AÇIK HAVA REKLÂM TEŞHİR SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

AÇIK HAVA REKLÂM TEŞHİR SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta; ……… Hizmet Veren Şirket

Diğer tarafta; …… Hizmet Alan Şirket aralarında aşağıda yazılı şart, şekil, hüküm ve esaslar çerçevesinde mutabakata varılarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

2- Konu

İşbu sözleşmenin konusunu Ek-1’de belirtilen ve mülkiyeti …… yıl boyunca hizmet alan şirkette olan ve Türkiye geneli Pano İl Yer Listesi’nde belirtilen kavşak panoları hakkında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3- Süre

İşbu sözleşme, ../../…. tarihinde yürürlüğe girecek olup, ../../…. tarihinde sona erecektir. Sözleşmenin bitiminden sonra Taraflar diğer yıllar için bakım, onarım, tamirat, tahsis bedeli vb. hizmetler adına yıllık periyotlar halinde karşılıklı anlaşılacak bedel üzerinden yeni bir sözleşme yapacaklardır.

4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

1- Hizmet alan şirketin ……. sene mülkiyetinde olan ve Türkiye genelinde bulunan kavşak panolarının (Ek-1) bulunduğu arazilerin malikleri, resmi kurum ve kuruluşlar nezdindeki her türlü izin, vergi, yazışma, kiralama, tahsis, bakım, onarım, tamirat, vd. isim altındaki işlemleri, bu kişi veya kurumlara yapılacak kira, tahsis bedeli, vergi resim vd. ödemeler hizmet veren şirket tarafından sağlanacaktır. Diğer yıllar için yıllık periyotlar halinde karşılıklı anlaşılacak bedel üzerinden mutabakata varılacaktır. Anlaşamama durumunda hizmet alan şirket, panolarla ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

2- Hizmet veren şirket, kavşak panolarının dikileceği yerlerin tapuda kayıtlı olan malikleri ile bir kira sözleşmesi yapacak ve bu kira sözleşmelerini, hizmet alan şirket lehine ilgili tapu müdürlüğü nezdinde ………. yıl süre ile “tapuya şerh” verecektir. Tapuya şerh ile ilgili işlemler hizmet veren şirket tarafından yürütülecek ve kira sözleşmelerinin tapuya şerhi ile ilgili her türlü tapu harcı ve diğer harcamalar hizmet veren şirket tarafından karşılanacaktır.

3- Söz konusu süre boyunca hizmet veren şirket tarafından, bu panolar ile ilgili olarak her türlü bakım, onarım, temizlik, aylık periyotlar halinde kontrol vb. hizmetleri de ayrıca sağlanacaktır. Pano dikimleri sırasında, arazi sahiplerinin ihtilafı sebebiyle veya karayolları izinlerinin verilmediği noktalarda adet listedeki yedek panolar hizmet alan şirketin izniyle yapılacaktır. Ayrıca hizmet veren şirket, ayda bir düzenli olarak panoların resimlerini çekip dijital ortamda ve rapor halinde hizmet alan şirkete yollamakla yükümlüdür.

4- ………. adet pano için Toplam bedel; ………. + KDV’dir. Toplam bakiye bedelin %……….’sı sözleşmeyle birlikte nakit ………. + KDV bakiyenin %……….’ı ………. gün sonra ../../…. tarihinde, geriye kalan %………. iş tesliminde fatura karşılığı ………. iş günü içerisinde hizmet alan şirket tarafından hizmet veren şirkete ödenecektir. Hizmet veren şirket %………. bedel tutarı olan ………. USD (………. Dolar) + KDV’lik teminat çekini hizmet alan şirkete sözleşme imzasıyla birlikte vermekle yükümlüdür ………. adet pano tesliminden sonra, teminat çeki hizmet veren şirkete ödenecektir. Ödemelerde ödemenin yapılacağı günkü Merkez Bankası Döviz Satış Kuru göz önüne alınacaktır.

5- Ödemeler, hizmet veren şirketin ………. Bankası ………. Şubesi No: ………. TL hesabına yatırılacaktır.

6- Söz konusu panoların zamanında takılmaması, yerinden kaldırılması vs. durumlarında beher ay için pano başına ………. USD tutarında bir meblağı hizmet veren şirket bir hafta içinde hizmet alan şirkete nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür.

7- Takılan panolar, hırsızlık ve tabii afetlere karşı ………. tarafından sigortalanacaktır.

8- ………. adet panonun yer seçiminde elektrikli olmasına öncelik verilecektir ancak yol Panolarına Karayolları sınırlarında Enerji bağlantı izni verilmediği vs. durumlarda bu iznin verilmesi veya Belediye hudutlarındaki panolar için hizmet alan şirketin talebi halinde enerji bağlantı başvuru ve hizmetleri hizmet veren şirket tarafından, hizmet alan şirket adına temin edilecek. Diğer ………. yıl için ………. yılının sonunda karşılıklı anlaşılacak olan şartlarda devam edilecektir.

9- Teknik özellikler ve bilgiler ektedir. Panolar teknik şartnameye göre ………. sene boyunca yıkılmayacak ve çürümeyecek şekilde üretilecektir.

10- Hizmet veren şirket sözleşme konusu kavşak panolarının dikileceği yerlerin ……….’nın kapsama alanında olan yerler olacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde hizmet alan şirket sözleşmeyi önceden ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmayarak feshedebilir.

5- Tebligatlar

İşbu sözleşme kapsamında yapılacak her türlü bildirim, yazılı olarak, tarafların birinci maddede belirtilen adreslerine ya da daha sonra yazılı olarak bildirecekleri diğer adreslere yapılacaktır, işbu sözleşmede yer alan taraflar, Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için yukarıda yazılan adreslerin yasal ikametleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Bu adreslere yapılacak olan her türlü yazılı bildirim, ilgili tarafa tebliğ edilmese dahi tebliğ edilmiş kabul edilecektir. Taraflar bu adresler dışında diğer bir yeri yasal ikametgah olarak belirleyecek olurlarsa, yeni adreslerini bu değişikliği izleyen 10 (on) gün içinde diğer taraflara yazılı olarak bildirmeyi, aksi takdirde yukarıda belirtilen adreslere yapılacak her türlü takibat icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

6- Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Sözleşme konusu hizmetin sürdürülmesi boyunca doğacak ihtiyaca göre, işbu Sözleşme’nin yürürlük süresi içerisinde, Sözleşme hükümleri çerçevesinde tarafların yazılı mutabakatı ile yapılacak ilavelerle yeni düzenlemeler ve mükellefiyetler getirebilir. Bu ekler de aynı usulle yürürlükten kaldırılmadığı sürece, Sözleşme sonuna kadar Sözleşme hükmü olarak geçerli olacaktır.

Değişiklikler tarafların yasal yetkiye sahip temsilcilerince imzalanmadıkça geçerli sayılmaz.

7- Gizlilik

Hizmet veren şirket, hizmet alan şirket tarafından verilecek bütün bilgi ve evrakı ticari sır ve gizli bilgi olarak değerlendirecek, üçüncü taraflara kopyalamayacak ya da sunmayacak, kendi personelini sadece işin gerektirdiği ölçüde bilgilendirecek ve sadece kendi işi için kullanacaktır. Ancak yasal mecburiyetler sebebiyle yetkilendirilmiş şahıs ve şirketler bu zorunlulukların dışındadır.

Bu gizlilik maddesi Sözleşme süresince ve hatta Sözleşme sona erdikten sonra dahi süresiz olarak geçerli olacaktır.

Hizmet veren şirket, gizlilik maddesinin ihlalinden doğacak her türlü zararı hizmet alan şirkete tazmin etmeyi ve bu ihlalin Sözleşme’nin haklı nedenle derhal feshine sebep olacağını kabul ve taahhüt eder.

Bu maddenin hizmet veren şirket tarafından ihlal edilmesi halinde, hizmet alan şirket sözleşmeyi herhangi bir ihbara gerek kalmadan ve herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmayarak derhal feshedebilir.

8- Cezai Şart

Hizmet veren şirket işbu sözleşme ile yükümlendiği edimlerinden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmezse, ………. USD tutarında bir meblağı cezai şart olarak hizmet alan şirkete ödeyecektir. Hizmet veren şirket işbu cezai şartın fahiş olmadığını ve mahkemelerden tenkisini istemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9- Ekler

Sözleşme’nin taraflarının; şirketleri temsile yetkili kişilerinin imza sirkülerleri Sözleşme’ye eklenecektir.

İşbu sözleşmenin ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarını teşkil etmekte olup Sözleşme’nin her ne suretle olursa olsun sona ermesi halinde söz konusu ekler de kendiliğinden geçersiz sayılacaktır.

10- Bölünebilirlik

Maddelerden herhangi birinin yasal ya da başka bir sebepten ötürü geçersiz olması durumunda diğer maddeler, Sözleşme’nin esaslı maddelerinden olmamaları şartı ile, geçerliliğini sürdürür.

11- Mali Yükümlülükler

İşbu Sözleşme’den doğan damga vergisi hizmet veren şirket tarafından ödenecektir ve ödendiğine dair belge hizmet alan şirkete ibraz edilecektir.

12- Devir Yasağı

Hizmet veren şirket, işbu Sözleşme ile aldığı hakları ve yetkileri tamamen veya kısmen herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye hizmet alan şirketin yazılı onayı olmadan devredemez. hizmet alan şirket işbu sözleşmeden doğan haklarını ve yetkilerini tamamen veya kısmen herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye devredebilir.

13- Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her hangi bir ihtilafı öncelikle iyi niyetli müzakereler ile çözmeyi kabul ederler. İhtilafın müzakere edilerek çözülmemesi durumunda ………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Hizmet Veren Şirket                                        Hizmet Alan Şirket

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat