YETKİ TESPİTİNİN İPTALİ İSTEMİ

PAZAR GÜNÜ HAFTA TATİLİ OLDUĞUNDAN İŞ GÜNÜ OLARAK SAYILMAYACAĞI – DAVANIN SÜRESİNDE AÇILDIĞI – MAHKEMECE İŞİN ESASINA GİRİLEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN DAVANIN REDDİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 19843
Karar: 2017 / 6032
Karar Tarihi: 06.04.2017

ÖZET: Pazar günü hafta tatili olduğundan iş günü olarak sayılmayacağı bu nedenle davanın süresinde açıldığı anlaşıldığından, mahkemece işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

(6356 S. K. m. 35, 43)
Dava ve Karar: Davacı, yetki tespitinin iptaline karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin alt işveren olarak temizlik hizmeti sunduğu tepebaşı belediyesi ile bağıtladığı temizlik işi hizmet alımı sözleşmesinin süresinin 31.12.2015 tarihinde sona ereceğini, davalı bakanlığın yaptığı yetki tespitinin 12.11.2015 tarihli olduğu, müvekkili şirketin alt işveren olarak temizlik hizmeti sunduğu tepebaşı belediyesi ile bağıtladığı temizlik hizmet alımı sözleşmesinin süresinin 31.12.2015 tarihinde sona ereceği gözetildiğinde somut olayda 6356 sayılı kanunun 35/2 maddesi gereğince toplu iş sözleşmesi en az bir ve en çok üç yıl süreli olarak yapılır ayrıca ilgili yönetmeliğin 4/7 maddesinde 6356 sayılı kanun hükümlerine uygun olmak kaydıyla toplu iş sözleşmesinin süresi ihale sözleşmesinin süresini geçemez şeklindeki hükmü karşısında davalı sendikanın müvekkiliyle toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin bulunmadığını beyanla davalı bakanlığın yaptığı yetki tespitinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı Bakanlık vekili; davacının açtığı davanın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, davacı şirketin ihale ile aldığı işin bitmesine bir yıldan az kaldığı belirtilerek 6356 sayılı kanunun 35 maddesinin 2 fıkrasına göre toplu iş sözleşmesinin yapılamayacağının iddia edildiğini, söz konusu yetki tespiti başvurusunun 4735 ve 4734 sayılı kanunlar kapsamında değil, 6356 sayılı kanun hükümlerine göre değerlendirildiğini beyanla açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı sendika vekili, 6356 sayılı yasanın 43. Maddesinin 2. Fıkrasına göre işbu davanın dilekçesi görevli makama kayıt ettirildikten sonra mahkemeye verilmesi gerektiğini, anılan yasanın 2. Maddesi 1. Fıkrası “c” bendine göre görevli makam yetki tespitinin konusu olan işletme merkezinin bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olduğunu, dava dilekçesi … Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne kayıt ettirilmeden dava açıldığını 6356 sayılı yasının 43. Maddesine göre bunun dava şartı niteliğini taşıdığını, bu koşullar gerçekleşmediği için davanın reddedilmesi gerektiğini beyanla açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, …’nın 12.11.2015 tarihinde davalı sendikanın sendika yasasının aradığı gerekli çoğunluğu sağladığının tespitine karar verdiği, bu tespit kararının davacı şirkete 17.11.2015 tarihinde tebliğ edildiği, 6356 sayılı yasanın 43. maddesi gereğince davanın 6 günlük hak düşürücü süre geçtikten sonra açıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Öncelikle dava tarihinin 24.11.2015 olmasına rağmen gerekçeli karar başlığında 01.12.2015 olarak gösterilmesi hatalıdır.
6356 sayılı Kanun’un 43. Maddesinin birinci fıkrasına göre “Kendilerine 42 nci madde uyarınca gönderilen tespit yazısını alan işçi veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren; taraflardan birinin veya her ikisinin yetki şartlarına sahip olmadığı veya kendisinin bu şartları taşıdığı yolundaki itirazını, nedenlerini de göstererek yazının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde mahkemeye yapabilir”.
Somut uyuşmazlıkta davalı Bakanlığın yetki tespiti yazısının davacıya 17.11.2015 tarihinde tebliğ edildiği, davacının yetki tespitine itiraz davasını 24.11.2015 harç tarihli dilekçesiyle açtığı ve aynı gün itirazını görevli makama da kaydettirdiği anlaşılmaktadır. Tebliğ tarihine göre 6. iş gününün 24.11.2015 Salı gününe denk geldiği, 22.11.2015 Pazar günü hafta tatili olduğundan iş günü olarak sayılmayacağı bu nedenle davanın süresinde açıldığı anlaşıldığından, mahkemece işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.04.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat