YÜKLENİCİ FİRMANIN KENDİ EDİMLERİNİ EKSİKSİZ VE TAM YERİNE GETİRMEDEN KENDİ PAYINA DÜŞEN KISIMLAR ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNDUĞU İDDİASI – KANUNDA SAYILAN HALLERDEN HİÇBİRİSİNE UYMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİ

T.C YARGITAY
23.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 4724
Karar: 2016 / 2561
Karar Tarihi: 21.04.2016

ÖZET: Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, kanunda sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 304) (1086 S. K. m. 440)

Dava: Taraflar arasında görülen asıl ve birleşen akdin feshi, tapu iptali ve tescil davasının sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 16.12.2013 gün ve 7317 Esas, 8068 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl davada davalı … ve birleşen davada davalı … vekillerince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

Karar: Asıl ve birleşen davada davacılar vekili, arsa sahipleri müvekkilleri ve diğer paydaşlar ile yüklenici davalı …arasında 29.12.1997 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, anılan sözleşmenin 8. maddesi ile ruhsat tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde (31.12.2001) sözleşmeye konu inşaatın bitirilmesinin kararlaştırıldığını, ancak bugüne kadar 8 bloktan A, B, C, D, E bloklar bitmiş olmasına rağmen F, G, H blokların ise inşaatına hiç başlanmadığını, ancak yapılmamış bloklardan davalı …’ya F/1 bloktan 2 no’lu F/2 bloktan 4 no’lu F/4 bloktan 7 no’lu bağımsız bölümlerin; davalı …’ya ise H/4 bloktan 7 no’lu bağımsız bölümün devredildiğini, söz konusu bağımsız bölümlerde kat irtifakının da kurulduğunu, ancak kat mülkiyetine geçilmediğini, yüklenici firmanın kendi edimlerini eksiksiz ve tam yerine getirmeden kendi payına düşen kısımlar üzerinde tasarrufta bulunduğunu ileri sürerek, anılan sözleşmenin feshine, davalı … adına kayıtlı F blokta 2, 4 ve 7 no’lu bağımsız bölümler ile … adına kayıtlı H blok 7 no’lu bağımsız bölümün tapularının iptali ile miras payları oranında …adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Asıl davada davalı … vekili ve birleşen davada davalı … vekili, davanın reddini istemiştir.

Asıl davada diğer davalılar, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; asıl ve birleşen davanın ayrı ayrı kabulüne, …. Noterliği’nin 29.12.1997 tarih 018981 yevmiye numaralı gayrimenkul satış vaadi yolu ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine,…ilçesi,.. mahallesi … gün ve 2013/7317 esas, 2013/8068 karar sayılı ilamı ile, davalı şirketin gerekçeli karar başlığında hatalı yazılan ünvanının HMK’nın 304. maddesi uyarınca tarafların başvurusu üzerine veya re’sen her zaman düzeltilmesi mümkün maddi hata niteliğinde olduğundan bozma nedeni yapılmadığı belirtilerek, hükmün onanmasına karar verilmiştir.

Bu kez, asıl davada davalı … ve birleşen davada davalı … vekilleri karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı … ve birleşen davada davalı … vekillerinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 08,40’ar TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 21.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...