ALACAK DAVASI DİLEKÇESİ – SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİYLE

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ALACAK DAVASI DİLEKÇESİ – SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

SATIŞA İZİN TALEBİNDE BULUNAN                           : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   : Sebepsiz Zenginleşme Nedeni İle Alacak  Talebimiz Hk.
DAVA DEĞERİ                   : …………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim, davalıdan …….. plakalı, ….. marka, …. model aracı bundan yaklaşık ….. ay kadar önce … ay vadeli olmak üzere………….TL ye satın almıştır. Kamyonetin pazarlığını yaparken….. müvekkilin yanında bulunmuştur. Bu kişi her şeyden haberdardır. Borç bittiğinde aracın noter satışı yoluyla müvekkile devredilmesi hususunda anlaştık.
  2. Müvekkil borcun tamamını ödedikten sonra aracın noter satışını almak için davalıya müracaat ettiğinde davalı aracın ruhsatının kendinde olmadığını belirtmiştir. Müvekkili aracın ruhsat sahibine göndermiştir.Ruhsat sahibi olan ….. ise, müvekkile aracın maliye borcu yatırıldıktan sonra aracın devrini vereceğini söylemiştir. Müvekkil daha sonradan ruhsat sahibi şahsın işyerini kapatarak gittiğini öğrenmiştir.
  3. Müvekkil ile aralarında sözlü anlaşma yapmış olan davalı ….dan ödenmiş olan araç bedelini alarak, satışa konu aracın davalıya iadesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  ………….. Cumhuriyet Başsavcılığının ……./…….. soruşturma no.lu dosyası, tanık beyanları, ödemiş olduğum senetler ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda kısaca açıklandığı üzere ………..Türk Lirası alacağımın dava tarihi itibari ile ticari faiziyle birlikte davalıdan alınarak tarafıma ödenmesine ve yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                                                                           

                                                                                                                      Satışa İzin Talebinde Bulunan Vekili

                                                          Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat