Yemin Nedir? Yemin Nasıl Yapılır?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Yemin Nedir? Yemin Nasıl Yapılır?

Yemin kesin delildir.

Yemin tarafın fiillerinden olan hususlarla ilgili olmalıdır.

Mahkemece re’sen araştırılması gereken davalarda yemin deliline başvurulamaz. Yemin edecek tarafın cezalandırmasını gerektirecek vakıalar hakkında yemin yaptırılmaz.

Yemine en son çare olarak başvurulabilir. Bütün deliller ibraz olunmalı, ancak bu delillerle  iddianın   ispatı  mümkün  olmamalıdır.  Davacı,  yalnız  yemin   deliline  de dayanabilir. Dava dilekçesinde yahut cevap layihasında sair deliller gibi bir ibare varsa, yemin delilinin bulunduğu tarafa hatırlatılmalıdır. (Uygulama bu doğrultudadır.)

Taraf Yemini

İspat yükü kendisinde olan tarafın karşı tarafa yönelttiği yemin türüdür.

Kendisine yemin yöneltilen taraf hazırsa o oturumda yemin yaptırılır. Hazır bulunmadığı bir oturumda yemin yöneltilmiş ise hakkında yemin davetiyesi çıkartılır. Bu davetiyeye HUMK. m. 337’de belirtildiği gibi meşruhat verilir.

Kendisine yemin yöneltilen kişi;

a.Duruşmaya gelerek yemin eder,

b.Yemin etmeyeceğini açıkça bildirirse HUMK. m. 347 uyarınca yemin konusu olayı kabul etmiş sayılır,

c.Gelir susarsa yine vakayı kabul etmiş sayılır,

d.Gelir ve yemin edeceği vakalar konusunda bilgim yok derse yeminden kaçmış sayılır.

HUMK. m. 347/1’de kendisine yemin teklif olunan kimse karşı tarafa -onu yöneltene- reddedebilir.

Yemin taraflarca icra edilir. Tüzel kişiye yöneltilen yemin organı tarafından icra edilir.

Tamamlayıcı Yemin

Hakim tarafından re’sen yöneltilen yemindir. (HUMK. m. 355)

Hakim bütün delilleri toplar, konu yetirence aydınlanmazsa hakim tamamlayıcı olacağı düşüncesiyle davanın taraflarına yemin verebilir.

Tamamlayıcı yemin için delil bulunmamalıdır.

Mevcut deliller karar vermeye yeterliyse, tamamlayıcı yemin yaptırılmayabilir. (HUMK. m. 356)

Davacının elinde senet yoktur. Ancak yazılı delil niteliğinde bir belge bulunmaktadır. Buna dayanılarak da tanık dinlenmiştir. Davanın sübutu kuvvetlidir. Ancak tam bir kanaat sahibi olunmamaktadır. Davacı gelip yemin ederse sorun yoktur. (100.000 TL borç olarak verdik gibi) gelip yeminden kaçarsa vakayı ispat edememiş kabul edilir.

Yemin konusunda istinabe yoluna başvurulabilir HUMK. m. 360.

Yemin konusunda sıra HUMK. m. 339’da gösterilmiştir.

Hakim önce yemin formülünü hazırlayacaktır. HUMK. m. 360

Yalan yere yeminin TCK. m. 287 gereğince suç teşkil ettiği hatırlatılacaktır. Ahlaki neticeleri anlatılacaktır. Önce “size sorulan sualler hakkında Allah’ın ve namusun üzerine yemin eder misiniz” şeklindeki sual üzerine yemin edecek kişi” Allah’ım ve namusum üzerine yemin ediyorum”der. Yemin metni gibi ifadesi alınır. Tutanağa geçirilir. Bu ifadesinde sebat edip etmediği açıklatılır. Beyanı okunur ve imzası alınır.

Delili Olan Tarafın Yemin Teklifi

Davasının ispatı için yemin teklifinden başka delili olduğunu beyan etmiş olan tarafındaki yemin teklif edebileceği, ancak işbu deliller kabule şayan görüldüğü takdirde yemin teklif olamayacağı yasa gereğidir. (BK. 18)

(Y. HGK. 01.12.1993-14-603/760)

Tetkiki Mercii Kural Olarak Yemin Yöneltemez

Dar yetkili mercide (kural olarak) yemin tevcih edilemeyeceği nazara alınmadan, karar verilmesi isabetsizdir.

(Y. 12. HD. 20.09.1990-1694/8816)

Yemin Teklifi – Duruşmaya Yoklukta Devam

Özet: Yemin teklifi., duruşmanın davalının yokluğunda yürütülmesi halinde, gerekmez.

Ödeme defini usulen ispat edemeyen davalıya bu konudaki yemin teklifi hakkı hatırlatılarak yemin hakkının kullandırılması ve sonucu dairesinde bir karar verilmesi gerekmekte ise de davalının duruşmaya katılmayıp yokluğunda yürütülmesi halinde buna gerek yoktur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat