ACENTELİK SÖZLEŞMESİ FESHİ VE ACENTELİK VEKALETİ AZLİ İHTAR

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ACENTELİK SÖZLEŞMESİ FESHİ VE ACENTELİK VEKALETİ AZLİ İHTAR

………………………… NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN           :

VEKİLİ                      :

MUHATAP                :

KONU                        : Acentelik Sözleşmesi Feshi ve Acentelik Vekaleti Azli ile İhtarname

AÇIKLAMALAR     :

 

  • ……. Sigorta A.Ş. (“Şirket”) ile ………… Sigorta ve Aracılık Hizm. Ltd. Şti (“Acente”) arasında imzalanan Acentelik Sözleşmesi …………………Noterliği’nin……………….. tarih ve …………… yevmiye sayılı ve ………………… Noterliği’nin …………………..tarih ve …………………….. yevmiye sayılı onayları ile onaylanmış bulunmaktadır.Acentelik Sözleşmesi’nin …………….. ile ilgili …… Maddesine aykırı hareket etmenizden dolayı, Acentelik Sözleşmeniz Şirketimiz tarafından feshedilmiştir.
  • Acentelik Sözleşmesi’nin ……… maddesinde belirtildiği üzere, …………………Noterliği’nin ……………….. tarih ve …………… yevmiye sayılı Vekaletname ile verilen vekillik görevinden azledilmiş bulunmaktasınız.
  • İşbu fesih ve azlin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde,

Acentelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan ve nakden ve defaten ödemeniz gereken, ……… tarihi itibarı ile (henüz vadesi gelmemiş kredi kartları bakiyesi ….. dahil) ……. TL alacağın , fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz’e ödenmesini, ödeme yapılmaması durumunda yasal yollara müracaat edilerek, alacağımızın faiz, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı ile birlikte tahsili edileceğini ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Sayın Noter;

Üç nüsha olarak hazırlanan işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebellüğ şerhli olarak tarafıma iadesini talep ederim.

İhtar Eden Vekili

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat