Alacak

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 2008 / 8629

Karar: 2010 / 169

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Dava, davalı banka nezdinde bulunan ve banka çalışanınca zimmete geçirildiği iddia olunan davacı mevduatının tahsili istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, ibraname verilmiş olmasına rağmen davacının üzerinde imzası bulunan ödeme dekontundaki paranın davalı tarafça tazmininin gerekip gerekmediği konusunda olup, mahkemece bu konuda da hiçbir değerlendirme yapılmadan davanın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.(818 S. K. m. 21, 61)

Mevduatının Tahsili İstemi

Dava: Taraflar arasında görülen davada Şanlıurfa 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15.04.2008 tarih ve 2005/802-2008/237 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Numan Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Banka Çalışanın Zimmetine Para Geçirmesi

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankada bulunan hesabından yatırım işlemleri yaptığını ve fon alım satımı için belgelerde eksik olduğunun söylenmesi üzerine bankaca istenilen belgelere imza attığını, ancak, gerçekte kendisi tarafından para çekme işlemi yapılmadığı halde banka çalışanın zimmetine para geçirmesi nedeniyle müvekkilini hesabının boşaltıldığının anlaşıldığını, bu nedenle bankanın zarara ilişkin sadece 56.300,00 TL kısmi ödeme yaptığını ileri sürerek, bakiye 14.911,22 TL’nin tahsilini istemiş, ıslah dilekçesiyle talebini 16.935,00 TL’na yükseltmiştir.

İbranameye Karşı Davacının İleriye Sürdüğü Müzayaka İddiası

Davalılar vekili, müvekkili çalışanınca zimmete geçirilen para için davacıya yapılan 56.300,00 TL tutarındaki ödeme nedeniyle müvekkilinin ibra edildiğini ve davaya konu 11.08.2005 tarihli 16.500,00 TL ödeme dekontunda davacı imzasının bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacı hesabından çekilen paranın tamamının davacıya ödenmesinin gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 16.395,60 TL’nin davalılardan Finansbank AŞ’den tahsiline, diğer davalı banka şubesinin pasif dava ehliyeti bulunmadığından bu davalı hakkında davanın ise reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı banka vekili temyiz etmiştir.

Ödeme Dekontundaki Paranın Davalı Tarafça Tazmininin Gerekip Gerekmediği

Dava, davalı banka nezdinde bulunan ve banka çalışanınca zimmete geçirildiği iddia olunan davacı mevduatının tahsili istemine ilişkindir.

Davalı banka çalışanı Yusuf Ö.’in müşteri hesaplarından zimmetine para geçirdiği ve davacının mevduat hesabındaki eksilme nedeniyle ibraname karşılığı davacıya 56.300,00 TL ödeme yapıldığı konusunda taraflar arasında ihtilaf yoktur. Uyuşmazlık, ibraname verilmiş olmasına rağmen davacının üzerinde imzası bulunan 11.08.2005 tarihli ödeme dekontundaki dava konusu paranın da davalı tarafça tazmininin gerekip gerekmediği konusunda olup, mahkemece bu iki konuda da hiçbir değerlendirme yapılmadan davanın kabulüne karar verilmiştir.

Oysa mahkemece, davalı savunmasında bahsi geçen bu ibranameye karşı davacının ileriye sürdüğü müzayaka iddiasının usulünce değerlendirilerek, taraf iddia ve savunmalarının karşılanması gerekirken, eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi yerinde görülmediğinden kararın bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 11.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat