ALACAK DAVASI DİLEKÇESİ

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

ALACAK DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydı ile müvekkilin şimdilik …….. alacağının aynen veya fiili ödeme günündeki kur üzerinden dava tarihinden tahsil tarihine kadar işleyecek en yüksek faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tahsilinin temini ve gemi üzerine rehin hakkı tanınması istemedir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Müvekkilimiz, ……….’de mukim ve uluslararası alanda ticaret yapan bir şirkettir. Bu faaliyetler kapsamında ………… hükümeti ile telefon hattı projesi kapsamında ihtiyaç duyulan telefon direklerini ……. Telekomuna tedarik konusunda sözleşme yapılmıştır.
  2. Bu sözleşme hükümlerinin ifası amacı ile de, ………’da bulunan tahta telefon direği üreticisi bir şirket olan …… Şirketi ile …… satış ilkeleri uyarınca taşıma sözleşmesi akdedilmiştir.
  3. ……… satış sözleşmesi uyarınca müvekkilimiz navlun ve masraflar dahil toplam ……..ödenmiştir. Daha sonra satıma konu olan mallar ……….Limanına gelerek ………’ye taşınmak üzere … gemisine yüklenmiştir.
  4. İlgili gemi uzun zaman geçmesine rağmen varma limanına ulaşmamıştır. İrtibata geçilip nedeni öğrenilmeye çalışılmıştır.
  5. Bunun üzerine müvekkilimiz telefon direklerini aldığı firmaya ve yükü taşıyan gemi donatanına karşı her türlü sorumluluğu getirmesine rağmen bu kişilerin sorumsuz ve tehditkâr davranışları nedeni ile …….. hükümetine karşı olan sorumluluklarına yerine getirmemişlerdir. Bu baskı altında müvekkilimiz gemi donatanları ile doğrudan irtibata geçmiş ve …….. satım ilişkisi çerçevesinde navlun bedelini ödemiş olmasına rağmen tekrar navlun ve her türlü masraf gemi sahiplerine ödemek zorunda kalmıştır. Ancak gemi donatanları müvekkilimizin müzayaka halinde olmasından yararlanarak gerçek navlun bedelinin çok üzerinde fahiş bedeller talep etmiştir.
  6. Müvekkilimin yukarıda detayları sunulan haklı alacağının güvence altına alınmasını teminen, …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …/… sayılı dosyasından …./…./……. tarihinde … gemisinin seferden men’inin sağlanmasını teminen ihtiyati tedbir kararı alınarak uygulanmıştır. İş bu dava söz konusu ihtiyati tedbir kararının devamında açılmıştır.

DELİLLER                           :  Konişmentolar, yük monifestoları, menşei şahadetnameleri, sözleşmeler, yazışmalar ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TTK. md. 1320, 1321 vd., TBK. ve ilgili mevzuat.

CEVAP SÜRESİ                  :  İki haftadır.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, fazlaya ilişkin ve üçüncü kişilere karşı tüm talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile,

1-Müvekkilimin … …ABD Doları tutarındaki alacağının davalıdan tahsiline ve bunu teminen Türk Ticaret Kanununun 1320, 1321 vd. hükümleri uyarınca … gemisi üzerine kanuni rehin hakkı tanınmasına,

2-Davalı tarafça gemi yerine kaim olmak üzere teminat yatırılması halinde alacağın teminattan karşılanmasına imkân tanınmasına ve bu doğrultuda hüküm kurulmasına,

3-Hüküm altına alınacak tazminata, dava tarihinden itibaren devlet bankalarınca uygulanan en yüksek mevduat faiz oranının uygulanmasına,

4-Tüm yargılama giderleri ve tarafımıza takdir olunacak vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini mahkemenizden vekil sıfatı ile saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat