ABONELİK SÖZLEŞMESİ – GSM HATTI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ABONELİK SÖZLEŞMESİ – GSM HATTI

ABONELİK SÖZLEŞMESİ
(GSM HATTI)

(Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurunuz.

Faturalı Hat o                  Faturasız Hat o

Tarife Seçenekleri

Tarife Kodu/İsmi ooooo/…

Seçilen No: …

(Tarife seçeneği için gerekli ise, lütfen seçilen … hattı ve/veya sabit hat numaralarını belirtin) .

Abone Bilgileri (1)

Adı                             :   oooooooooooooo

Soyadı                       :   oooooooooooooo

T.C. Kimlik No          :   oooooooooooooo

Kimlik Bilgileri

Türü                           :   …

No                              :   …

Doğum Yeri              :   …

Doğum Tarihi           :   …

Cinsiyeti                    :   E o         Ko

Uyruğu                      :   …

Baba Adı                   :   …

Anne Kızlık Soyadı :   …

Adres

oooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooo

Semt/İlçe       :   oooooooooooooo

Posta Kodu  :   ooooo

İl                     :   oooooooooo

Ev Tel            :   0ooo             ooooooo

İş Tel             :   …

Faks               :   …

E-mail             :   …

Firma/Kurum Bilgileri (2)

Firma/Kurum Adı: oooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooo

Yetkili Adı Soyadı: oooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooo

Kullanıcı Adı Soyadı: …

(Vergi ile ilgili kısımlar tüm aboneliklerde doldurulmalıdır)

Vergi No            :   …

Vergi Dairesi     :   …

 

Vekâletname Bilgileri (3)

Vekil Adı Soyadı                          :   …

Vekâletname Tarihi ve No          :   …/…/… – …

Vekaletnamenin Verildiği Noter :   …

 

Fatura Adresi

(Faturalı hat sahipleri için yandaki adresten farklı ise)

oooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooo

Semt/İlçe       :   oooooooooo

Posta Kodu  :   ooooo

İl                     :   oooooooooo

 

Abone Tercihleri

o   Ayrıntılı fatura dökümü istiyorum (faturalı hatlar için geçerli)

o   Numaram rehbere kaydolmasın

o   Yaptığım aramalarda numaram görünmesin

o   …’nın reklam mesajları gelmesin

o   … tarafından başka firmaların reklam ve fırsat haberleri gönderilmesin

o   Hattım özel fiyatlı servis sorgulamalarına kapalı olsun*

*     Geniş bilgi sözleşme şartlarındaki “Tanımlar” bölümünde yer almaktadır.

Cihaz Modeli

Cihaz Markası/Modeli               …

IMEI …

ICC-ID:

Tel No:

Bayi Kodu                :   oooooo

Satış Noktası Kodu :   oooooooooooo

Satış Yetkilisi Kodu :   oooooooooooo

İmza/Kaşe

(Satış Noktası)

(Kaşe basılmayan sözleşmeler geçerli değildir.)

 

Diğer Operatörden Gelen Abone Tercihleri

o   Hat kapama belgesi var mı?

o   Cihaz boşa çıktı belgesi var mı?

o   Eski GSM numarası kullanılacak mı? (4)

Eski Tel.    :   0ooo      ooooooo

Yukarıda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu, PIN/PUK numaralarımı kapalı olarak teslim aldığımı, sözleşmenin arka yüzündeki tüm şart ve sorumlulukları imzalayarak yerine getirmeyi kabul ettiğimi beyan ederim.

Adı Soyadı   :   …

Tarih              :   oo/oo/oooo

Abone

İmza Şahıs
İmza/Kaşe (Firma)

(Kaşe basılmayan sözleşmeler geçerli değildir.)

(1) Faturalı hat için:   Nüfus cüzdanı/ehliyet/pasaport fotokopisi ile birlikte bir önceki aya ait telefon/doğalgaz/elektrik faturası.

Faturasız hat için:      Nüfus cüzdanı/ehliyet/pasaport fotokopisi.

(2) Firma faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası ve firma yetkilisinin nüfus cüzdanı/ehliyet/pasaport fotokopisi.

Personel tarifesi seçildiğinde bu bölüme kurum adı yazılacaktır.

(3) Vekaletnamenin aslı, vekilin nüfus cüzdanı,

(4) İstenilen numara, daha önceden bir başkası tarafından alınmadıysa verilebilir. Bu talep için abonenin eski GSM numarasına ait, son 3 ay içinde çıkmış herhangi bir faturayı veya hat kapama belgesini ibraz etmesi yeterlidir.

İşbu abonelik sözleşmesi (Sözleşme), Telekomünikasyon Kurumu tarafından ../../…… tarihinde usulüne uygun olarak onaylanmış olup, ../../…… tarihinde ……’da, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nde …… vergi numarası ile kayıtlı, şirket merkezi …… adresinde bulunan … İletişim Hizmetleri A.Ş. (…) ile …… adresinde ikamet eden/faaliyet göstermekte olan …… (Abone) arasında 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilerek bir nüshası Abone’ye verilmiştir.

Madde 1- TANIMLAR

Abone: …’nın kurmuş olduğu GSM 1800 sisteminde verilen hizmetlerden yararlanmak üzere, kendi isteğiyle ve Sözleşme’de belirtilen hükümler çerçevesinde … şebekesine kaydını yaptırmak için bizzat veya vekili ya da yetkilisi aracılığıyla başvurarak işbu Sözleşme’yi imzalayan ve hükümlerine uymayı taahhüt eden gerçek veya tüzel kişidir.

Kurum: Telekomünikasyon Kurumu

GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti (Hizmet): …’nın işlettiği GSM 1800 Mobil Telefon Sistemi vasıtasıyla, uygun terminal cihazına sahip Abonelere; Kurum ile imzalamış olduğu İmtiyaz Sözleşmesi’nde belirlenmiş standartlarda sunduğu, sayısal teknolojiye dayanan, mobil temel haberleşme ve veri iletimi hizmetleridir.

Uyumlu Terminal Cihazı (Cihaz): GSM 1800 Mobil Telefon Sistemi ile uyumlu özelliklere sahip Telekomünikasyon Terminal Cihazı.

SİM Kart: GSM MoU tarafından belirlenen GSM standartlarına göre, Abone’nin şahsına ait mobil telefon numarasına bağlı olarak çalışan ve … tarafından kabul gören GSM 1800 şebekesi tarafından tanınmasını sağlayan karttır.

Faturasız Sistem: …’nın belirlediği yöntemler dahilinde Abone’nin, kullanımdan önce sistemdeki hesabına belli miktarda kontör yüklenmesini sağlayan, kontörün tükenmesi halinde veya kullanım dönemi sonunda tekrar kontör yüklenmesini gerektiren hizmettir.

Bayi: … ile arasındaki özel anlaşma uyarınca, abonelik terkin işlemleri hariç olmak üzere, …’nın abonelik işlemlerini ve depozit tahsilatları ile sair işleri yapmak üzere yetkilendirdiği ticari işletmedir.

Tam Yetkili Bayi: Bayi’nin yapabileceği işlemlerin yanı sıra, abonelik terkin işlemini de yapmak üzere yetkilendirilmiş olan Bayi’dir.

Ek Hizmet: …’nın Abonelerine sunulan temel haberleşme hizmetlerinin dışındaki tüm hizmetlerdir.

Tarife: Kurum tarafından belirlenen ve onaylanan azami fiyat sınırları içinde kalmak suretiyle, Operatör tarafından serbestçe belirlenen haberleşme hizmetlerinin, ücrete tabi ek hizmetlerin ve diğer ücrete tabi işlemlerin ücretlerini içeren abonelere uygulanan fiyat listesidir.

GSM MoU (Global System for Mobile Communicatios Memorandum of Understanding): Pan-Avrupa GSM MoU Mobil Telefon şebekesi kurulması ile ilgili Protokol ve Ekleri ifade eder.

Depozito: Sözleşme yapılırken ya da Sözleşme’nin devamı sırasında, …’nın gerekli gördüğü hallerde, miktarı … tarafından belirlenerek Abone’den talep edilebilecek, Abone’nin konuşma bedellerine karşılık mahsubunu talep edemeyeceği, ancak … tarafından Sözleşme’nin devamı süresince Abone’nin her türlü borcuna karşılık olarak alınan teminattır.

Ara Ödeme: Aboneliği takip eden herhangi bir tarihte, …’nın belirlediği ve usulünce duyurduğu sebeplerle, … tarafından belirlenecek olan ve nakden talep ve tahsil edilen ve tahsilatı takiben tahakkuk edecek fatura tutarlarından mahsup edilen ücrettir.

Uluslararası Dolaşım (Roaming): …’nın yurtdışı operatörler ile imzalamış olduğu özel anlaşmalar çerçevesinde, Abone’nin bu operatörlere ait şebekeler üzerinden, Hizmet alması anlamına gelir.

Hizmet Şifresi: Abone’ye tahsis edilebilecek ve … tarafından belirlenen Hizmetleri ve Ek Hizmetleri, yazılı bildirime gerek olmaksızın, telefon veya internet aracılığıyla talep/iptal etme imkanı sağlayan, kişiye özel bir şifredir.

Mesaj: GSM Şebekesi üzerinden yollanabilen ve alınabilen sesli, yazılı ve görsel her türlü iletidir.

Özel Fiyatlı Servis: Kullanım Süresi … tarafından sınırlandırılmayan ve …A’nın diğer servislerine göre farklı ücretlendirmeye tabi olan, 900’lü hatlar benzeri Sesli Yanıt Sistemleri üzerinden sunulan sohbet servisleridir.

Müşteri Hizmetleri: Müşterilerin gereksinimlerine cevap vermek amacıyla sunulan telefon, faks, mektup veya internet kanalı ile iletişim kurulabilen, müşteri gereksinimlerine cevap vermek amacı ile verilen hizmettir.

Kurumsal Abonelik: Abone’nin mensubu olduğu kurum, şirket veya topluluk ile … arasındaki akdi durum nedeniyle ve akdi durum devam ettiği sürece … tarafından sunulan özel şartlı Abonelik’tir.

Madde 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

…’nın standartlara uygun olarak Türkiye’de kurmuş olduğu GSM 1800 sisteminden, Abone’lerin haberleşme ve iletişim maksadıyla ve Sözleşme’de yazılı şartlarla faydalandırılmasına ve işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların giderilmesine ilişkin şartların tayin ve tespitidir.

İşbu Sözleşme’deki hükümler teknik ve operasyonel uygulanabilirliği ölçüsünde Faturasız Sistem için de geçerlidir.

Madde 3- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 . …’nın Hakları ve Yükümlülükleri

3.1.1. İşbu Sözleşme’nin imzalanarak, … tarafından abonelik için talep edilen evraklar ile birlikte eksiksiz olarak …’ya ulaşmasını müteakip, en geç 3 (üç) işgünü içinde, Abone’nin hattı aktif hale getirilir. Böylelikle …, Abone’yi SİM kart vasıtasıyla kullanımı mümkün olan Hizmetlerinden ve Ek Hizmetlerinden yararlandırır.

3.1.2. …, temel haberleşme hizmetlerini yenilemek hakkını saklı tutar. Aynı şekilde temel haberleşme hizmetleri dışında sunduğu Ek Hizmetleri değiştirmek, kaldırmak, yenilemek, değişiklik yapmak hakkı da saklıdır. … değişiklikleri, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce, SMS, yazılı bildirim, basın yayın organları, …’ya ait web sitesi vb. vasıtalardan herhangi biri ile ilan ederek bildirir.

3.1.3. Mücbir sebepler, (şebeke bakım-onarım çalışmaları, işletme arızaları), Abone’nin veya üçüncü şahısların hileli bir şekilde şebekeyi bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle veya yasal ya da işbu Sözleşme’den kaynaklanan ya da …’nın elinde olmayan nedenlerle, mobil haberleşme hizmetlerinin geçici veya tamamen durması gibi hallerde …’nın hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur. …, mümkün ve gerekli olan hallerde bu tür kesintileri Abone’lere duyuracaktır.

3.1.4. …, Abone tarafından talep edilmesi halinde ücreti mukabilinde ve teknik imkanlar dahilinde ayrıntılı fatura düzenler.

3.1.5. Fatura içeriğine esas olacak bilgilerin Uluslararası Dolaşım’dan kaynaklananlarda dahil olmak üzere, çeşitli sebeplerle Abone’ye kesilen ilgili döneme ilişkin faturaya bedel olarak yansıtılamaması ve/veya faturanın hiç kesilememesi halinde, …, teknik olarak mümkün olan en kısa zamanda bu bedeli Abone adına faturalandıracaktır.

3.1.6. Abone’nin hattı faturalı ise; Uluslararası Dolaşıma (Roaming) ve Yurt dışına yapılan aramalara (International cali) kapalıdır. Faturalı hat sahibi Abone’nin Roaming ve/veya Internationalcalj hizmeti alabilmesi için; ilk faturasını ödemiş olması ve hattını Roaming ve/veya International cali hizmetine açtırmak için …’ya talepte bulunması gerekmektedir. Abonenin hattı faturasız ise; Uluslararası Dolaşıma (Roaming) kapalı, Yurtdışına yapılan aramalara (International cali) ise açıktır. Abone’nin hattını Uluslararası Dolaşım’a açtırması için bir … Bayine kredi kartı ile birlikte başvurması ve ilgili ek sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir.

3.1.7. Abone hat üzerinde sadece kullanım hakkına sahip olup, hattın mülkiyeti …’ya aittir. Zorunlu hallerde … Abone’ye hat ile birlikte tahsis edilen telefon numarasını, Aboneye, makul bir süre öncesinden bilgi vermek şartıyla değiştirebilir.

3.1.8. …, Abone tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe Abone’nin Sözleşme’de yazılı telefon numarası ad/ünvan, adres ve meslek, vs. gibi kişisel bilgilerini telefon rehberine kaydedebilir. …, mevzuat hükümleri çerçevesinde, rehberde kayıtlı olan ad/ünvan ve telefon numarası bilgilerini üçüncü şahıs ve kuruluşlarla paylaşabilir.

3.1.9. Abone, Sözleşme’nin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgeler ve beyan ettiği bilgilerle ilgili tüm değişiklikleri yazılı olarak veya Hizmet Şifresi ile …’ya bildirmedikçe, Sözleşme’de belirtilen bilgiler doğru olarak kabul edilecektir. Abone, fatura üzerinde belirtilen tebligat adresinin değişmesi veya Sözleşme’de yer alan kişisel bilgilerin düzeltilmesi gerektiği durumlarda vakit kaybetmeksizin …’ya bilgi vermekle yükümlüdür.

3.1.10. …, Abone’nin, abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerinin doğruluğunun kontrolü amacı ile, Abone’ye ve/veya ilgili kuruluşlara başvurarak Abone hakkında bilgi edinebilir. …, edindiği bilgilere istinaden yaptığı değerlendirme sonucu, Sözleşme yapmaktan cayma, Sözleşme’yi feshetme veya Abone’den belirli bir depozito/ara ödeme talebinde bulunma hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshedilmesi halinde Abone’den peşin tahsil edilen ücretler, Sözleşme ve/veya mevzuat gereği … tarafından yapılması icabeden mahsup işlemlerini takiben 15 gün içerisinde iade edilir.

3.1.11. …, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgileri kanunla yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara vermekle yükümlüdür.

3.2. Abonenin Hakları ve Yükümlülükleri

3.2.1. Abone, … GSM 1800 sistemine bağlanabilmek için sadece GSM 1800 MoU ve Kurum’un usulünce onayladığı ve belgelendirdiği Cihaz’larını kullanabilir. Hizmet ve Ek Hizmetler’den faydalanabilmek için gereken Cihaz’ları Abone sağlar.

3.2.2. Abone hat ile birlikte kullanacağı GSM telefon Cihaz’ının seri (IMEI) numarasını Sözleşme yapılırken …’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük isteğe bağlı Cihaz değişiklikleri için de geçerlidir. Değişiklik yapıldığı halde …’ya yazılı olarak bildirilmeyen IMEI numaralarından dolayı doğabilecek sorumluluk tamamen Abone’ye aittir.

3.2.3. Abone, Sözleşme’nin imzalanması esnasında sunulan tarife seçeneklerinden birisini seçer. Abone seçtiği tarifeyi. Sözleşme süresi içerisinde. Sözleşme ve Tarife şartlarına uygun olarak değiştirmek hakkına sahiptir.

3.2.4. Abone’nin seçmiş olduğu tarifeyi belirlenen faturalandırma dönemi içerisinde değiştirmek istemesi halinde, değişiklik en geç bir sonraki fatura döneminde uygulamaya sokulur. …, gerekli gördüğü durumlarda tarifelerde ve tarifelerin içeriğinde değişiklik yapabilir; … bu değişiklikleri Abone’lere uygulamaya sokmadan önce SMS, yazılı bildirim, basın yayın organları, …’ya ait web sitesi vb vasıtalardan herhangi biri ile ilan ederek bildirir.

3.2.5. Abone, gelen faturaya, faturada gösterilen son ödeme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yazılı şekilde itiraz edebilir. Bu süre sonunda yapılan talep ve itirazlar değerlendirme dışında tutulur. Faturaya yapılacak olan itirazlar ödemeyi durdurmaz. Abone’nin itirazının haklı bulunması durumunda, itiraza konu miktar, itirazın çözümünü takip eden 15 gün içerisinde, Abone’nin talebine uygun olarak nakden ya da sonraki faturalardan mahsup edilmek suretiyle iade edilir.

3.2.6. Abone, SİM Kart’ın çalınması veya kaybedilmesi veya başka bir nedenle, hattının tedbiren ve geçici olarak görüşmeye kapatılmasını talep edebilir. Bu taktirde, hattı haberleşmeye kapatılır. Ancak Abone bu talebini yazılı olarak yapmamış ise, 10 (on) gün içerisinde Müşteri Hizmetleri’ne veya Tam Yetkili Bayi’ye yazılı olarak teyit etmelidir. Aksi halde hat tekrar konuşmaya açılabilir. Abone isteği ile hattın yukarıdaki şekilde kapalı kalma süresi, kapandığı gün dahil 45 (kırk beş) gündür. 45 (kırk beş) gün içerisinde Abone tarafından hattın haberleşmeye açılması yazılı olarak talep edilmezse Sözleşme yazılı ihbara gerek kalmaksızın … tarafından feshedilebilir. Sözleşmesi feshedilen Abone aynı GSM numarasını kullanarak tekrar abone olmak isterse, o numaranın başka bir aboneye tahsis edilmemiş olması, belirlenecek ihya bedelinin ödenmesi ve varsa o hatta ait borç bakiyesinin kapanması gerekmektedir.

3.2.7. Abone, bu Sözleşme ile tahsis edilen hattını …’nın muvafakati dışında üçüncü şahıslara kiralayamaz ve devredemez. Devir, ancak hattı devralan yeni Abone, Abone’ye ait bilinen ve devir anında bilinmeyen tüm borçları ödemeyi ve işbu Sözleşme’nin şartlarını kabul ettiği takdirde yapılır. Devralanın yukarıdaki şartları kabul etmesi devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

3.2.8. Abone, kendi Hizmet Şifresi ile yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve beyan eder.

3.2.9. Abone, olası bir SİM Kart değişiminde yeni SİM Kart bedelini öder.

Madde 4- MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesine kadar, Abone, …’nın duyurmuş olduğu tarifede yer alan haberleşme ücreti, aylık sabit ücret, ayrıntılı fatura ücreti, bir kerelik hat tesis ücreti, hat kapama ücreti. Hizmet ve Ek Hizmetler’in bedelini ve Sözleşme’de belirlenen diğer ücretleri, yasalarda belirtilmiş olan tüm vergi, resim ve harçlarla birlikte faturasında belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir faturaya ait alacağın … tarafından tahsili, Abone’nin daha önceki fatura dönemlerine ait ödenmemiş borçlarının ifa edildiği anlamına gelmeyecektir.

4.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, …, varsa henüz faturalandırılmamış bakiye alacakları için Abone’ye son bir fatura gönderebilir.

4.3. …’nın kusurundan kaynaklanan nedenlerle, işbu Sözleşme’de belirtilen hizmet standardının sağlanamaması halinde, sağlanamayan hizmet için peşinen alınmış bir ücret varsa, bu ücret Abone tarafından talep edilmesi ve talebin haklı olması şartıyla. Abone’nin müteakip faturalarının bedellerinden mahsup edilerek geri ödenir.

4.4. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde …, ruhsatname ücretleri gibi yıllık olarak tahakkuk ettirilip aylık taksitlere bağlandığı için kısmen alınan ödemelerin kalan kısmını, Abone’den toplu olarak tahsil edecektir.

4.5. …, bütün Abone’lerine sahip oldukları hatlar için fatura düzenler ve son ödeme tarihinden önce Aboneye ulaşacak ve belirli bir ödeme süresini ihtiva edecek şekilde gönderir. Abone’ler fatura tutarlarının tamamını … tarafından belirlenen şekilde son ödeme tarihine kadar defaten öderler. Postada meydana gelen aksamalardan … sorumlu değildir. Abone, fatura ödemelerini faturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin yapmakla mükelleftir. …, Abone’yi, fatura tutarına ilişkin mesaj, e-mail vb. yollar ile bilgilendirme hakkını saklı tutar. Faturası eline ulaşmayan Abone’ler fatura bilgilerini …’dan öğrenebilirler.

4.6. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için; … tarafından Günlük bazda son ödeme gününü takip eden günden başlamak üzere faiz uygulanır. Uygulanacak faiz oranları Abone’lere gönderilen faturalarda bildirilir.

4.7. Abone’nin ödeme yaptığı bankalarla doğabilecek ihtilaflarda …’nın sorumluluğu yoktur.

4.8. …; belirlediği ve Abonelerine usulünce duyurduğu sebeplerle, Abone’ye fatura gönderilmeksizin ve bir sonraki ayın faturasından mahsup edilmek kaydıyla Abone’den Ara Ödeme talebinde bulunulabilir. Ara Ödeme’nin yapılmaması halinde hat, ödeme yapılıncaya kadar görüşmeye kapatılabilir.

4.9. Abone, … tarafından belirlenen süreler dahilinde ödeme yapmaz ise, bu sürenin bitiminde borcun konusunu oluşturan hattı ve varsa Abone’nin üzerine kayıtlı diğer hatları borç ödeninceye kadar görüşmeye kapatılabileceği gibi, aboneye bildirilen sürenin bitim tarihinden itibaren, hat veya hatları iptal etme hakkını da haizdir. Bu halde … ödenmeyen bedelin tahsili için yasal yollara başvurabileceği gibi bu kerre Abone temerrüd faizi, varsa cezai şart tutarı ve yargılama ve vekalet ücreti ödemekle yükümlü olacaktır.

4.10. Abone’nin …’ya olan borcunu ödememesi durumunda yeni hat tesisi talebi, bu borcun ödenmesinden sonra gerçekleştirilebilir. Ödenmemiş borç olmasına rağmen, her nasılsa Abone’ye, yeni hat tesisi yapılması ve bu durumun tespiti halinde, hat kullanıma kapatılabilir ve iptal edilebilir.

4.11. …, yetkili makamın belirlediği sınırlar dahilinde kalmak ve değişiklikleri yürürlüğe girmeden önce Abonelerine duyurmak kaydıyla, kontör ve tarife ücretlerinde, değişiklik yapma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Abone, yapılan değişiklikleri uygun görmediği takdirde Sözleşme’yi, işbu Sözleşme nedeniyle doğmuş borçlarından sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla feshedebilir.

4.12. … ile Abone arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleşmeler için gerekecek vergi, diğer resim ve harçlar yasanın yükümlü kıldığı tarafça ödenecektir.

4.13. Faturasız Sistemde Abone, mobil telefon ruhsatname ve yıllık kullanım ücretlerini ve diğer yasal vergileri ve kesintileri peşinen ödemekle yükümlüdür.

Madde 5- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

5.1. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü ihtilaf, TC kanunları dairesinde çözülecektir.

5.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda, … tarafından tutulan resmi evrak ve kayıtlar, bilgisayar kayıtları da dahil olmak üzere, kesin delil teşkil edecektir.

Madde 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

6.1. İşbu sözleşmenin süresi; taraflarca imzalanmasını müteakip en az 1 (bir) yıldır. Sözleşme’nin bitim tarihinden en az 30 (otuz) gün öncesinden Abone tarafından sözleşmenin feshedildiğinin …’ya yazılı olarak bildirilmemesi halinde, sözleşme kendiliğinden süresiz hale gelecektir.

6.2. …, Abone’nin Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde, yazılı olarak yapacağı bildirim sonrasında Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

6.3. …, ayrıca SİM Kartın kötüye kullanılması ve mobil haberleşme sisteminin tehlikeye girmesine sebep olacak şekilde hareket edilmesi, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak kullanılması, abonelik evrakındaki sahtecilik veya eksiklik ve benzeri nedenlerle hattı derhal kapatır ve … Sözleşme’yi her zaman fesih edebilir.

6.4. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshi halinde Abone’nin hat üzerindeki kullanım hakkı sona erer.

6.5. Abone, …’nın işbu Sözleşme hükümlerine riayetsizliği halinde Sözleşme’yi feshedebilir. Abone fesih isteğini …’ya yazılı olarak bildirecektir.

6.6. Yukarıdaki hallerde, … tekemmül etmiş alacaklara ilişkin taleplere ek olarak, Sözleşme’nin Abone’nin kusuru ile sona ermesi durumunda doğacak zararlarından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkını da saklı tutar.

6.7. Abone, işbu sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde, bu talebini; …’nın iletişim adresine ya da tam yetkili bayisine yazılı olarak veya müşteri hizmetlerini arayarak ya da …’nın internet sayfası aracılığı ile …’ya bildirir. Abonenin hizmet alımı, fesih bildiriminin yapıldığı gün durdurulur. Hizmet alımının durdurulmasını müteakip Abone 10 gün içerisinde …’ya ya da tam yetkili Bayine yazılı bildirimde bulunur. Aksi takdirde Abone’nin sözleşmesi feshedilmeyerek hizmet sunumuna devam edilir.

6.8. Yazılı fesih bildiriminde abonenin kimliğini ispatlaması halinde, yazılı bildirimin …’ya ulaşmasının müteakip 7 (Yedi) gün içerisinde … bu talebi yerine getirecek ye Abonelik Sözleşmesinin feshedildiği bilgisini Abone’ye yazılı olarak bildirecektir.

6.9. …; İşbu sözleşmeyi fesheden Abone’nin talep etmesi halinde, adına tahsis ettirmiş olduğu hat numarasını arayanlara, sesli yanıt sistemi aracılığı ile, talep tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreyle, Abone’ni yeni numarasını duyurur.

Madde 7- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

…, bu Sözleşme’nin hükümlerini Abone’ye makul bir süre öncesinden yazılı olarak bildirmek koşuluyla, her zaman, tek taraflı olarak değiştirebilir. Abone, yapılan değişiklikleri uygun görmediği takdirde Sözleşme’yi, …’ya yazılı olarak bildirmek ve abonelik terkin işleminin sonuçlandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme nedeniyle doğmuş borçlarından sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla tazminatsız olarak feshedebilir.

Madde 8- DİĞER HÜKÜMLER

…; belirlemiş olduğu ve usulünce duyurduğu nedenlerle, kendisi ve/veya Abone zararına herhangi bir hukuka aykırı veya hileli faaliyetin varlığı konusunda haklı bir şüpheye kapıldığı zaman Abone’nin hattı geçici olarak görüşmeye kapatılabilir ve sonrasında iptal edilebilir.

Madde 9- TEBLİGATLAR

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü yazılı tebligat tarafların bu Sözleşme’de yazılı adreslerine yapılır. Şirket Aboneliklerinde, fatura tebligat adresi, aksi Sözleşme’de yazılı olarak beyan edilmedikçe şirketin Ticaret Sicili’nde kayıtlı bulunduğu adres olarak kabul edilir.

Taraflar; 9 (dokuz) ana maddeden oluşan işbu Abonelik Sözleşmesini, yukarıda belirtilen şartlar dahilinde tanzim ve imza etmiş olup, sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Tarih             :               oo/oo/oooo

Abone

       İmza Şahıs
     İmza/Kaşe (Firma)

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat