ADİ KOMANDİT ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ (6762 Sayılı Kanuna göre)

TCK m. 136 nedir?

ADİ KOMANDİT ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ (6762 Sayılı Kanuna göre)

ADİ KOMANDİT ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1: KURULUŞ

Aşağıda Adları, Soyadları, İkametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında bir Adi Komandit Şirket kurulmuştur.

Kurucuların Ad – Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu

1 – …(Komanditer)…

2 – … (Komanditer)…

3 – … (Komanditer)…

4 – … komandit sayılabilmesi için en az bir komanditer ortağın varlığı zorunludur. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilir. Ortaklar arasında tüzel kişi varsa ticaret ünvanı merkezi (açık adres) ve uyruğu belirtilmelidir.

MADDE 2: ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin ünvanı “…  ADİ KOMANDİT ŞİRKETİ”dir.

MADDE 3: AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

MADDE 4: ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi … İli, … İlçesindedir. Adresi …’dır.

MADDE 5: SERMAYE

Şirketin sermayesi …, TL. (… Türk Lirası)‘dır.

Sermayenin; …  TL’si Komanditer ortak … …TL’si Komanditer ortak … … TL’si Komanditer ortak … TL’si Komanditer ortak …  tarafından ödenmiştir.

MADDE 6: ŞİRKETİN TEMSİLİ

Şirketi temsile komanditer ortak/ortaklar … yetkilidir.

Şirketin temsili, temsile yetkili komanditer ortağın/ortakların tek başına/birlikte şirket ünvanı altında atacağı/atacakları imzasıyla/imzalarıyla mümkündür.

 MADDE 7: ŞİRKETİN HESAP DÖNEMİ

… Takvim yılıdır.

 

 

 

MADDE 8: ŞİRKETİN KAR VE ZARARININ DAĞITIMI

Her takvim yılı sonunda düzenlenecek kar ve zarar hesabı ile bilançoya göre oluşacak kar veya zarar ortakların sermaye payları oranına göre

%…  si Komanditer ortak …

%…  si Komanditer ortak …

%…si Komanditer ortak …

%…si Komanditer ortak …  arasında bölünür ve dağıtılır.

MADDE 9: ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirketin süresi tescil tarihinden itibaren başlamak üzere (…..) yıl olup sürenin bitiminden bir ay önce ortaklardan herhangi birisi tarafından şirketin feshi yazılı olarak istenmediği takdirde şirket aynı süre ile uzatılmış sayılır.

MADDE 10: İLÂN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün önce yapılır.

MADDE 11: ŞİRKETİN FESHİ

Şirketin süresinin bitiminden veya daha önce ortakların oybirliği/çoğunluğuyla şirketin feshine karar verilmelidir.

MADDE 12: KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat