ABONELİK SÖZLEŞMESİ – ISDN

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

ABONELİK SÖZLEŞMESİ – ISDN

ISDN ABONELİK SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

Bu Sözleşme, merkezi … adresinde bulunan … ile … adresinde mukim ABONE … arasında imzalanmıştır.

Bu Sözleşme’de … “…”,  … ise “ABONE” olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme’de, … ve ABONE, birlikte “TARAFLAR”, tek başlarına ise “TARAF” olarak isimlendirilmişlerdir.

 

2-TANIMLAR

Bu Sözleşme’de geçen,

TÜKETİCİ                                         : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

ABONE                                              : ISDN HİZMETİ’nden yararlanan ve … ile bu Sözleşme’yi imzalayan TÜKETİCİ’yi,

ISDN: S ISDN HİZMETİ/HİZMET      : Ses, görüntü, veri gibi her türlü bilginin sayısal bir ortamda birleştirilip aynı hat üzerinden iletilmesinin sağlandığı haberleşme ağı üzerinden verilen hizmeti,

TARİFE                                              : …’un bu Sözleşme kapsamında yapacağı iş ve HİZMET’lerin karşılığı olarak ABONE’den alacağı ücretleri,

TAHSİLAT BİRİMLERİ                     : … adına tahsilat yapma yetkisi bulunan tüzel kişiler ile … tahsilat servislerini,

MÜCBİR SEBEPLER                       : HİZMET’in sağlanmasına engel teşkil eden deprem, su baskını, tayfun, salgın hastalık, lokavt, grev, yangın, savaş, seferberlik ve olağanüstü hal ve benzeri olağan veya olağanüstü sebepler, resmi makam veya yetkili mercilerin işin yapılmasını engelleyici veya geciktirici kararlarını,

ifade eder.

İşbu Sözleşme’de tanımı yapılmayan hususlarda, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda, 2813 sayılı Telsiz Kanununda ve diğer ilgili yönetmeliklerde, kararlarda ve tebliğlerde yer alan tanımlar geçerli olacaktır.

3-SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Bu Sözleşme’nin konusu, ABONE’ye tahsis edilen numaralı ISDN HİZMETİ ile ilgili olarak … ve ABONE’nin karşılıklı hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

4-TALEP EDİLEN HİZMET TÜRÜ VE TARİFE PAKETİ

4.1. Talep Edilen HİZMET:      ISDN BA ()           ISDN PA ()

4.2. Seçilen TARİFE Paketi:   …’dir.

4.3. … tarafından uygulanacak TARİFE paketlerine, bunların içeriğine ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere … işyerlerinden veya www… adresinden ulaşılabilinecektir. …, ayrıca, TARİFE değişikliklerini yürürlüğe girmeden önce, ABONE’lerine duyuracaktır.

5-TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ABONE’nin gerekli koşulları (adresin kapalı olması, adreste 18 yaşından büyük birinin bulunmaması, adresin yetersiz veya yanlış olması, ankastrenin bulunmaması, arızalı olması veya standartlara uygun olmaması gibi) sağlamaması nedeniyle bağlantının gerçekleştirilememesinden, … sorumlu değildir.

5.2. …, ISDN sistemleri üzerinden verdiği HİZMET’lerden ABONE’nin yararlanmasını sağlayacak, ABONE, bu HİZMET’lerin karşılığı olarak … TARİFE’sinde belirlenen ücretleri ödeyecektir.

5.3. ABONE’nin yazılı olarak bildirdiği adresine yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. …, ABONE’nin fatura tebligat adresine faturasını/faturalarını kayıtsız gönderebilecektir. Bu adrese diğer gönderiler taahhütlü gönderilecektir. ABONE’nin adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde, yeni adresine tebligat yapılmamasından … sorumluluk kabul etmez.

5.4. ABONE’nin ISDN hattının geçici olarak haberleşmeye kapatılması, … TARİFE’sine göre alınması gereken aylık ücretlerin alınmasına engel değildir.

5.5. ABONE, … tarafından yazılı yapılması istenen bildirimleri yazılı olarak, müşteri hizmetlerini arayarak veya internet aracılığıyla yaptığı bildirimleri ise 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak …’a sunmakla yükümlüdür. Süresinde bildirimde bulunulmaması halinde istek işlemden kaldırılır.

… tarafından şifre kullanımına veya elektronik işlem kayıtlarına yönelik uygulamalara geçildiğinde, bu bildirimlerin usulünde ABONE’ye bilgi verilerek değişikliğe gidilebilecektir.

…, ABONE’nin isteğinin mücbir sebepler veya teknik imkansızlıklar nedeniyle karşılanmamasından sorumlu değildir.

5.6. ABONE, devir, numara değişikliği, nakil ve unvan değişikliği gibi isteklerini yazılı olarak …’a bildirecektir.

ABONE’nin abonelikten vazgeçme isteminde bulunması halinde ise, bu isteğini yazılı olarak veya müşteri hizmetlerini arayarak ya da internet aracılığıyla …’a bildirme hakkı vardır. Müşteri hizmetleri aranarak veya internet aracılığıyla …’a bildirilen abonelikten vazgeçme istemleri karşısında, ISDN hattı, bildirimin yapıldığı gün haberleşmeye kapatılacaktır. ABONE, müşteri hizmetlerini arayarak veya internet aracılığıyla yaptığı bildirimi 5.5’inci madde uyarınca 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak …’a iletmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde yazılı bildirimde bulunulmaması halinde, Sözleşme, … tarafından feshedilmeyecek ve ISDN hattı haberleşmeye açılarak, abonelik devam ettirilecektir.

Abonelikten vazgeçme isteminin, sadece yazılı şekilde bildirilmesi veya internet aracılığıyla ya da müşteri hizmetleri birimi aranarak iletildikten sonra 10 (on) gün içerisinde yazılı şekilde …’a sunulması üzerine, ABONE’nin kimliğini ispatlaması koşuluyla, işbu Sözleşme feshedilecektir.

…, ABONE’nin aboneliğe son verme yönündeki yazılı talebinin kendisine ulaşmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde talebi yerine getirecek ve işbu Sözleşme’nin sona erdiğini, yine bu süre içerisinde ABONE’ye yazılı olarak bildirecektir.

Söz konusu bildirimden sonra …, varsa, kalan alacakları için ABONE’ye fatura gönderecektir.

…, ABONE’ye son faturasını gönderirken, varsa, kullanılmayan süreye ait ücretleri ABONE’nin fatura borcundan düşecek ve kalan tutarı 15 (onbeş) gün içerisinde ABONE’ye iade edecektir.

5.7. ABONE tarafında ISDN hattına bağlanacak cihazların Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylanmış olması gerekir. …, gerekli hallerde ABONE cihazlarının teknik vasıflarını kontrol edebilecektir. ABONE, kontrole izin vermek ve gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

Onaysız cihaz kullanıldığının tespiti halinde, onaysız cihaz onaylı cihaz ile değiştirilinceye kadar, ISDN hattı … tarafından haberleşmeye kapatılacaktır.

Onaysız kullanılan cihazlardan kaynaklanan aksaklıklardan … sorumlu olmadığı gibi, ortaya çıkan zarar ABONE’den tahsil edilecektir.

5.8. ABONE’nin hile veya muvazaa yoluna saparak ISDN hattı ile ilgili herhangi bir işlem yaptırdığının anlaşılması halinde, hileli ve muvazaalı işlemle ilgili her türlü sözleşme geçersiz sayılacak ve … işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak yazılı bildirimiyle feshedebilecektir. Söz konusu fesihten dolayı, ABONE herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.

5.9. … ile ABONE arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleşmeler için vergi, resim, harç ve fonlar, yasaların yükümlü kıldığı TARAF’ça karşılanacaktır. Yasalarla böyle bir belirlemenin yapılmadığı durumlarda ise, … ile ABONE arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleşmelerden kaynaklanan vergi, resim, harç ve fonlar ABONE tarafından karşılanacaktır.

5.10. Teknolojik gelişmeler ve hukuki düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle, …, ISDN HİZMETİ’ni ve bu HİZMET üzerinden verilen katma değerli servisleri uygulamaya almak, değişiklik yapmak, kaldırmak veya yenilemek hakkına sahiptir. Bununla birlikte, …’ un yetkili merciin belirlediği sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla TARİFE’lerinde değişiklikler yapma hakkı bulunmakta olup, …, bu değişiklikleri yürürlüğe girmeden önce, ABONE’lerine duyuracaktır.

5.11. …, kendisi tarafından belirlenen ve usulüne uygun biçimde duyurduğu sebepler nedeniyle, aylık fatura tarihinden önce belirlenen miktardaki haberleşme bedelini, ara ödeme adı altında ABONE’den talep edebilecektir.

5.12. …, ABONE’ye ait bilgileri ABONE’nin yazılı onayı olmadan, üçüncü şahıslara veremez. …, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgileri yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara vermekle yükümlüdür.

5.13. Ulusal numaralandırma planında değişiklik yapılması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, …, 1 (bir) ay önceden ABONE’yi bilgilendirmek kaydıyla, ISDN numarasını değiştirebilecektir.

5.14. …, ABONE’nin başvuru sırasında verdiği kişisel bilgiler ile ibraz ettiği belgelerin doğruluğunu kontrol amacı ile ilgili kuruluşlara başvurarak ABONE hakkında bilgi edinebilecektir. İbraz edilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ya da yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda ve … tarafından gerekli görülen hallerde, ABONE beyanında ve taahhüdünde belirtilenlerin aksine bir hususun tespit edilmesi üzerine, … tek taraflı olarak yazılı bildirimiyle Sözleşme’yi feshedebilecektir.

5.15. ABONE, adına kayıtlı ISDN HİZMETİ’ni sadece ticaret amacıyla üçüncü kişilere sunamaz. …, aksine davranışlarda, işbu Sözleşme’yi feshetmeye yetkilidir.

5.16. Bina içi dağıtım şebekesinin (ankastre) standartlara uygun olarak yapımı ile bakım ve onarımı ABONE’nin sorumluluğundadır. ABONE’nin bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan dolayı, … sorumluluk kabul etmez.

5.17. …’un teknolojik gelişmeler paralelinde teknik hizmetlerde yapacağı değişikliklerden dolayı ABONE’nin kullandığı ve … tarafından kurulumu yapılmamış olan cihaz ile değişiklik gerektiğinde, yeni cihaz temininden ABONE sorumludur.

5.18. ABONE, …’un gerekli altyapıyı kurması halinde, …’dan aldığı tüm hizmetlere tek fatura düzenlenmesini kabul eder. Birden fazla hizmet için tek fatura düzenlenmesi halinde, faturada hizmetlerin bedeli ayrı ayrı gösterilecektir.

5.19. ABONE’nin, …’dan aldığı diğer hizmetlerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu Sözleşme’ye konu HİZMET’in aboneliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı yapılacak kapama ve fesih işlemine engel değildir.

5.20. ABONE, beyan ettiği bilgilere ait değişiklikleri yazılı olarak …’a bildirmedikçe, … kayıtlarında yer alan bilgiler geçerli olacaktır.

5.21. ABONE, yasalarla kendisine yüklenen ve/veya ileride ihdas edilecek her türlü mükellefiyeti yerine getirmeyi taahhüt eder.

5.22. ISDN devirleri tescil tarihinden itibaren geçerlidir. ISDN HİZMETİ’ne ait tüm borçlar ödenmedikçe ve eski ve yeni ABONE tarafından, devir anında belirlenemeyenler dahil, sonradan çıkacak borçların ödeneceği kabul ve taahhüt edilmediği sürece devir işlemi yapılamaz.

5.23. ABONE’nin vefatı halinde ISDN HİZMETİ’nin veraseten devir tescil işlemi tamamlanıncaya kadar, mirasçı/mirasçılar, bu Sözleşme hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

5.24. ABONE, … ile arasındaki ilişkilere dair kanun, tüzük ve yönetmeliklere aynen uymayı, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile … TARİFE’lerinde sonradan yapılacak bütün değişikliklerin kendisine de uygulanmasını kabul ve taahhüt eder. ABONE’nin bu değişiklikler karşısında her zaman için Sözleşme’yi feshetme hakkı vardır. ABONE ile … arasında ortaya çıkacak bütün uyuşmazlıkların giderilmesinde, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi veya Sözleşme’nin ifa edileceği yer mahkemesi veya davalının veya vekilinin dava açıldığı zaman orada bulunmaları şartıyla, Sözleşme’nin yapıldığı yer mahkemesi veya ABONE’nin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi ve bu yerlerdeki İcra Daireleri yetkilidir.

5.25. Teknolojik gelişmeler ve hukuki düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle, işbu Sözleşme’nin hükümleri … tarafından ABONE’ye 1 (bir) ay öncesinden ve yazılı olarak bildirilmek koşuluyla, tek taraflı olarak değiştirilebilir. ABONE’nin, yapılan maddi değişiklikleri uygun görmemesi halinde, o zamana kadar birikmiş borçları dışında hiçbir sorumluluğu olmaksızın, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı vardır.

5.26. Mücbir sebep halleri, şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, ABONE’lerin veya üçüncü kişilerin hileli bir biçimde hatları bloke etmeye çalışmaları ve hukuki düzenlemelerden ya da işbu Sözleşme’den kaynaklanan sebepler başta olmak üzere, …’un kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle, sağlanan HİZMET kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durabilir. …, belirtilen durumların yanında, kendisinin bir başka kurum veya kuruluştan aldığı hizmetlerde oluşan aksamalar veya üçüncü şahıslarla kurum veya kuruluşların sebep olduğu hizmet sürekliliğini veya tesisini engelleyen etkenler nedeniyle HİZMET’in sağlanamamasından da sorumlu değildir. ABONE, söz konusu hallerde …’dan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.

5.27. …, ABONE’nin yararlandığı HİZMET ve ek hizmetlerin tamamı veya bir kısmının kullanımı için, gerekli görmesi halinde, ABONE’ye şifre tahsis edebilir. Şifre tahsis edilmesi halinde ABONE, kendisine tahsis edilen şifre altında yapılmış olan her türlü işlemden tamamıyla sorumlu olacaktır.

ABONE şifresinin, üçüncü kişiler tarafından öğrenilmemesi için gerekli tüm önlemleri alacak, şifresinin herhangi bir nedenle başkası tarafından öğrenilmesi ve kullanılması durumunda uğrayabileceği zararlar ile işlem ve tasarrufların sonuçlarından sorumlu olacaktır.

5.28. ABONE’nin …’a olan ve başka bir hizmetten kaynaklanan borcunu ödememesi durumunda, ISDN talebi, ancak söz konusu borç ödendikten sonra değerlendirmeye alınacaktır.

5.29. … tarafından, ABONE’nin hattının normal kullanım düzeyinden çok daha fazla kullanıldığının veya yeni ABONE olmuş ise, kullanım düzeyinde bir anormalliğin tespiti halinde ya da ABONE zararına hukuka aykırı veya hileli bir faaliyetin varlığı konusunda …’un haklı bir şüphesinin var olması durumunda, ABONE’nin çıkarının da korunması amacıyla, …, ABONE’ye bilgi vermek suretiyle, aylık fatura tarihinden önce belirlenen miktardaki haberleşme bedelini ara ödeme adı altında talep edebilecek ve ISDN hattı’nı haberleşmeye kapatılabilecektir.

5.30. ABONE, adına kayıtlı ISDN hizmetini amacı dışında kullanamaz. …’ un yazılı izni olmadıkça, başkalarına kullandıramaz. Aksi takdirde, …, tek taraflı olarak, yazılı bildirimiyle Sözleşme’yi feshetmeye, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmaya ve işlem yapılmak üzere Telekomünikasyon Kurumu’na bildirimde bulunmaya yetkilidir. ABONE’nin ISDN HİZMETİ’ni başkalarına kullandırması, borç ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

5.31. ABONE, ISDN HİZMETİ’ni sadece bağlantı adresinde bulundurarak kullanım hakkına sahip olup, bağlantı adresi dışında üçüncü şahıslara, deneme amaçlı dahi olsa, kullandıramaz.

5.32. ABONE, …’un bilgisi dışında ISDN erişim hızı ve/veya erişim hattı üzerinde ek ve/veya değişiklik yapamaz. Bu şekilde bir ek ve/veya değişiklik tespit edildiğinde, sisteme zarar veren veya … tarafından kaldırılması talep edilen ek ve/veya değişiklikler kaldırılacaktır. Bu durumda … yazılı bildirimiyle işbu abonelik sözleşmesini feshetmeye ve yapılan ek ve/veya değişiklik nedeniyle uğranılan zararın tazmini için dava açmaya yetkilidir.

5.33. ABONE, Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler başta olmak üzere hukuki düzenlemelere aykırı davranması veya Sözleşme’nin süresinin bitmesi nedeniyle aboneliğine son verildiğinde, …’a ait teçhizatı aynen ve sağlam olarak geri vermekle, aksi taktirde, bunların bedellerini veya tespit edilen zarar ve hasar karşılığı olarak … tarafından rayiç bedel üzerinden fatura edilecek parayı kayıtsız ve şartsız ödemekle yükümlüdür.

5.34. TARAFLAR, tesisatı birbirlerinin sistem ve teçhizatına zarar vermeyecek şekilde kullanmak ve korumak zorundadırlar. TARAFLAR’dan her biri, tesisata verdiği zararı gidermekle ve bu bağlamda, gerçekleştirilmesi gereken değişiklikler nedeniyle yapılacak masrafların belgelenmesi kaydıyla, tahakkuk ettirilecek ücretleri ödemekle yükümlüdür.

5.35. …, kamu düzeni, milli güvenlik, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hattı geçici bir zaman için kullanabilecektir. Bundan dolayı, ABONE hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamayacaktır.

5.36. Hukuki düzenlemeler ve mücbir sebepler nedeniyle, ISDN aboneliğinin haberleşmeye kapatılması veya ISDN teçhizatının bulunduğu yerin yasal kurumlarca mühürlenmesi gibi hallerde, ABONE, …’dan hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamayacaktır. ABONE Sözleşme’nin devamı süresince, kendisine fatura edilecek ücretleri ödemekle yükümlüdür. Ancak, …’un kusurundan kaynaklanan nedenlerle, ISDN HİZMETİ’nde 1 (bir) günde aralıksız 3 (üç) saati aşan trafiği etkileyen arıza (kesinti) meydana gelmesi durumunda, kesinti süresinin tamamına karşılık gelen süre için ücret iadesi yapılacaktır. Tam saati doldurmayan saat kesirleri için ücret iadesi yapılmayacaktır. … kayıtlarında bulunmayan veya mutabakat sağlanamayan kesinti süresi için ücret iadesi yapılmaz.

…, sadece bina ankastresine kadar olan hat arızaları konusunda servis verecek olup, bina içerisindeki bağlantı(lar), modem ve PC ayarlarından sorumlu değildir. Ancak, …, ABONE’ye ürün temini, kurulum ve servis desteği sağlamaya dönük uygulamalar yapabilecektir.

5.37. ABONE, internet ortamındaki haber gruplarında veya sohbet ortamlarında göndereceği elektronik posta mesajlarında, kanunlara veya ahlaka aykırı herhangi bir amaç güden toplu tanıtım, postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz. Hakaret, pornografi, yasadışı, toplum ve ahlak anlayışına ters içerikler barındıran mesajlar gönderemez.

Diğer ABONE’lerin haklarının ihlal edildiği bu tür durumlarda, işbu Sözleşme, …’ un tek taraflı yazılı bildirimiyle feshedilir.

5.38. ABONE, internet erişim hizmetinden yararlanırken, başta Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, fikir ve sanat eserleri, markalar, patent hakları gibi fikri ve sınai haklara ilişkin mevzuat hükümleri olmak üzere ilgili tüm hukuki düzenlemelerin hükümlerini ihlal etmemeyi, işbu Sözleşme ile kabul etmiştir.

5.39. …, kendi kusuru olmaksızın internet trafiği sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak/iletilecek bilgilerden ve internet platformunda yayınlanan ya da kendi yayınladığı bilgilerin tam doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda ABONE tarafından hiçbir zaman sorumlu tutulmayacaktır.

5.40. ABONE, internet ortamında izne tabi alanlara (ulusal, uluslararası, devlet ve/veya özel kuruluşların gizli bilgi ve dokümanlarının bulunduğu ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlar) izinsiz olarak girmemeyi ve bu alanlarda herhangi bir işlem yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

5.41. …’ dan kaynaklanmayan nedenlerle oluşabilecek trafik artışları sebebiyle, maddi ve manevi herhangi bir zarara uğramamak için, antivirüs, antispam ve firewall gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almak ABONE’nin sorumluluğundadır. …’dan kaynaklanmayan nedenlerle oluşacak trafik artışları sonucunda ABONE’nin uğrayacağı zararlardan … hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. ABONE, gerekli duyurular ile … tarafından sunulan ücretli/ücretsiz güvenlik hizmetlerine ait bilgilere www… adresinden ulaşabilecektir.

5.42. … tarafından devrelerin hazır hale getirilmesi, ancak, ABONE tarafında cihazın temin edilememesi, binanın hazır olmaması gibi nedenlerle hazır halde bulunan hizmetten yararlanılmaması durumunda tüm sorumluluk ABONE’ye aittir. Söz konusu hallerde, …, ABONE’den TARİFE’sindeki ücreti almaya başlayacaktır.

5.43. HİZMET’e ilişkin arıza-bakım ve müdahale süreçleri, …’un mevcut İşletme-Bakım Usul ve Esaslarına göre gerçekleştirilir. …, işbu Sözleşme’ye konu HİZMET açısından Telekomünikasyon Kurumu tarafından belirlenecek HİZMET kalitesi standartlarına uyacaktır.

… kayıtlarında bulunmayan veya mutabakat sağlanamayan kesinti süresi için ücret iadesi yapılmaz.

6-ÖDEMELER

6.1. ABONE, TARİFE’si karşılığı tahakkuk ettirilecek ücretleri, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.

6.2. … son ödeme tarihinden önce ABONE’ye ulaşacak ve belirli bir ödeme süresini ihtiva edecek şekilde fatura gönderecektir. ABONE, ödemelerini faturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin yapmakla yükümlüdür. Faturanın adrese ulaşmaması halinde, ABONE fatura bilgilerini … işyerlerinden ve TAHSİLAT BİRİMLERİ’nden öğrenebilecektir.

6.3. …, teknik olarak mümkün olması halinde, ABONE’nin isteği üzerine, ücrete tabi ayrıntılı fatura düzenlenmesini sağlayacaktır.

6.4. ABONE’nin ödeyeceği fatura tutarı, dönem tahakkuk tutarından ara ödeme tutarlarının tenzilinden sonra kalan aylık borç tutarını belirtecektir.

6.5. ISDN HİZMETİ’nin fatura tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, …, son ödeme tarihini takip eden 3’üncü günden itibaren ISDN HİZMETİ’ni haberleşmeye kapatmaya ve iş bu sözleşme’yi tek taraflı olarak yazılı bildirimiyle feshetmeye yetkilidir.

6.6. ABONE fatura tutarlarını, …’un belirleyeceği şekilde TAHSİLAT BİRİMLERİ’ne ödeyecektir. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için ABONE, ücretlerin zamanında ve usulüne göre ödenmemesi nedeniyle, … tarafından uygulanacak ekonomik veriler dikkate alınarak belirlenen ve düzenlenen faturalarda yer alan faiz oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak gecikme bedelini, ayrıca, bu Sözleşme’nin feshedilmesi halinde fesih tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizini ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.7. ABONE, işbu Sözleşme’nin feshine neden olan borcunu ödemediği taktirde, …, ABONE adına kayıtlı diğer ISDN hatlarını da yazılı bildirimiyle haberleşmeye kapatmaya ve sözleşmelerini feshetmeye yetkilidir.

6.8. Faturaya yapılacak olan itirazlar ödemeyi durdurmayacaktır. ABONE’nin itirazının haklı bulunması durumunda, iade edilmesi gereken tutar hesaplanarak, ABONE’nin talebi doğrultusunda, 15 (onbeş) gün içinde ABONE’ye iade edilecek ya da ABONE’nin ilk düzenlenecek faturasından mahsup edilecektir.

6.9. ABONE, aboneliğinin başlama ve bitiş tarihleri, yapılan haberleşme sayısı ve ücretler ile diğer borçların belirlenmesi ve diğer anlaşmazlık hallerinde bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz … kayıtlarıyla karşılaştırılacaktır. ABONE’nin itirazı ile … kayıtlarının birbirini tutmaması halinde, … kayıtları esas alınacaktır. Bu durum, ABONE ile … arasındaki ihtilafın yargıya intikali durumunda ABONE’nin başka delillere başvuramayacağı şeklinde yorumlanamaz.

6.10. Borcun süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle dosyasının … Hukuk Servisine intikalini müteakip, yasal yollara müracaat edilmeden önce, ödeme talebinde bulunan ABONE, borcunu, gecikme bedeli ve T.C.Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlarda avans faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7-SÖZLEŞME’NİN FESHİ

7.1. Sözleşme’de yazılı olan mükellefiyetleri yerine getirmeyen TARAF, Sözleşme’ye aykırı davranmış olur ve diğer TARAF’ça Sözleşme feshedilebilir. İşbu Sözleşme’yi, TARAFLAR’dan birinin herhangi bir sebeple feshetmesi durumunda, TARAFLAR, … kayıtlarına göre doğmuş ve doğabilecek tüm borçları ödemekle yükümlüdür.

7.2. Bu Sözleşme’nin ABONE’nin Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle … tarafından feshedilmesi durumunda, ABONE’den peşin olarak tahsil edilen aylık ücretler iade edilmeyecektir.

Fesih tarihine kadar tahakkuk ettirilecek tutarlar ile fesih tarihinden tahsil edileceği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C.Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlarda avans faizi ABONE’den tahsil edilecektir. Tahsili gereken ücret ABONE tarafından rızaen ödenmediği takdirde, hükmen tahsil edilecektir.

8-SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme TARAFLAR’ca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşmenin süresi, yürürlük tarihinden yıl sonuna kadardır.

TARAFLAR’dan biri, bu Sözleşme’yi süresi sona ermeden en az 15 (onbeş) gün önceden karşı TARAF’a ihbarda bulunarak feshetmediği takdirde, Sözleşme aynı koşullarla gelecek her takvim yılı yürürlükte kalacaktır.

9-SÖZLEŞME’NİN EKLERİ

Seçilen TARİFE paketini, hattınıza verilmesi istenen/istenmeyen özellikleri, fazla neşir bilgilerini, kişisel bilgilerin işlenmesine ve sesli ve/veya yazılı mesaj yolu ile reklamların gönderilmesine izin verilip verilmeyeceğini içeren Ek Form, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

ABONE, Ek Form’un tamamını okuyarak, gerekli işaretlemeleri yapacak, … da, ABONE’nin Ek Form’da yapmış olduğu işaretlemeye göre işlem tesis edecektir. ABONE, Ek Form ile vermiş olduğu onay doğrultusunda …’un yapacağı işlemler nedeniyle, …’a karşı herhangi bir itirazda ya da herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamayacağı gibi, Ek Form’da … tarafından uyarıda bulunulan durumlarda, onay vermesine rağmen işlemin gerçekleştirilmediğini ileri sürerek …’a karşı herhangi bir itirazda ya da herhangi bir hak veya tazminat talebinde de bulunamayacaktır.

10- SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI, TARİHİ VE İMZALANDIĞI YER

İşbu Sözleşme, biri ABONE’ye verilmek üzere 2 (iki) nüsha olarak …./…./………. tarihinde …’ de akdedilmiştir.

Bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okudum, aynen kabul ettim.

Ek: Form

… ADINA                ABONE

İMZA                      İMZA                                       ADI SOYADI, İMZA

  …                            …                                                    …

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat