Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapılmadan Disiplin Cezası Verilemez

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Yeterli Araştırma ve İnceleme Yapılmadan Disiplin Cezası Verilemez

Danıştay 12. Daire Başkanlığı
Esas No : 2012/3969
Karar No : 2015/6590

İstemin Özeti : Adana Havalimanı Başmüdürlüğünde koruma ve güvenlik görevlisi olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) alt bendi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 30.05.2011 tarihli ve 4963 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; olaya tanık tüm kişilerin ifadeleri alınarak olayın bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerekirken, olayın ne şekilde gerçekleştiği ve davacıya isnat edilen fiilin ne şekilde sübut bulduğu açıkça ortaya konulmaksızın, yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Adana 1. İdare Mahkemesince verilen 23/12/2011 tarihli ve E:2011/1615, K:2011/2001 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 08/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat