Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Yurt Dışı Tebligatlar İçin Tebligat Örneği

Sözleşmenin Eki Annex To The Convention

 

Talepname

Request

Adlî  veya Gayri Adlî Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliği için

For Service Abroad Of Judicial Or Extrajudicial Documents

 

La Haye’de 11 Haziran 1968 tarihinde imzalanan hukuki veya ticarî mevzularda

adlî ve gayri adlî evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme

Convention on the Service abroad of  judical and extrajudicial documents in civil

or commercial matters, sisned at the Haeue, June, 11, 1968

 

Talep edenin kimliği ve adresi                                                             Muhatap makamın adresi

indentitiy and adress of the applicant                                                  Adress of receiving authoritv

…………………………………………………..                                                  …………………………………………………..

…………………………………………………..                                                  …………………………………………………..

 

Aşağıda imzası bulunan müracaatçı, aşağıda listesi bulunan evrakı iki nüsha halinde göndermek ve bir nüshasının

sözleşmenin 5’inci maddesine uygun olarak en kısa zamanda, (muhatabın kimliği ve adresi)

The undersigned applicants has the honour to transmit-in dupiucate-the documents listed below and,in confonrtity

with article 5 of the above – Mentioned Convertion. requests promp service of one copv tehereof on the addressee,

ie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Indentity and adress)………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

a)   Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki hükme göre (+)

a)   In accordance with the provisions of sub – paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention (+)

b)  Aşağıdaki özel usul ile (5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi (+)

b)  In accordance with the following particular method (sub – paragraph} (b) of the first paragraph of article (5) (+)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c)       Kendi arzusu ile kabul ettiği takdirde muhatabın tevdi suretiyle (5 inci maddenin ikinci fıkrası (+)

c)    By delivery to the addresse if the accepts it voluntarily (second paragraph of article 5) (+)

Tebliğini talep etmekle şeref duyar.

Talepte bulunan, tebliğ edilen evrak ile eklerinin (+) birer nüshasının arka sayfada öngörüldüğü şekilde bir tasdikname

ile birlikte iadesini veya iadesinin teminini makamdan rica eder.

The authoritv is requested to return or to have retumed to the applicant a  copv of the documents – and of the annexes

(+) – with a certificate as provided on the reverse side

Evrak Listesi:

List of documents:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..                                    ……………………………… (yer adı)

…………………………………………………………………..                                    ……………………………… (Tarih)

…………………………………………………………………..                                    İmza ve / veya mühür

 

 

(+)     Lüzumsuz yerleri çiziniz.                                                             Done at…………………….. the, ……………..

(+)     Delete if inappropriate.                                                                Signature and / or stamp

 

 

Örnek No: 184

Talepnamenin arka sayfası

Reverse of the request

 

Tasdikname

Certificate

Aşağıda imzası bulunan makam. Sözleşmenin 6 no maddesi uyarınca tasdik etmekle şeref duyar.             The undersigned authority have the honour to certifv, in conformıity with artıcle 6 of the Convention,              1-       Evrak Tebliğ edilmiştir (+)                                                                                                                            1-       That the document has been served (+)

  tarihi – – – the (date)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

–   yer, cadde sokak, numara – – – at (place, street, number)…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… – –   aşağıda gösterilen ve 5 inci maddede öngörülmüş olan usullerden biri ile.

–   in one of the followirıg rnethods authorised by article 5-

a) Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı şekilde (+)

a) In accordance with the provisions of sub – paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention.(+)

b) Aşağıdaki özel usulle (+)

b) In accordance with  the foollowing particular method (+)…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. c) Kendi rızası ile kabul eden muhataba tevdi suretiyle (+)

c) By delivery to the adressee, who accepted it voluntarily (+) Talepte sözü edilen evrakın kendisine tevdi edildiği kimse:

(Şahsın kimliği ve sıfatı)

The documents referred ro in the request have been delivered to:

–          (identity and description of person)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

–   Bu şahsın muhataba olan yakınlığı (ailevi, iş veya başka):

–   Relationship to the adressee (family. business of other):

2.       Aşağıda bildirilen nedenlerle evrak tebliğ edilmemiştir: (+)

2.            That the document has not been served, bv reason of the following fact (+):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Müracaatçının ilişik belgede açıklanan masrafları sözleşmenin 12’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca

ödenmesi rica olunur- (+}

In confirmity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or

reimburse the expenses detailed in the attached statement (+).

Ekler

Annexes

İade olunan belgeler:

Documents r eturned:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Lüzumu halinde tebliğ işleini tesbit eden vesikalar:                                                    ……………………….. (yer adı)

In appropriate cases, documents establishing the service:                                       ……………………….. (Tarih)

……………………………………………………………..                                                                      imza ve / veya mühür

……………………………………………………………..                                                                       Done at………………….. the …………….

(+)     Lüzumsuz yerleri çiziniz.

(+)     Delete if inappropriate.                                                                              Signature and / or stamp

 

 

 

 

Tebliğ Edilecek Evrakın Özeti

Summary Of The Document To be Served

 

Hukukî veya Ticari Mevzularda adlî ve Gayrî Adlî Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair La Haye’de

11 Haziran 1968 tarihinde imzalanan sözleşme

(Madde 5, fıkra 4)

Convention on the service abroad of judîcial and extrajudical documents in civil or commercial matters signed

at The Hague, l1 June 1968

(Article 5, fourth paragraph)

 

Talep eden makamın adı ve Adresi:

Name and adress of the requestıng authority:………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Tarafların kimlikleri (+)

Particulars of tne parties (+):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Adli Evrak (++)

Judicial Document (+)

Evrakın mahiyeti ve niçin gönderildiği:

Nature and purpose of the document: ………………………………………………………………………………………………………….

Davanın mahiyeti ve amacı ve var ise-ihtilâf konusu meblağ:

Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Duruşmanın yeri ve tarihi (++)

Date and place for entering appearance (++)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kararı veren mahkeme (++):

Court which has given judgement (++):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Karar tarihi (++)

Date of judgement (++):………………………………………………………………………………………………………………………………

Evrakta belirtilen müddetler (++):

Time limits stated in the document (++):………………………………………………………………………………………………………..

 

Gayri Adli Evrak (++)

Extrajudicial Document (++)

Evrakın mahiyeti ve ne için gönderildiği:

Nature and purpose of the document:…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Evrakta belirtilen müddetler (++):

The limits statedi in the document (++):…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

(+)    Var ise evrakın gönderilmesi ile ilgisi olan şahsın kimliği ve adresi

(+)     If appropriate, identity and adress of the person interested in the tranmission of the document.

 

(++)   Lüzumsuz yerleri çiziniz.

(++)   Delete if inappropriate.

 

 

 

 

MUHATABIN KİMLİGİ VE ADRESİ

IDENTITY AND ADRESS OF THE ADDRESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ DUYURU

 

EKLİ BELGE ADLİ NİTELİKTE OLUP; HAKLARINIZI VE SORUMLULUKLARINIZI ETKİLEYEBİLİR. “TEBLİĞ EDİLECEK BELGELERİN ÖZETİ” SİZE BELGENİN MAHİYETİ VE AMACI HAKKINDA BAZI

BİLGİLER VERECEKTİR. YALNIZ, BELGENİN KENDİSİNİ DİKKATLİCE OKUMALISINIZ. ADLİ YARDIMA BAŞVURMAK GEREKEBİLİR

.

MALİ   İMKANLARINIZ   YETERSİZ   İSE   YAŞAMAKTA   OLDUĞUNUZ   MEMLEKETTE   VEYA BELGENİN DÜZENLENDİĞİ   MEMLEKETTE   ADLİ  YARDIM   VEYA    DANIŞMA   SAĞLAMA   KONUSUNDA    BİLGİ EDİNMELİSİNİZ.

 

BELGENİN DÜZENLENDİĞİ MEMLEKETTEKİ ADLİ YARDIM VEYA ADLİ DANIŞMA SAĞLAMA İMKANI

İÇİN BAŞVURULAR …………………………………………………………………………………………………………. YAPILMALIDIR.

 

IMPORTANT

 

THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS THE SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED WILL GIVE YOU SOME INFORMATION ABOUT.  ITS NATURE AND PURPOSE, YOU SHOULD HOWEVER READ THE DOCUMENT ITSELF CAREFFULY. IT MAY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE

 

IF YOUR FINANCIAL RESOURCES ARE INSUFFICIENT YOU SHOULD SEEK INFORMATION ON THE POSSIBILITY OF OBTAINING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE WHERE YOU LIVE OR IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED

 

ENQUIRIES ABOUT THE AVAILABILITY OF LEGAL AID OR ADVICE IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED MAY BE DIRECTED TO …………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat