Yetki belgesi ile iş takibi yapan avukatın hakedeceği vekalet ücreti – Yargıtay Kararı

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Yetki belgesi ile iş takibi yapan avukatın hakedeceği vekalet ücreti – Yargıtay Kararı

T.C
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2005/8111 E
KARAR NO:2005/16772 K.
TARİH:11.11.2005

Müvekkilin karşı tarafla haricen anlaşması

Yetki belgesi ile iş yapan avukat

Vekalet ücretinin akıbeti

Özet: Yetki belgesi veren avukat ile yetkilendirilen avukatın, işi birlikte yapmış olmaları nedeniyle vekalet ücretini eşit olarak paylaşmaları gerekir. Yetki belgesi düzenlenmiş ise de, dosyada işlem yapmamış olan avukat, vekalet ücretine hak kazanamaz.

“…Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca duruşmasız davalı H. H.M. avukatınca da duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de dava miktar itibariyle duruşmaya tabi olmadığından bu isteğin reddiyle incelemenin evraklar üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacılar, davalılardan H. H. M.’nin avukat olduğunu, diğer davalı A. Y.’nin vekili olarak takip ettiği bir alacak davasının sonucunda verilen ilamın infazı için davalı H. H.M. tarafından haciz ve sair icra işlemlerini yapmaları için tevkil edildiklerini, verilen bu yetkiye dayanılarak İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2003/39 D.işler sayılı dosyası içinde davalılardan H. H. M tarafından ihtiyati haciz kararının kendileri tarafından İzmir 15. İcra Müdürlüğünün 2003/322 sayılı icra takip dosyası ile işleme konulduğunu, ihtiyati haczin icrai hacze çevrilip borçlunun adresinde haciz ve makinalar üzerinde muhafaza işlemlerinin uygulandığını, mahcuzların satışı aşamasına geçileceği sırada davalıların kendilerine bilgi vermeden borçlular ile haricen anlaşarak alacağa tahsil edip menkuller üzerindeki haciz ve muhafaza işlemlerini sona erdirdiklerini, kendilerine yaptıkları işler karşılığı vekalet ücretlerinin de verilmediğini, aralarında yazılı bir avukatlık vekalet sözleşmesinin de olmadığını iddia ile, fazlaya ait haklan saklı kalmak suretiyle 5.800.000.000 TL, vekalet ücreti alacağının icraya başvuru tarihinden itibaren faizi ile birlikte tahsilini istemişlerdir.

Davalılar, davalı A.Y tarafından davacılara vekalet verilmediğini, davanın bu yönde husumet nedeniyle reddedilmesi gerektiğini, K. S.’ye ödeme yapıldığını, makbuz vermediğini, diğer davalının herhangi bir işlem yapmadığını savunarak, davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece, davacılardan N.B’nin davasının takibin herhangi bir aşamasında avukatlık görevi yaptığı kanıtlanamadığından reddine, diğer davacı K S tarafından davalı A Y aleyhine açılan davanın reddine, dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte talebe bağlı kalınarak 5.800.000.000 TL vekalet ücretinin davalılardan H. H. M’den alınarak davacı K. S.’ye verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalılardan H. H. M ve katılma yoluyla davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

1. Davacılar Necati E. ve Korhan S., hükmü süresinde temyiz etmedikleri gibi taleplerinin reddine ilişkin verilen karar davalılarca temyiz edilmediğinden davacı Necati E.’nin her iki davalı hakkındaki, davacı Korhan S.’nin de davalı A. Y. hakkındaki temyiz dilekçelerinin reddi gerekir.

2. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı Korhan S.’nin davalı H. H. M’nin temyiz dilekçesi üzerine buna katılma yoluyla verdiği temyiz isteğinin reddi gerekir.

3. Davalı H. H. M’nin temyizi yönünden; davalı avukat H. H. M’nin diğer davalı A. Y.’nin vekili olarak dava açıp alacağın tahsiline yönelik ilamı aldıktan sonra İzmir Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin 2003/39 D.İş sayılı 9.1.2003 tarihli ihtiyati haciz kararını takiben davacı avukat Korhan S.’yi müvekkili A. Y.’nin kendisine verdiği 31.8.2001 tarihli genel vekaletnamedeki tüm yetkileri kapsayacak şekilde tevkil ettiği, dosya içeriği ile sabit olup, aralarında yazılı bir avukatlık sözleşmesi bulunmadığı da uyuşmazlık dışıdır. Öte yandan tevkil yetkisinin sınırlı olduğu savunması ve vekalet ücreti ödendiği hususu da ispatlanamamıştır.
İzmir 15. İcra Müdürlüğünün 2003/322 sayılı takip dosyasından avukat Korhan S.’nin davalı avukat H. H. M ile birlikte 91.900 USD ve 11.163.173.200 TL olmak üzere talep ve muhafaza işlemi yaptığı, toplam takip alacağı karşılığının takip tarihi itibariyle 164.429.030.600 TL olduğu anlaşılmaktadır.

Takibin davacı Korhan S. tarafından açılmış olması ve müteakip işlemlerde de adı geçenin yer alması, işin birlikte yapıldığı ve Avukatlık Kanununun 171/son maddesi uyarınca ve somut olayın özelliğine göre davacının yan oranda (1/2) vekalet ücretine hak kazanacağının kabulü gerekir.

Mahkemece her ne kadar yazılı sözleşme bulunmadığından bahisle Avukatlık Kanununun 164/4 maddesine göre asgari hat üzerinden değerlendirme yapılarak saklı tutulan kısım dışındaki 5.800.000.000 TL vekalet ücretinin tahsiline karar verilmiş ise de yukarıda açıklandığı üzere işin birlikte görüldüğünün kabulüne toplam takip alacağı üzerinden yine %5 oranda belirlenen 8.221.451.530 TL.lik vekalet ücretinin 1/2’si olan 4.110.725.765 TL.nin davacı avukat Korhan S.’ye ait olduğunun kabulüyle bu miktarın tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat