ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ

 ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ

 

TEMLİK EDEN                    : ………………………………………………

TEMELLÜK EDEN              : ………………………………………………

MUHATAP                            : ………………………………………………

KONU                                                : Muhatap(borçlu) nezdinde temlik eden (alacaklı) lehine doğmuş ve doğacak alacağın Temellük edene aşağıdaki şartlarla temlik edilmesidir.

TEMLİK ŞARTLARI                       :

  1. Temlik eden …………………., Muhatap ……………………. nezdinde doğmuş veya doğacak alacaklarının ……………TL (…………………………………….TürkLirası) miktarını, fer’ileri ve teminatları ile birlikte karşılıksız olarak Temellük Eden …………………’ye gayrikabili rücu olarak devir ve temlik ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
  1. Temlik eden işbu sözleşmeyi imzaladığı tarihte muhataptan yukarıda belirtilen şekilde alacağı bulunduğunu ve temlik konusu alacağını daha önce başka bir gerçek ya da tüzel kişiye temlik etmediğini beyan, kabul ve taahüt eder.
  1. Temlik eden, işbu temlik ile yukarıda belirtilen muhatap nezdinde doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacaklarını ferileri ile birlikte temellük eden ………………………….’ye gayrikabili rücu olarak devir ve temlik ettiğini, böylelikle ……………… TL tutarındaki borcunun ferileriyle birlikte ödeninceye kadar, alacak üzerinde herhangi bir hakkının kalmadığını ve bütün hakların talep, tahsil ve ahzukabz yetkisinin Temellük Eden ………………….’ye geçtiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
  1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından dolayı taraflar arasında doğacak her türlü ihtilaf halinde temellük edenin defter, kayıt ve belgelerinin münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, taraflar beyan ve kabul ederler.
  1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından dolayı taraflar arasında doğacak her türlü ihtilaf halinde …………….. Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, bu maddenin bir yetki sözleşmesi olduğunu taraflar beyan ve kabul ederler. …./…./………..
TEMLİK EDEN TEMELLÜK EDEN
…………………………………………         …………………………………………       

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat