AÇIK ALAN KİRA SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

AÇIK ALAN KİRA SÖZLEŞMESİ

AÇIK ALAN KİRA SÖZLEŞMESİ

 

1- Taraflar

Bir tarafta ………. Genel Müdürlüğü diğer tarafta ………….. A.Ş.’dir. ………. Genel Müdürlüğü Kısaca “……….”; ………. A.Ş. “kiracı”, hizmetin gerçekleşeceği ………. Liman İşletmesi Müdürlüğü ise “işletme” diye adlandırılacaktır.

2- Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.3.8 maddesi gereğince, Kiracı tarafından limana getirilecek/götürülecek olan dökme katı eşyanın ve mamul maddelerin stoklanması amacıyla ……. Liman İşletmesi Müdürlüğü arazisinde bulunan ekli krokide taralı olarak gösterilen açık arazinin kiraya verilmesi, kiralayan tarafından bu arazi üzerinde tesis yapılması, yapılan bu tesise dökme katı eşya ve mamul madde stoklanması ve bu hizmete yönelik her türlü elleçleme araçlarının çalıştırılmasını kapsar. Bu sözleşme hükümlerini taraflar peşinen kabul ederler.

3- Kira Süresi ve Yer Teslimi

Taşınmazın kira süresi …/…/…. tarihinden itibaren …/…/…. tarihine kadar ….. yıldır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra 15 (onbeş) gün içinde, taraflarca yapılacak bir tutanakla yer teslimi yapılacaktır. Kiracı tarafından yerin teslim alınmaması durumunda, tebligata gerek kalmadan kiracı’ya 15 (onbeş) gün ek süre tanır. Bu süre sonunda yer teslim alınmamışsa sözleşme kendiliğinden fesh edilmiş sayılır.

4- Kira Bedeli ve Ödeme Süresi

Kiraya verilen alanlar yaklaşık (000) m² başına ………. ABD Doları/Ay’dır.

Kiracı kira bedelini aylık ve peşin olarak her ayın en geç 7. günü saat 16.00 ya kadar ……. adına işletme veznesine makbuz karşılığı, o günkü T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden TL olarak ödeyecektir. kiracı belirlenen süre içerisinde bu yükümlülüğünü yerine getirmez ise sözleşmenin 11.1 maddesi hükümleri uygulanacaktır.

Kira bedelinin ödenmesinde gecikme olduğu takdirde ödemedeki gecikmenin her günü için 6183 sayılı kanun uyarınca vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına uygulanan faiz oranında “bir güne düşen miktar bulunarak” gecikme zammı tahakkuk ettirilerek ………. alacağı olarak tahsil edilecektir. Gecikmeli ödemede bir sözleşme döneminde iki kereden fazla olamaz aksi takdirde sözleşmesinin 11.1 maddesi hükümleri uygulanır.

5- Teminat

Kiracı kendisine teslim edilen taşınmazda meydana gelecek hasar ve zarara veya herhangi bir nedenle ……….’ye doğacak borcuna karşılık, muteber bir Türk Bankasından alacağı kesin, süresiz ve limit içi ABD Doları bazında 3 aylık kira bedeli teminat mektubunu yer teslimi esnasında işletmeye verecektir.

6- Teminatın Geri Verilmesi

Sözleşme sonunda; kiracı’nın ……….’ye borcunun kalmadığı ve kiralanan taşınmazda herhangi bir hasar ve zararın meydana gelmediği belirlendikten sonra yatırmış olduğu teminat kendisine veya vekiline geri verilecektir.

Kiracı’nın herhangi bir nedenle borcu doğmuş ise, bu miktar ……….’ce teminattan kesilir. Teminat miktarı kiracı’nın meydana getirdiği borçlara ve hasar bedeline yetmezse, eksik kalan kısım kiracıdan talep ve tahsil edilecektir.

7- Kiracıya Ait Masraflar

Kiracı kiralanan açık araziye yapacağı tesisle ilgili her türlü masrafı karşılamak zorundadır. Bu konuda hiçbir şekilde ……….’den talepte bulunamaz.

Kiracı kiraladığı açık araziye ile buraya yapacağı tesisle ilgili her türlü masrafı (Elektrik, su, vb.) vergi, gümrük vergisi, resim ve harçları ödemekle yükümlüdür. Kiracı’nın tesiste çalıştıracağı tüm personelin ücret, maaş vb. gibi hak edişleri, vergi ve sigorta primleri ile çalışanlarla ilgili diğer yükümlülükler, sözleşmenin tasdikine ilişkin noter, pul, harç vb. diğer masraflar kiracı’ya aittir.

8- ……….’ye Ait Masraflar

Kiralanan taşınmazların emlak vergisi ……….’ye aittir.

9- Kiraya Verilen Taşınmazın Kullanım Hakkı

Kiralanan açık araziye kiracı tarafından kurulan tesisin kullanım hakkı kiracı’nın kendisine ait olup, sözleşme hükümlerine uygun şekilde kullanılacaktır. Kiracı, ……….’nin bilgisi ve kontrolü dışında tesisle ilgili herhangi bir değişiklik yapamaz, kira süresi ve sonunda tesisi tamamen veya kısmen bedelsiz dahi olsa başkalarına (resmi kuruluşlar dâhil) devredemez, kiralanan araziyi bedelli ya da bedelsiz olarak kendisi dışındaki herhangi bir kimse ile ortak kullanamaz.

10- Sorumluluk

Kiralanan açık arazi üzerinde kiracı tarafından yapılacak tesisin bu sözleme hükümlerine ve ticari esaslara göre kullanım ve idaresi tamamen kiracıya aittir. Kiracı kullanım sebebiyle doğacak her türlü mali, hukuki, idari ve cezai sorumluluklar, (çevre kirlenmesi ile ilgili olanlar dâhil) başkalarının uğrayacağı tüm maddi, manevi zararlar ile açık arazi üzerine yapacağı tesisle ilgili alınması gereken izinlerden, ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı denetimlerden sorumludur.

………., kiralanan yerin kiralama amacına uygun olarak kullanılabilmesi için kiracının resmi mercilere yapacağı her türlü yasal müracaatlarda gerekli izinleri verecek gerekirse yetkilendirecektir.

11- Tahliye ve Sözleşmenin Feshi Sebepleri

1- Kiracı tarafından bu sözleşme maddelerine kısmen olsun uyulmadığı hallerde veya diğer fesih hallerinin doğmasında (kira ücretlerini ödememek, taahhütlerini yerine getirmemek, sağlık kurallarına uymamak, kuracağı ve çalıştıracağı tesisle ilgili gerekli izinleri almamak, tesiste gümrük mevzuatına aykırı dökme katı eşya bulundurmak, almak, satmak vb. gibi), ………. sözleşme süresinin dolmasını beklemeden durumu kiracı’ya ihtarname ile bildirir. İhtarnamenin kiracı’ya tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sözleşmeye aykırılık giderilmediği takdirde, ……….’nin sözleşmeyi fesih etme ve taşınmazların tahliyesini isteme hakkı vardır. ……….’ce taşınmazların tahliyesinin istenmesi durumunda, 30 (otuz) gün içerisinde 11.3 madde hükümleri doğrultusunda tahliye edilecektir.

Kiracı, tahliye kararının tebliğinden itibaren geçen her gün için, kira bedeli yerine aylık kira bedelinin bir güne düşen miktarının 4 katını maktu tazminat olarak ödemeyi kabul eder.

2- Kira sözleşmesinin bitiminde; kiracı kiraladığı açık araziye kurduğu tesisi sökecektir.

3- Kiracı süresinden önce sözleşmeyi fesih etmek isterse, bu durumu en az 30 gün önce yazılı olarak ……….’ye bildirmek zorundadır. ……….’ce kiracı’nın talebinin kabul edilmesi halinde, tahliyenin yapıldığı ayın kirası tam olarak alınır ve sözleşme fesh edilir.

12- Sözleşmenin Yenilenmesi

Kiralanan taşınmazların bulunduğu çevredeki gelişmeler dikkate alınarak yeni dönemde ………. kendi tespit ettiği kira ve şartlarla kiralama süresini uzatmak isterse en geç kira sözleşmesinin bitim tarihinden en az 2 ay önce kiracı’ya yazılı olarak bildirecektir. Kiracı bu şartları kabul ettiğini en geç sözleşmenin bitim tarihinden 45 gün önce ……….’ye bildirirse kiralama süresi uzatılabilecektir. Tüm bu görüşmeler iyi niyet kuralları dâhilinde olacak ve kiracı’ya yeni dönem için öncelik tanınacaktır.

Kiracı’nın, ………. tarafından talep edilen bedeli kabul etmemesi veya bu süre içinde bir bildirimde bulunmaması durumunda; sözleşme süresinin bitim tarihinde taşınmazı tahliye edecektir. Tahliye edilmediği takdirde sözleşmenin 11. maddesi hükümleri uygulanacaktır. kiracı bu durumda ……….’den hiçbir hak talep etmeyecektir.

13- Taşınmazın Kullanılması

Kiracı, kiraladığı taşınmazlar (arazi) üzerinde her türlü emniyet tedbirlerini alacaktır. Bu durumlara uymayıp, Kiracı’nın ihmali ve kusuru sonucunda ……….’nin veya diğer kişilerin taşınır ve taşınmazlarında maddi veya manevi bir zarar meydana gelir ise, kiracı bu zararı tazmin edecektir.

14- Genel Hükümler

1- Kiracı kullanacağı taşınmaz ve/veya tesisin elektrik, su, kanalizasyon vb. işlemlerini kendisi çözecektir. Kiracı şayet yukarıdaki işlemleri ……….’nin tesislerinden faydalanarak çözer ise ……….’nin mevcut tarifesine uygun olarak ücret ödemeyi kabul edecektir.

2- Kiracı’nın iflası veya hukuki varlığının sona ermesi halinde sözleşme kendiliğinden fesh edilmiş sayılır. ……….’nin, sözleşmenin feshinden dolayı doğacak her türlü hakkı saklıdır.

15- Özel Hükümler

1- Kiracı, kurduğu tesisin kullanımı ve yükleme boşlatma sırasında Çevre Kirliliği mevzuatına uygun, her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Tesisin işletilmesi ve gerekirse sökülmesi esnasında çevreye verilecek kirlilikten vb her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Bu konulardan dolayı Limana gelecek her türlü cezayı kiracı Ödemekle yükümlüdür.

2- Kiracının kuracağı tesis, bu tesise getirilecek/götürülecek eşyaya, ayrıca liman sahalarında yapabileceği her türlü hasar ve ziyandan kiracı sorumlu olacaktır.

3- Kiracı, kiraladığı açık arazi haricinde ilave arazi kiralamak istediği taktirde, tarifesinde belirtilen ücretten az olmamak üzere, limanca tespit edilecek bir ücret üzerinden yine Liman İşletme Müdürlüğünce kiralama yapılabilecektir.

4- Kiralanan açık arazi üzerinde kiracı tarafından yaptırılacak tesisin inşası, depo olarak kullanımı için Gümrük Mevzuatı, mahalli idareler vs. açısından gerekli yasal izinler, işlemler ve masraflar vb. kiracı tarafından yerine getirilecektir.

5- Kiracı ………. Limanına minimum toplam .000 ton/yıl yük getirmeyi taahhüt etmektedir. Firmanın taahhüt ettiği yük miktarından eksik kalan kısmı için ………. ABD Doları üzerinden hesaplanacak miktarı cezai şart olarak ödemeyi kabul eder.

6- Sözleşme ile belirlenen Limanlara, Limanlarda oluşabilecek mücbir sebeplerden dolayı yükün yükleme/boşaltması imkânsız hale geldiği takdirde, bunun sorumluluğu KİRACI’da olmayacak ve aynı maddede belirlenmiş olan minimum toplam yük haddi ve buna bağlı cezai şart uygulanmayacaktır.

16- Sözleşmede Belirlenmeyen Hususlar

Sözleşmede belirtilmeyen hususlarda TCDD Liman Hizmetleri Tarife hükümleri uygulanacaktır. Tarife harici ortaya çıkabilecek problemler ise ………. ile kiracı’nın ortak mutabakatı ve iyi niyet kuralları içerisinde çözümlenecektir.

17- İhtilafların Hallinde Yetkili Merci

Taraflar arasında halledilemeyen ihtilafların çözümünde … mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

18- Tarafların İkametgâhı

Tarafların ikametgâhı aşağıda gösterilmiş olup, bu adreslere yapılan bilcümle tebligat o taraflarca kabul edilmiş sayılır. Adres değişikliği diğer tarafa noter aracılığıyla 15 gün içinde bildirilecektir.

İşbu sözleşme taraflar arasında 3 nüsha olarak …/…/… tarihinde düzenlenmiş ve imza edilmiştir.

… Liman Hizmetleri                                        Kiracı

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat