ACENTELİK SÖZLEŞMESİ – YOLCU TAŞIMA

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ACENTELİK SÖZLEŞMESİ – YOLCU TAŞIMA

ACENTELİK SÖZLEŞMESİ
(Yolcu Taşımacılığı)

  1. TARAFLAR VE KONU

Firma Unvanı        Belge Numarası  Belge Türü   Merkezi Adresi

…………………        ………………     ……….….    …………….

…………………        ……………….     ………….    ……………….

Yukarıda unvan, belge numarası, belge türü ve merkez adresi yazılı yetki belgesi sahipleri arasında Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden bu acentelik sözleşmesi imzalanmıştır.

  1. KAPSAM

… taşımacı firması, … firmasını karayoluyla şehirlerarası/uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acente olarak tayin etmiştir.

  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

Bu sözleşme, acente olacak tarafın acentelik hizmeti vermeye başladığı tarihten itibaren başlar ve taşımacının yetki belgesi süresinin sonuna kadar devam eder. Bu süre hiçbir şekilde taşımacının yetki belgesi süresinin bitiş tarihini geçemez. Taraflardan biri noter kanalı ile fesihnamenin bir nüshasını Ulaştırma Bakanlığına bir nüshasını da diğer tarafa göndermek kaydıyla acentelik sözleşmesini fesh etmedikçe bu sözleşmenin geçerliliği aynı süre kadar uzar.

Taraflardan biri; tek taraflı olarak bu sözleşmeyi fesh etme hakkını haizdir. Sözleşme süresinin bitiminden …  önce taraflardan birinin usulüne uygun bir fesih ihbarnamesi ile bu sözleşme fesh edilebilir. …/…/…

  1. YÜKÜMLÜLÜKLER

…  taşımacı firmasına ait yolcu biletlerinin satış işlemleri ile diğer acentelik hizmetleri, acente olarak tayin edilen … firması tarafından yapılacaktır.

Bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden dolayı taraflar; Bakanlığa ve üçüncü şahıslara karşı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen sorumluluk ve yükümlülükler bakımından müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdür.

  1. MALİ KONULAR

… taşımacı firması, … acente firmasına; acentelik hizmetleri karşılığında … şeklinde hizmet bedeli öder.

  1. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLDUĞU YER

Bu sözleşme … ilindeki/ilçesindeki/beldesindeki … adresinde/adreslerinde geçerlidir.

TAŞIMACI                                                        ACENTE

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat