/154 sayılı kararı ile iptaline karar verildiği, söz konusu kararın 17.03.2012 tarih ve 28236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasına karşın yürürlüğe girdiği 17.03.2013 tarihine kadar yeni bir yasal düzenlemenin de gerçekleştirilmemesi karşısında, TCK’nın 267/7. maddesinin uygulama kabiliyetinin kalmadığı, ancak aynı maddenin birinci fıkrası gereğince ceza tayin edilebileceği gözetilerek sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 16.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat