Alacaklısına Zarar Verme Kastıyla Mevcudu Azaltma

YARGITAY 7. Ceza Dairesi
Esas: 2006/5477
Karar: 2008/406

İcra İflas Kanununun 331. maddesine muhalefetten sanıklar T… ve arkadaşları haklarında yapılan duruşma sonunda: Beraatlerine dair … 10. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 30.5.2005 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi katılan vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 14.4.2006 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

1-İcra İflas Kanununun 331. maddesi gereğince alacaklısını zarara sokmak maksadıyla malvarlığını eksiltmek ve bu suça iştirak etmekten sanıklar hakkında açılan dava dosyasından;

Borçlu T… Ltd. Şti.nin sahipleri olan T… ve F… karı-koca olup, malvarlıklarını devrettikleri Kaan şirketinin sorumlu müdürünün F…’nın babası ve dolayısıyla T…’un kayınpederi olduğu, ortakları olan sanıklar S…ve N…’ın kardeşi olup F…’nin teyze ve dayısı oldukları,

2-Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan Bilirkişi raporuna göre T… şirketi ile K… şirketi arasındaki alış-verişin muvaazalı olduğunun delilleriyle ortaya konulduğu,

…1. İcra Tetkik Hakimliğinin 2003/45, 2004/112 sayılı kararı ile davacı B… A.Ş.nin istihkak davasının kabulü ile davalı 3. kişinin istihkak iddiasının reddine ve haczedilen malların borçlu T… Ltd. Şti.ne ait olduğunun kabulüne, …1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2003/1355 D.İş sayılı kararı ile alacaklı B… A.Ş.lehine verilen ihtiyati haciz kararına itirazın reddine, …2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2003/1355 esas sayılı dosyasında davacı B… A.Ş.nin tasarrufun iptali davasının kabulü ile borçlu T… Ltd. Şti.ne ait altı araçdan üçünün davalı A… Mühendislik şirketine satışının alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı satış olduğundan tasarrufun iptaline ve davacıya cebri icra yapabilme yetkisi tanınmasına, diğer üç aracın ise davalı K… şirketince iyiniyetli 3. kişilere satıldığı anlaşılmakla K… şirketinin bedelinin alınarak davacıya ödenmesine karar verildiği; böylece anılan kararların katılan B… A.Ş. lehine sonuçlanıp kesinleştiği gözetilmeden, açılan tüm davaların sanıklar lehine sonuçlanıp mahkumiyetlerine yeter delil olmadığından bahisle oluşa uymayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.1.2008 günü oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat