4-5 ÖRNEK İCRA EMRİNİN İPTALİ TALEBİ

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

4-5 ÖRNEK İCRA EMRİNİN İPTALİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO               :………../………… Esas
İTİRAZ EDEN BORÇLU :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                    :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ALACAKLI                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                     : Yetkiye, Borca, Faize ve Faiz Oranına İtirazımızdan İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Yukarıda numarası yazılı dosyadan müvekkile gönderilen Örnek 4-5 icra emri müvekkile tebliğ edilmiştir. Ancak gönderilen icra emri usule uygun düzenlenmediğinden süresi içerisinde itiraz ile takibin iptalini talep zorunluluğu doğmuştur.
  2. Müvekkile gönderilen icra emrine ilişkin tebliğ zarfı üzerinde ilam örneğinin de ekte olduğu belirtilmişse de, zarfın içerisinde İcra emrinden başka bir belge bulunamamıştır. Bu usule aykırılık gönderilen icra emrinin iptalini gerektirmektedir.
  3. Öte yandan, alacaklı tarafından icra takibine konu edilen İcra Emrinde hangi alacak kalemlerine hangi tarihlerden itibaren ne kadar faiz işletildiği belli değildir. Bu husus da yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince İcra Emrinin iptalini gerektirir.
  4. Yine icra emrinde takip öncesi işlemiş faiz tutarı olarak gösterilen faiz tutarı son derece fahiş olup, takipten sonrası için de asıl alacağa En Yüksek Ticari Faiz talep edilmesi ilama ve yasa hükkümlerine aykırıdır. Mahkemece gönderilen İcra Emrinin bu sebeple de iptali zorunludur.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle takibin iptaline, bu olmazsa müvekkile gönderilen 4-5 Örnek İcra Emrinin iptaline karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim.

İtiraz Eden Borçlu Vekili

                                                                                                              Av.

EK: Vekâletname sureti.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat