Alacak Davası Dilekçesi


ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
…………… HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                                   
     
 
DAVACI (ALACAKLI)     :
 
VEKİLİ                            :
 
DAVALI  (BORÇLU)        :
 
DAVA KONUSU               :İcra dairesinde itiraz edilen ………… TL: alacağın tahsiline
karar verilmesi talebidir.
 
 
OLAYLAR                        :
1-Müvekkilimin davalı (borçlu) dan olan alacağının tahsili için  ……..tarihinde …………..İcra dairesinde …….. esas sayılı dosya ile takibe başlanmıştır.
2-………emri davalıya (borçluya) …….. tarihinde tebliğ edilmiş ve davalıda süresinde icra takibine haksız ve yersiz olarak itirazda bulunarak takibi durdurmuştur.
3-(itirazın neden haksız olduğu)
4-Açıklanan sebeplerle Mahkemenize başvurarak itiraz edilen …….. TL. alacağın tahsiline karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :İcra Dosyası,…….. ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile; davalının İcra dairesinde haksız ve yersiz olarak itiraz ettiği ………. TL. alacağın ……… tarihinden itibaren kanuni faiziyle birlikte tahsiline Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim
 
Davacı vekili
Av.
 
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu.
Onanmış vekaletname sureti.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat