ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

A D İ O R T A K L I K S Ö Z L E Ş M E S İ

Madde 1- Bu sözleşme ………………………………………. adresinde açılacak ticarethanenin işleyişi ile kâr ve zarar dağılımını, ayrıca masraf paylaşımını düzenlemek üzere akdolunmuştur.

Madde 2- Bu sözleşmenin tarafları bir yanda ………. ……… ile diğer yanda ….. ……..’dır. İşletme adi ortaklık şeklindedir. Ancak işletme …….. ………. adına açılacaktır.

Madde 3- İşletmenin kurulu olduğu dükkân donanımı dükkân sahibine aittir Raflar tezgâhlar gibi tüm kalemler yine dükkân sahibi tarafından yaptırılmıştır. Dükkânın elektrik ve vergi gibi maliye ve belediye ile ilgili ve dükkânın açılması için gerekli tüm çaba ve masraflar da ……. ……. tarafından yapılmış olup, bu uğurda yapılmış bulunan masraflar daha sonra masraflar sütununda paylaşılacaktır. Ancak dükkân demirbaşları ile ilgili masraflar ……. ……… üzerinde kalacak ileride ortaklığın feshedilmesi esnasında da diğer ortak bu demirbaşlar ile ilgili olarak bir hak talep edemeyecektir. Ancak bu demirbaşların bakım, onarım ve değişim masrafları ortaklık bütçesinden karşılanacaktır.

Madde 4- Dükkânın işleyişi ile ilgili olarak her türlü gider (kira vergi, stopaj, eleman gideri, sigorta, apartman ortak giderleri, telefon, elektrik, su, sair tüm giderler) ortaklık bütçesinden karşılanacaktır.

Madde 5- Dükkânda devamlı surette bulunacak ……. ……….. içinde ayrıca tarafların belirleyeceği bir ücret tespit edilecek ve de bu ücret de yine ortak masraflar sütunundan karşılanacaktır.

Madde 6- Dükkânda her türlü …………………………………… ve diğer kalemlerdeki malların ticareti yapılacaktır. Bu malların alımı görevi ……… ……..’a ait olacaktır. Aynı kişi bu malların irsaliyelerinin ve de faturalarının temini ile ……………………….’a gönderilmesinden de sorumlu olacaktır. Sermayenin hesaplanması bu malların alım değeri üzerinden yapılacaktır. Mallar ile ilgili kar marjı ve satış sistemi (peşin veresiye) ortaklar arasında ayrıca kararlaştırılacaktır.

Madde 7- Mallar ile ilgili toplanan nakit, çek ve senetlerden (önce nakit kısmından) yukarıda açıklanan kalemlerdeki masraflar düşüldükten sonra kalan kısımdan kar bölüşülecektir. Hesaplaşma ilk …… ay için haftalık, daha sonraki aylar içinse aylık olarak yapılacaktır.

Madde 8- Ticarethanenin vergi mükellefiyeti ile ilgili ve diğer resmi ya da gayrı resmi ödeme ve harcamalarına eşit oranda katkıda bulunmayı ………. …….. taahhüt eder. Vergilendirme ile ilgili olarak periyodik olarak her ay giderler ve gelirler hesaplanarak gelir vergisi nispeti de göz önü ne alınarak hesap yapılacak ve çıkan oranda ……… …….. işletmeye borçlanacaktır. Ortaklığın bozulması halinde çıkarılacak vergi hesabını ……….. ……………… peşin olarak ……….. ………’na ödemeyi taahhüt ve kabul eder.

Madde 9- Ticarethanenin gelir ve giderleri ile geleceği hakkında her türlü karar ortaklar tarafından birlikte kararlaştırılacaktır.

Madde 10- ……… ……….. üzerine bulunan dükkânı diğer ortağın izni olmaksızın devredemez, kapatamaz, yanına ortak alamaz veya kısmen tadil edemez. Bu gibi durumlarda ortağının her türlü zararını karşılamak durumundadır. Aynı şekilde …….. ……….. da işletmenin her türlü mal ihtiyacını karşılamak durumundadır. Tıkanıklık durumunda diğer ortağın zararını karşılamak durumundadır. Mal ile ilgili tüm bağlantıları ve ödemeleri (borçlanmayı) ……………. ……………. yapacak ödeme ve borçlanma konusunda hesaplaşmalar aylık periyotlar tamamlanmadan gerçekleştirilecektir.

Madde 11- Sözleşme …… yıl süre ile geçerli olacak ve ../../200.. tarihinden ../../200.. tarihine kadar sürecektir. Bu süre sonunda sözleşme tarafların hesaplaşması ile sona erecek, taraflar isterler ise sözleşmeyi uzatabileceklerdir.

Madde 12- Sermayenin ve karın hesaplanmasında resmi kayıtlar esas alınacaktır. (Faturalar ve ticari defterler gibi)

Madde 13- Bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda taraflar ………………….. Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler

ORTAK ORTAK

…………….. …………….

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat