ABONELİK SÖZLEŞMESİ – ADSL

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ABONELİK SÖZLEŞMESİ – ADSL

ABONELİK SÖZLEŞMESİ

      (ADSL)

TARAFLAR

ADSL Abonman Sözleşmesi

ADSL abonesi olmak için müracaat eden…………………………………………… ile

………………………A.Ş adına Müdürlüğümüz arasında iş bu sözleşme akdedilmiş ve aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır.

1- Aboneliğin Erişim Adresi:

2– Aboneliğin Tebligat Adresi:

3– Aboneliğin Başlangıç Tarihi …/…/… Bitiş Tarihi …./…/…

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

4- Sözleşme süresi (kısa süreli tesisler dışında) imzalandığı tarihten itibaren içinde bulunduğu takvim yılının sonuna kadardır. Sözleşme……………’un ve abonenin 15 gün önceden yazılı bildirimi ile sona erdirilmediği takdirde aynı şartlarla gelecek her takvim yılı için yürürlükte kalır.

TEBLİGAT İLE İLGİLİ HUSUSLAR

5– Abonenin yukarıda yazılı adresine yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Abone tebligat adresinde yapacağı değişiklikleri yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde yeni adrese tebligat yapılmamasından dolayı … sorumluluk kabul etmez.

6- … abonenin tebligat adresine borç ihbarnameleri kayıtsız gönderebilir. Bu adrese diğer tebligatlar taahhütlü olarak gönderilir. Tebligatın yapıldığı adreste abonenin veya tebliğ yapılabilecek kimsenin bulunmaması halinde borcun ödenmesi için … tarafından verilen ödeme süresi sonuna kadar beklenir. Bu süre içinde borcun ödenmemesi halinde………….., abonenin ADSL erişimini kapatmaya ve sözleşmeyi iptal etmeye yetkilidir.

KULLANIM ŞARTLARI

7- Abone ADSL hizmetini kendi ihtiyaçları için kullanır, başkalarına kullandırmaz. Aksi taktirde … sözleşmeyi fesh etmeye yetkilidir. Abonenin ADSL hizmetini başkalarına kullandırması borç ile yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

8- Bina içi dağıtım şebeke (Ankastra) yapımı aboneye aittir. Bina içi şebekesi olmayan binalara tesis edilecek devrelere dışında yapılabilecek her türlü müdahele nedeniyle ortaya çıkacak aksaklıklarda … sorumluluk kabul etmez.

9- Abone Tebligat Adresi Değiştirme Kapama, Hız Değişikliği, Abonelikten vazgeçme, gibi isteklerini yazılı olarak …’a bildirmekle yükümlüdür … bunları içermeyen veya mevzuata aykırı düşen istekleri karşılama zorunda olmadığı gibi isteklerden ve bunların karşılanmamasından dolayı bir sorumluluk kabul etmez.

HAK,  YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

10– Abone …’un bilgisi dışında ADSL erişim hızı ve erişim hattı üzerinde ek ve değişiklik yapamaz Bu şekilde bir ek ve değişiklik tespit edildiğinde devre, … tarafından kapatılır. Sakıncalı görülen ek ve değişiklikler kaldırılır. Abone … mevzuatı ve tarifesi gereğince alınması gereken tazminat ile yerinde bırakılarak tescili uygun görülen ek ve değişiklikler için tarifesi karşılığı tahakkuk ettirilecek ücretleri ödemekle yükümlüdür. Tazminat ve ücretlerin ödenmemesi halinde … sözleşmeyi iptal etmeye yetkilidir.

11- Abonenin bu sözleşme hükümlerine uymaması veya mevzuata uymayan isteklerini sağlamak amacıyla çeşitli yollara saparak ADSL erişim hakkında herhangi bir işlem yaptırdığı anlaşıldığında, … sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilecektir. Abone bundan dolayı herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacaktır.

12– Abone, ADSL aboneliğinin geçici olarak haberleşmeye kapatılmasını istemesi halinde, ücret tahakkuk ve tahsilatı devam eder.

13- ADSL hizmetini veraseten devir almak isteyen mirasçılar, devir ve tescil işlemi tamamlanıncaya kadar bu sözleşme hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

14– Abone, sözleşme süresinin bitimi ve sözleşmede belirtilen koşulla ile … yasa, tüzük ve yönetmeliklerine aykırılık nedeniyle aboneliğine son verildiğinde …’a ait teçhizat ve dahili tesislerin aynen ve sağlam olarak geri vermek, aksi halde bunların bedelleri veya tespit edilen zarar ve hasar karşılığı olarak …’a rayiç bedel üzerinden fatura edilecek parayı kayıtsız ve şartsız ödemekle yükümlüdür.

15– Abone tesisatı …’un sistem ve teçhizatına zarar vermeyecek şekilde kullanmak ve korumak zorunluluğundadır. Abone tesisatın kurulmasından sonra çıkacak sakıncaları gidermekle ve bu nedenle yapılması gereken değişiklikler dolayısıyla …’ca yapılacak masraf ve tarifesine göre tahakkuk ettirilecek ücretleri ödemekle yükümlüdür.

16– Lokal şebeke içinde veya dışında malzemesi abone tarafından verilerek tesis edilen hatlar, …’a devredilmiş sayılır Abonenin hattının aktarılması veya aboneliğin sona ermesi durumlarında bu tesisler … ’un malı olur. abone bu yüzden hak ve tazminat isteğinde bulunamaz … bu hat ve tesislerden dilediği şekilde yararlanır.

17– … uygun gördüğü takdirde abone nezdinde bulunan teçhizat ve tesisatın teknik vasıflarının uygunluğunu kontrol edebilir. Abone kontrolle görevli personele izin vermek ve gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. Kontrol, görevli personelin bağlı bulunduğu Müdürlüğün izni ile yapılır.

18– Elde olmayan veya yasal nedenlerle ADSL aboneliğinin haberleşmeye kapatılması veya yetkili mercilerce kullanma hakkına haciz konularak haberleşmeye kapattırılması veya ADSL hizmetinin bulunduğu yerin yasal kurumlarca mühürlenmesi gibi hallerde abone, …’dan hiçbir hak tazminat isteğinde bulunamaz. Abone sözleşmenin devamı süresince kendisine fatura edilecek tüm ücretleri ödemekle yükümlüdür.

19- Abone ADSL hizmetinde kullanmak üzere kurduğu ya da kuracağı teçhizatın, şebekeye uyumluluğu performansı ve özelliklerinden sorumludur. Bunların kurulmasında ortaya çıkacak aksaklıklardan … sorumlu değildir.

20- Abone, aboneliğin başlama ve bitiş tarihleri ile yapılan haberleşmenin ve bunların ücretleri ile diğer borçların belirlenmesinde ve diğer hallerde … kayıtını itirazsız kabul eder.

21– ADSL hizmetin …’dan kaynaklanan arıza veya kanuni nedenlerden dolayı kesilmesi halinde, abone …’dan hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamaz.

22–  … ile abone arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleşmeler ait damga pulları ve diğer resimler abone tarafından ödenir.

İHTİLAF VE YETKİLİ MERCİİ

23- Abone … ile arasındaki ilişkilere dair yasa, tüzük ve yönetmelikler ile bu sözleşmede yer almamış genel mevzuat hükümlerine aynen uymayı yasa, tüzük ve yönetme-ilkeler ile ücret tarifeleri üzerinde sonradan yapılacak bütün değişikliklerin kendisine de uygulanmasını, bunlara aykırı hal ve hareketleri nedeniyle … ile arasında ortaya çıkacak bütün anlaşmazlıkların giderilmesinde …………… mahkeme ve mercilerinin yetkili bulunduklarını kabul ve taahhüt eder.

24– … Onayı alınmayan cihazlar ADSL, hizmetinde kullanılmaz. …/…/…

… AŞ.                                                                      Abonman

Kaşe                                                               Ad Soyad

İmza                                                                    İmza

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat